Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

ALT YÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Bu makalemizde sizlere Alt Yüklenici Sözleşmesi Örneği sunarak Alt Yüklenici Sözleşmesi ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağız. Alt Yüklenici Sözleşmesi düzenlenmesi ve olası uyuşmazlık halinde açılacak davalar hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir Şirketler Hukuku Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

 

Alt Yüklenici Nedir ?

Alt yüklenici sözleşmesi, genellikle büyük bir inşaat projesinde ana yüklenicinin, belirli bir iş veya hizmet için başka bir şirketi (alt yüklenici) işe almasını düzenleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme, projenin farklı aşamalarında uzmanlık gerektiren işler için yaygın olarak kullanılır. Bu yazımızda da sizlere Alt Yüklenici Sözleşmesi Örneği sunduk.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,” olarak “Alt yüklenici: Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Alt yükleniciler, yüklenici ile birlikte işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar veziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de 15 yıl süreyle müteselsilen sorumludur.

Alt yüklenici sözleşmesi örneği belirli bir hizmetin sağlanması üzerine odaklanır. Bu hizmet, inşaat işleri, danışmanlık, tedarik, taşıma veya diğer birçok alanda olabilir. Alt yüklenici hizmet sözleşmeleri, belirli bir uzmanlık alanına sahip olan alt yüklenicilerin belirli görevleri yerine getirmek üzere seçildiği durumları içerir.

Alt yüklenici sözleşmesi, inşaat ve taahhüt sektöründe sıkça kullanılan bir hukuki araçtır. Bu sözleşme, bir ana yüklenici ile alt yüklenici arasındaki ilişkiyi düzenler ve her iki tarafın haklarını ve sorumluluklarını belirler. Ancak, alt yüklenici sözleşmesinin hukuki niteliği konusunda bazı belirsizlikler bulunmaktadır.

Aşağı detaylı bir şekilde güncel Alt Yüklenici Sözleşmesi Örneğini bulabilirsiniz.

Alt Yüklenici Sözleşmesi Örneği

TARAFLAR

MADDE 1- Bu sözleşme bir taraftan …………………………..ile, diğer taraftan ……………………………..arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir. Bundan sonra TARAFLAR sıra ile ŞİRKET ve ALT YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

MADDE 2- Alt Yüklenici’nin gerçekleştireceği iş ana hatları ile ………………………………….. olup, daha detaylı bir şekilde Şirket ile İşveren arasındaki Mukavele ve eklerinde belirtilmiştir.

TANIMLAR

MADDE 3- Bu sözleşmede aşağıda belirtilen terimler karşılarında yer alan anlamları ile kullanılmıştır:

….

ŞİRKET TEMSİLCİSİ

MADDE 4- Yapım sırasında Alt Yüklenici’nin muhatap olacağı Şirket temsilcisinin adı, Sözleşme’nin imzalanmasından sonra yazılı olarak Alt Yüklenici’ye bildirilecektir.

TALİMATLARIN YAZILI OLMASI

MADDE 5- Talimatlar, yalnızca Şirket Temsilcisi tarafından ve yazılı olarak verilecektir. Ancak Şirket Temsilcisinin gerekli gördüğü hallerde sözlü olarak verdiği talimat…(….) iş günü içinde yazılı olarak bildirilecektir.

TEKLİFİN YETERLİLİĞİ

MADDE 6- Şirket, Mukavele ile İşveren’e karşı ifasını taahhüt ettiği işin, yukarıda açıklanan bölümünün yapımını Alt Yüklenici’e tevdi etmiştir. Alt Yüklenici, Mukavele ve eklerini, şartnameleri, çizimleri vb. tüm ilgili ve yeterli dokümanı tam olarak okumuş, anlamış, işyerini ve çevresini, ulaşım, yerleşim, fiziksel gerçekleri, zeminin yapısını ve iklim koşullarını tetkik etmiş ve Sözleşme, Mukavele ve bunların ekleri ve işlere ve genel olarak teklife tesir edebilecek her türlü risk, ihtimal ve koşullarla ilgili olarak her türlü değerlendirmeyi yaparak Sözleşme’yi imzalamıştır.

