Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

img-0

İŞÇİ İŞVEREN ARASI GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

img-1

Bu makalemizde İşçi İşveren Arası Gizlilik Sözleşmesi Örneğini sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki İşçi İşveren Arası Gizlilik Sözleşmesi Örneği düzenlenmesi ve sonrasında yürütülecek süreç hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir İş Hukuku Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

  • TARAFLAR

Bir tarafta  ………………………………. adresinde faaliyet gösteren ……………….. (bu sözleşmede kısaca “İŞVEREN” olarak anılacaktır.)

Diğer tarafta ……………………………………. adresinde mukim …………… ……………. (bu sözleşmede kısaca “İŞÇİ” olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

  • SÖZLEŞMENİN KONUSU

Taraflar arasından akdedilen …/…./……  hizmet sözleşmesinin (bundan böyle “HİZMET SÖZLEŞMESİ” olarak anılacaktır.) eki niteliğindeki işbu sözleşmenin konusu, hizmet sözleşmesi kapsamında işçi tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak işçiye işveren tarafından verilen bilgi ve belgelerin işverenin onayı olmaksızın herhangi bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmasının önüne geçecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

  • GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

Hizmet sözleşmesinde tanımlanan işler/görevler/hizmetler esnasında işveren tarafından işçiye açıklanan fikir, proje, uzmanlık bilgileri, tasarım, buluş, iş metodu ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, know how ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve iletişim yöntemleri gizli bilgi olarak kabul edilir.

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

  • TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.        İşveren hizmet sözleşmesi kapsamında işçiye işini tam ve eksiksiz olarak yerine getirebilmesi ve gerekli her türlü bilgi ve belgeyi işçiye vermeyi taahhüt eder.

4.2.        İşveren işçiye açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olması sebebiyle ortaya çıkabilecek olan eksiklik, gecikme veya aksaklıklardan dolayı işçinin sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.3         İşçi,  işveren tarafından kendisine açıklanan bilgi ve belgelerin gizli olduğunu bildiğini ve bu nedenle söz konusu gizli bilgileri sadece kendisinin bileceğini ve işin yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların gizli bilgilerden sadece işin gereği kadar haberdar olacaklarını, işbu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde işverenin izni olmaksızın üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4.        İşçi, işin yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların işbu sözleşmede öngörülen gizlilik ilkelerine aykırı davranışlarından dolayı sorumlu olacağını, söz konusu üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini, aykırılık hallerinden haberdar olduğu takdirde, derhal ve yazılı olarak işverene söz konusu aykırılık durumunu bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

4.5.        Gizli bilgilerin işbu sözleşmeye aykırı olarak açıklanması halinde işveren, masrafları işçiye ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini işçiden talep etme hakkına sahiptir.

4.6.    Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir.

img-2

  • SÜRE

5.1.        Hizmet sözleşmesinin eki niteliğindeki işbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, işbu sözleşmeden doğan yükümlülükler hizmet sözleşmesinin geçerliliğini koruduğu müddetçe devam edecektir.

5.2.        Hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde dahi işbu sözleşme, hizmet sözleşmesinin sona erme tarihinden itibaren …. (…) yıl boyunca bağımsız sözleşme olarak geçerliliğini koruyacaktır.

  •  SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

İşbu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve/veya sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

  • TEBLİGAT

Tarafların işbu sözleşmenin başında belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar hukuken geçerli addolunacaktır.

  •    YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme 8 (sekiz) maddeden oluşmakta olup taraflar arasında …/…./….. tarihinde iki (2) nüsha olarak akdolunmuştur.

İŞVEREN                                                                                                                            İŞÇİ

 

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Sizlerin de İş Hukuku alanında bir avukata ihtiyacınız varsa Ankara İşçi Avukatı Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.