Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

img-0

CEZAEVİ NAKİL TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

img-1 

 

Bu makalemizde sizlere Cezaevi Nakil Talebi Dilekçe Örneği sunarak hükümlü yahut tutuklunun ailesine yakın bir cezaevine nakli ile ilgili bilgileri emsal kararlar ışığında sizlerle paylaşacağız. Cezaevi nakil talebinde bulunulması ve talebin reddi halinde açılacak davalar hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir İdare Hukuku Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

 

Cezaevi Nakil Talebi Nedir ?

167 Numaralı genelgenin “Kurumların elverişsiz ve yetersiz kalması, kapsama gücünün aşılması, kullanılamaz hâle gelmesi, asayiş, güvenlik, doğal afet, yangın ve büyük onarım gibi zorunlu nedenlerle başka kurumlara nakledilmeleri gerekli görülen hükümlü ve tutuklular, yargı çevresi dışında Bakanlıkça belirlenen ve konumlarına uygun olan diğer kurumlara nakledilebilecektir.” hükmü gereğince hükümlü ve tutuklulara zorunlu nedenlerle nakil hakkı tanınmıştır.

Bu kapsamda hükümlü ve tutukluların devam eden yaşantılarında kurallara riayet eden ve sosyal yaşama uyumlu bireyler haline gelmesi amaçlanmakta ve bu doğrultuda hükümlü yahut tutuklunun en uygun ceza infaz kurumunda cezasını tamamlaması sağlanmaya çalışılmaktadır.

5275 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde “…öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak…” ifadeleriyle ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazıyla ulaşılmak istenen temel amaca değinilmiş olup bu düzenleme doğrultusunda Kanun koyucu, bir yandan suçun karşılığı olan cezanın uygulanmasıyla benzer fiilleri engellemeyi hedeflerken; diğer yandan da, bireyi topluma kazandırarak sosyal barışın sağlanmasına çabalamaktadır.

Nakil Talebinde Dikkate Alınan Hususlar Nelerdir ?

10/07/2015 tarihinden itibaren adlî suçlardan hükümlü ve tutukluların istek üzerine nakil işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmekte olduğu ve taleplerin “Hükümlü Nakil Sistemi (HÜNSİS) Programı” çerçevesinde sistem tarafından nakil talepleri otomatik olarak değerlendirilmekte ancak bu değerlendirme ceza infaz kurumlarının kapasite kontrolü ile nakil talebine uygun yer olması durumunda nakil uygun onayının sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir.

167/2 No.lu Genelgenin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Ceza infaz kurumlarına nakil isteyen hükümlü ve hükümözlülerin, infaz etmekte oldukları cezaları dışında sırada bekleyen kesinleşmiş cezaları ya da hükümözetleri varsa tüm cezalarından dolayı infaz edilecek süre veya hükümözetleri de dikkate alınacaktır.” hükmü uyarınca hükümlülerin nakil taleplerinin değerlendirilebilmesi için sırada bekleyen tüm cezalarından dolayı infaz edecekleri sürede dikkate alınmaktadır.

Ancak, 5275 sayılı Kanun hükümlülerin, ailelerinin ikamet yerlerine yakın ceza infaz kurumlarına yerleştirilmelerine yönelik emredici bir hüküm de içermemektedir.

Kanunun “Kendi istekleri ile nakil” başlıklı 54. maddesinde hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilmeleri için gereken şartlar belirtilmiş olup bu şartlar;

  • Nakil isteğini belirten ve gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç ceza infaz kurumunu belirten dilekçe verilmesi,
  • İstekte bulunulan kurumda boş yerin olması, kapsama gücünün bulunması,
  • Nakil isteminde bulunan kişinin durumunun talep edilen ceza infaz kurumunun sınıfına uygun bulunması,
  • Hükümlü yahut tutuklunun iyi hâl göstermesi
  • Disiplin cezası almamış veya verilen cezanın kaldırılmış olması,
  • Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmesi,
  • İnfaz kurumunda bulunulması gereken sürenin üç aydan fazla olması

 

img-2

Nakil Talebinin Reddi Halinde Ne Yapılabilir ?