SÖZLEŞME TUTARI

MADDE 7- Sözleşmenin tutarı ………………………………………TL.’dir. Alt Yüklenici, madde 2’de bahsi geçen işleri, proje ve şartnamesine uygun olarak yapılması için işbu Sözleşme’nin başka yerlerinde aksi özellikle belirtilmedikçe her türlü malzeme, işçilik, makine, nakliye, vergi, sigorta ve Alt Yüklenici kârı dahil olmak üzere bu sözleşmeye ekli birim fiyatlarla yapmayı ve teslim etmeyi taahhüt etmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir.

KESİN TEMİNAT

MADDE 8- Alt Yüklenici yukarıda 7’nci maddede yer alan sözleme tutarının …..oranındaki bir tutarı kesin teminat teşkil etmek üzere nakit, hazine bonosu, devlet tahvili, banka teminat mektubu veya Alt Yüklenici tarafından usulüne uygun olarak tanzim ve imzalanacak bonoları) bu Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren ……..hafta zarfında Şirket’e tevdi edecektir.

Bu teminat SGK’dan ilişiksizlik belgesi getirilmesi, Alt Yüklenici’nin yaptığı işlerin İşveren tarafından geçici kabule şayan bulunması, kesin kabulün yapılmasından sonra şirket’e hiçbir borcunun kalmadığının saptanması, ayrıca aşağıda madde 17’de açıklandığı biçimde Şirket aleyhine açılacak davaların veya takiplerin kesin sonucunun alınmasını ve hükmedilen tutarın Alt Yüklenici tarafından Şirket’e tamamen ödenmesini takiben…..gün içinde iade olunacaktır. Şirket aynı nedenle kesin teminattan Alt Yüklenici’nin borcunu mahsup edebilecektir.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

MADDE 9- Bu Sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI HALİ

MADDE 10- Sözleşme yapıldıktan sonra Alt Yüklenici’nin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü Sözleşme veya Mukavele hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi ve Şirket’in en az … gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat mektubu paraya çevrilerek irad kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Cezai şart olarak gelir kaydedilen kesin teminat Alt Yüklenici’nin borcuna mahsup edilmez.

Yüklenici’nin sözleşmenin feshi nedeniyle uğradığı zarar ve ziyanı ayrıca talep hakkı saklıdır.

İŞE BAŞLAMA ZAMANI VE İŞİN SÜRESİ

MADDE 11- İşlerin tamamlanma süresi ……..gündür. Alt Yüklenici, İşler’e Sözleşme’nin imzalanmasından ve usulen yer tesliminden sonra ……gün içinde başlayacak ve işleri tamamlayıp, Mukavele şartlarına göre kabule elverişli bir şekilde Şirket’e teslim edecektir.

İŞYERİNİN TESLİMİ

MADDE 12- Alt Yüklenici’nin teklifinin kabul edildiğini bildiren Şirket yazısının Alt Yüklenici’ye tevdiinden sonraki …. gün içinde Şirket İşyerini ve İşyerindeki röper ve kazıkları Alt Yüklenici’ye teslim edecek ve bu husus bir tutanakla tespit edilip taraflarca imza edilecektir. Alt Yüklenici kendisine teslim edilen röper ve kazıkları işin nihayetine kadar muhafaza edecektir.

İŞ PROGRAMI

MADDE 13- Alt Yüklenici, işin başlamasından itibaren ….(……) gün içinde, kendi taahhüdü işler için şirket ile işbirliği yaparak ayrıntılı bir iş programı hazırlayacaktır.

İşler’de, İş Programına göre gecikme ihtimalinin belirmesi veya gecikmenin olması halinde, Şirket Temsilcisinin isteği üzerine Alt Yüklenici, İş Programında işler’in zamanında bitirilmesi için gerekli değişiklikleri yaparak onay için şirket’e sunacaktır. Bu revize iş programı şirket’in onayından sonra yürürlüğe girecek, ancak Alt Yüklenici’nin bu Sözleşme’den doğan sorumlulukları, aksi yazılı olarak ve açıkça belirtilmedikçe değişmeyecektir.

İŞ EMNİYETİ VE ÖZEL SİGORTA

MADDE 14- Alt Yüklenici işyerinde çalıştıracağı işçilerin emniyet ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak tüm tedbirleri eksiksiz almak ve işçileri ilgili mevzuat hükümlerine göre seçip çalıştırmakla yükümlüdür.

Alt Yüklenici’nin sorumlu olduğu bu zararların tazminini güvence altına almak amacıyla, Alt Yüklenici’nin çalıştırdığı işçilerin Şirket’in kendi işçileri için yaptırdığı sorumluluk sigortası poliçesindeki özel şartlar ve İşveren mali mesuliyet sigortası genel şartları ile sigorta ettirilmesini sağlamak üzere,

Yetkili merci elemanları tarafından işyerinde yapılacak teftiş ve incelemelerde Alt Yüklenici’nin Faaliyetlerinden dolayı Şirket aleyhine bir para cezasına hükmedildiği takdirde bu ceza tutarı Alt Yüklenici’nin hakedişinden veya teminatlarından mahsup ve tahsil edilecektir.

EKİPMAN VE PERSONEL BULUNDURMA

MADDE 15- Alt Yüklenici tarafından yapılıp Şirket’çe onaylanacak İş Programına uygun olarak işlerin yürütülmesi ve bir gecikmeye meydan verilmemesi için Alt Yüklenici gerekli miktardaki kalifiye personel ve ekipmanı işyerinde bulundurmak ve muhafaza etmekle mükelleftir.

ÖDEMELER

MADDE 16– Alt Yüklenici’e ücret tahakkuku aylık hakedişler ile gerçekleştirilecektir. Alt Yüklenici hakedişleri, Alt Yüklenici tarafından hazırlanarak Şirket’e tevdi olunacak, hakedişleri kontrol ve gerektiğinde düzelttikten ve de bu hakedişlere dahil iş kalemlerinin bedelini İşveren’den tahsil ettikten sonraki … gün zarfında, tahakkuk etmiş bedelden:

– Malzeme ve benzeri kira kesintileri,

– Nakdi teminat kesintisi,

– Avans kesintisi

ve diğer kanuni ve sair kesintiler yapıldıktan sonra Alt Yüklenici’e ödenecektir.

Aynı şekilde iş sonunda yapılacak kesin hesap neticesi çıkacak bakiye miktar da, hesapların Şirket’çe onayını takiben Alt Yüklenici’e ödenecektir.Hakediş ödemelerine esas miktarlar Proje çizimleri üzerinden ölçülerek hesaplanacaktır.

AVANS

MADDE 17 –

a) Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinden sonra Şirket, Alt Yüklenici’e ………………………….TL’yi avans olarak verilecektir.

b) İşin tasfiye edilmesi halinde Alt Yüklenici, tasfiye kabul tarihinden itibaren……..ay içinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu müddet sonunda ödeme yapılmadığı takdirde, kesin teminat mektubu nakte çevrilerek mahsup edilecektir.

c) Avanslar hiçbir surette başkasına temlik edilemez.

d) Alt Yüklenici’ye verilen avans, ilk ……adet hakkedişinden ……………………………..tutarında kesintiler yapılarak mahsup edilecektir.

TEMİNAT KESİNTİSİ VE İADESİ

MADDE 18- Alt Yüklenici hakedişlerinden % … oranında bir tutar nakdi teminat teşkil etmek üzere kesilir.

Bu teminatın % ….’si SGK’dan ilişiksizlik belgesi getirilmesi ve Alt Yüklenici’nin yaptığı işlerin İşveren tarafından kabul edilebilir bulunması halinde iade edilir. Geri kalan % …’si İşler’in kesin kabulünün yapılmasından sonra ve Şirket’e hiçbir borcunun kalmadığının saptanmasını takiben veya karşılığında teminat mektubu verildiğinde iade olunacaktır.

ÜCRET BORDROLARI

MADDE 19- Alt Yüklenici işçilerine ödediği ücretlerin bordrosunun bir örneğini en geç ertesi ayın …’inci gününe kadar Şirket’e tevdi edecektir.

Alt Yüklenici cari aya ait aylık sigorta primleri bildirgesinin bir sureti ile prim ödeme makbuzu örneğini ödemenin yapıldığı tarihi takip eden …….. işgünü içinde, vergi stopajlarına ait tahakkuk fişi ve vezne makbuzunun fotokopisini ödemenin yapıldığı günü takip eden …….. işgünü içinde Şirket’e ibraz edecektir. Aksi tutum karşısında gereği ifa edilinceye kadar, Alt Yüklenici’ye hakediş ödemesi yapılmayabilir.