Başvurunun Kurum tarafından reddedilmesi hâlinde, (varsa) durmuş olan dava açma süresi gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam edecek olup ilgili İdarenin işlemine karşı İdare Mahkemesi nezdinde yargı yolu açıktır. Bu kapsamda yapılacak iş kurum kararının iptali ile nakil işleminin sağlanabilmesi için İdare Mahkemesi nezdinde dava açmak olacaktır.

Cezaevi Nakil Talebi Dilekçe Örneği 

… … CEZA İNFAZ KURUMU’NA

HÜKÜMLÜ                               :

 TC KİMLİK NUMARASI     :

VEKİLİ                                      :

İSTEM KONUSU                   :  Ceza İnfaz Kurumu’ndan nakil istemini içermektedir.

AÇIKLAMALAR                    :

1-) Müvekkilimiz, … Ceza Mahkemesi’nin  …/… E. …/… K. sayılı …/…/… tarihinde kesinleşen ilamıyla … yıl … ay … gün hapis cezasına mahkum edilmiştir.

2-) Cezanın infaz safhası …/…/… tarihinde …..Ceza İnfaz Kurumu’nda başlamış ve bugüne kadar … yıl … ay … günlük bölümünün infazı tamamlanmıştır.

3-) Geçen bu süreyi iyi halde ve hiçbir disiplin cezası almadan tamamlayan ve nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul eden müvekkilimizin koşullu salıverilmesine beş aydan daha fazla süre bulunmaktadır.

4-) Aşağıda belirttiğimiz Ceza İnfaz Kurumları’nda yer ve kapsama gücünün uygun bulunması durumunda kendi isteği ile nakil istemeye hakkı bulunan müvekkilimizin naklini istemekteyiz.

İSTEM VE SONUÇ             : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizin Ceza İnfaz Kurumu’ndan nakline karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

NAKİL İSTENEN CEZA İNFAZ KURUMLARI:

1-) … Ceza İnfaz Kurumu

2-) … Ceza İnfaz Kurumu

3-) … Ceza İnfaz Kurumu

Ekler: 1-) Onaylı vekaletname örneği

2-) Hükümlü ve Tutuklu Bilgi Formu

                                                                                                Hükümlü Müdafii

                                                                                          Av. YUNUS SOYSAL

İlgili Mevzuat

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının; 3.1. “Temel hak ve hürriyetlerin niteliği” başlıklı 12 nci maddesinde; “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.”,

“Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” başlıklı 13 üncü maddesinde; “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”,

“Kişi hürriyeti ve güvenliği” başlıklı 19 uncu maddesinde; “Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanması; bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın yerine getirilmesi; toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi; usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren, ya da hakkında sınır dışı etme yahut geri verme kararı verilen bir kişinin yakalanması veya tutuklanması; halleri dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz.”,

img-3

“Temel hak ve hürriyetlerin korunması” başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında; “Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.”,

“Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (Sözleşme) “Özel ve aile hayatına saygı hakkı” kenar başlıklı 8 inci maddesinde; “(1) Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.(2) Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir.”

Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Özgürlüklerinden yoksun bırakılan herkese insanca ve kişinin doğuştan sahip olduğu onura saygı gösterilerek davranılır.”,

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un; 7.1. “İnfazda temel amaç” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.”

‘‘Aile mensupları ve dış dünya ile iletişim kurma hakkı’’ başlıklı 19’uncu maddesinde: “Tutulan veya hapsedilen bir kimseye kanunda veya kanuna dayanan bir düzenlemede belirtilen makul şartlara ve sınırlamalara tabi olarak, özellikle aile üyeleri tarafından ziyaret edilebilme ve onlarla haberleşme gibi, dış dünya ile iletişim kurabilmesi için kendisine yeterli imkan verilir.”

‘‘İkametgahına yakın bir yerde tutulma hakkı’’ başlıklı 20’nci maddesinde: “Tutulan veya hapsedilen kişi talep ettiği takdirde, mümkün olduğu ölçüde ikamet ettiği yere makul uzaklıktaki bir tutukevinde veya hapishanede tutulmalıdır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Ankara İdare Hukuku Avukatı Yunus Soysal, İdare hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların yargı mercileri önünde çözülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır. Ankara İdare Hukuku Avukatı Yunus Soysal alanına giren davalarda her tür hukuki süreç takibini yerine getirmektedir. Sizlerin de İdare Avukatına ihtiyacınız varsa Ankara İdare Hukuku Avukatı Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.