SGK SİGORTA İŞLEMLERİ

MADDE 20- Alt Yüklenici Bölge Çalışma Müdürlüğü ve SGK Müdürlüğü’nde ayrı bir sicil numarası almak suretiyle SGK Mevzuatından kaynaklanan bildirim yükümlülüğünü yerine getirecektir. Bu mercilerdeki sicil dosya numaralarının işbu Sözleşme’nin imzalanmasından sonra … gün içinde Şirket’e belgelenmesi gereklidir.

Alt Yüklenici işyerinde çalıştırdığı bütün işçilerin SGK tescil işlemlerini işe başladıkları tarihte ikmal ederek … gün zarfında sigorta numaralarını bir liste halinde şirket’e tevdi edecektir.

İŞİN İLERLEMESİNİN KESİNTİYE UĞRAMASI

MADDE 21- İşlerin planlaması veya yürütülmesi için esas teşkil edecek ve Sözleşme gereğince Şirket’çe Alt Yüklenici’ye sağlanması gerekebilecek bilgiler geciktiği veya kesintiye uğratıldığı takdirde Alt Yüklenici bu konuyu yazılı olarak Şirket’e bildirecektir.

Bu konuda gerekli işlemi yapmak üzere gerekebilecek makul bir sürenin Alt Yüklenici tarafından dikkate alınması esastır. Şirket’in kanısınca makul sürenin dışında kalan gecikme ve bunun sonuçları dikkate alınacak, buna karşılık olan uygun bir süre uzatımı Şirket tarafından Alt Yüklenici’ye verilecektir.

TALEPLER

MADDE 22– İşler’in yapılması sırasında, Alt Yüklenici, kendi değerlendirmesine göre tecrübeli bir yüklenici olarak önceden kestirilmesi mümkün olmayan herhangi bir engel nedeniyle bir hak iddiasında bulunduğu takdirde, bu hakkının doğduğunu iddia ettiği tarihten itibaren……(…) iş günü içinde, bu konuyu Şirket Temsilcisine bir ihbarname ile bildirecek ve bunun bir kopyasını Şirket’e verecektir.

Talebe neden olan olayın başlangıcından itibaren Alt Yüklenici konu ile ilgili tüm güncel bilgileri talebine esas teşkil etmek üzere kaydedecektir.

SÜRE UZATIMI

MADDE 23- Alt Yüklenici kendi tutumu dışında kalan ve evvelden tayini mümkün olmayan aşağıda gösterilen hallerde süre uzatımı talebinde bulunabilir:

a) Şirket’in sebep olduğu haller:

– Yer teslimi ve proje tesliminde gecikme olması,

– Hatalı imalattan dolayı durdurma hariç, İş’in yazılı olarak kısmen veya tamamen madde 30 uyarınca durdurulması,

– Şirketin vermeyi üstlendiği malzeme ve ekipman tesliminde meydana gelen ve İşler’in ilerlemesini olumsuz etkileyen gecikme,

– Ödemelerde gecikme olması,

– Madde 25’te belirtilen koşulların gerçekleşmesi.

b) Tabii afetler; sel, yangın, deprem gibi haller,

c) Seferberlik, savaş, salgın hastalık gibi durumlar,

d) Kanuni grev lokavt yapılması.

Bu gibi hallerin süre uzatımını gerektiğinin Şirket tarafından kabul edilebilmesi için, olayın meydana gelişini izleyen en geç ….işgünü zarfında yazılı başvurunun Şirket’e ulaştırılmış olması gereklidir. Alt Yüklenici müracaatında, olayın işe tesir derecesini ve gerektirdiği ek süreyi belirtecektir. Talebi red veya uzatılacak ek süreyi tayin ve tespit yetkisi Şirket’e ait olup, Alt Yüklenici bu karara uyacak ve işlere gereken hız ve itina ile devam edecektir. Ancak Alt Yüklenici’nin madde 42’deki hakları saklı kalacaktır.

İŞİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI

MADDE 24- Şirket lüzum gördüğü takdirde iş’in bir kısmını veya tamamını durdurabilir. Bu takdirde keyfiyet yazı ile Alt Yüklenici’ye bildirilir. Bu tebligatın alınması üzerine Alt Yüklenici, Şirket tarafından tespit edilen tarihte iş’i verilen talimata göre kısmen veya tamamen durduracaktır.

GEÇİCİ KABUL

MADDE 25- İşler’in tamamlanmasından sonra, Alt Müteahhit’in isteği üzerine, eserin geçici kabulü yapılacaktır. İşler’in Sözleşme ve eklerindeki hükümlere uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir. Şirket tespit edeceği noksanlık ve kusurların giderilmesi için Alt Yüklenici’ye uygun süre verecektir.

KESİN KABUL

MADDE 26- İşveren’in Mukavele konusu işlerin tümü için yapacağı kesin kabule paralel olarak yapılacaktır. Ancak İşveren işin tümü için yapacağı bu kabul işleminin, Alt Yüklenici’in kendi işini tamamlayıp kesin kabul istemesi tarihinden itibaren … aydan daha fazla gecikmesi halinde, İşveren’in yapacağı kabulden bağımsız olarak Alt Yüklenici yükleniminde biten işin kesin kabulü Şirket tarafından yapılabilecektir.

İŞİN TASFİYESİ

MADDE 27- ŞİRKET teknik, idari veya diğer sebeplerle işin devam etmeyeceğine karar vermesi halinde …. (…..) gün önceden haber vermek suretiyle İşi her zaman tasfiye edebilir. iş’in tasfiye edilmiş olmasından dolayı Alt Yüklenici hiçbir ilave hak talebinde bulunamaz.

İş’in tasfiye tarihine kadar Alt Yüklenici’nin yapmış olduğu İşler, Şirket’e teslim edilir. Şirket kusurlu ve eksik kalmış işlerin tamamlanmasını isteyebilir ve bunun için gerekli süreyi tespit ederek Alt Yüklenici’ye bildirir. Ancak bu süre … (….) günü geçemez.

SÖZLEŞMENİN İNFİSAHI

MADDE 28- Taraflardan kaynaklanan nedenler dışında veya mücbir sebeplerle işin başlatılması, devamı ya da bitirilmesi imkansız olur ve bu imkansızlık ………..günden fazla sürerse işbu Sözleşme kendiliğinden münfesih olur. İnfisah durumunda Taraflar karşılıklı olarak zarar, ziyan ve kâr mahrumiyeti talebinde bulunmazlar.

İBRA

MADDE 29- İşler’in yapılarak madde 32 hükümlerince kabul edilmiş ve tüm teminatların Alt Yüklenici tarafından geri alınmış veya tahsil edilmiş olması Alt Yüklenici’nin bilimum taleplerinden tamamen feragat etmiş olduğunu ifade edecektir.

ALACAKLARIN TEMLİKİ

MADDE 30- Alt Yüklenici hertürlü hakediş ve alacakların Şirket’in yazılı izni olmadan başkasına temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi şarttır.

ALT YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN DEVRİ

MADDE 31– Alt Yüklenici, iş’in tamamını veya bir kısmını Şirket’in onayını almadıkça başkalarına devredemez. Devre müsade edilse dahi Alt Yüklenici işi devir alanların yaptığı işlerin ve kullandıkları malzemenin sözleşme koşullarına uygun olmasından bilfiil sorumlu olacaktır.

KANUNLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 32- Sözleşme’nin ifası sırasında çıkabilecek kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve diğer işlemlerden kaynaklanabilecek ek masraflar tamamen Alt Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 33- Bu Sözleşme’den ve uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde ……… İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıkların mahkemeye intikal etmiş olması, işin hiçbir şekilde durması veya yavaşlamasına sebep teşkil edemez.

ADRESLER VE TEBLİGAT

MADDE 34- Taraflar aşağıda belirtilen adreslerini geçerli tebligat adresleri olarak beyan ve kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmediği sürece aşağıda belirtilen adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olarak hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

ŞİRKET                                                                                                                                                                                                 ALT YÜKLENİCİ

 

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Ankara Şirketler Hukuku Avukatı Yunus Soysal, Şirketler hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların yargı mercileri önünde çözülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır. Ankara Şirketler Hukuku Avukatı Yunus Soysal alanına giren davalarda her tür hukuki süreç takibini yerine getirmektedir. Sizlerin de Şirket Avukatına ihtiyacınız varsa Ankara Şirketler Hukuku Avukatı Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.