Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

SİTE YÖNETİMİ GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ

Bu makalemizde sizlere Site Yönetimi Güvenlik Sözleşmesi sunarak Güvenlik Sözleşmesi ile bilgileri sizlerle paylaşacağız. Site Yönetimi Güvenlik Sözleşmesi düzenlenmesi hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir İş Hukuku Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

 

Site Yönetimi Güvenlik Sözleşmesi Örneği

Madde 1- Taraflar ;

Bu sözleşme ……. Site Yönetimi ile, (bundan sonra kısaca müşteri olarak anılacaktır) ………… …../……. adresinde ikamet eden …………. Koruma Hizmetleri ve Güvenlik ………A.Ş. (Firma olarak alınacak) arasında akdolunmuştur.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu ;

Sözleşmenin konusu ………. Site Yönetimi nin kararlaştırılan ücret karşılığında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve 5188 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak firma tarafından korunması ve güvenliğin sağlanması işidir.

Madde 3- Tarafların Yükümlülükleri;

A –)  Firmanın ve Özel Güvenlik Görevlilerinin Yükümlülükleri

Firma, müşterinin faaliyet gösterdiği alanlar dahilinde Sözleşme Ek-1 de belirtilen güvenlik noktalarında gerekli teçhizatla donatılmış güvenlik elemanını haftanın 7 (yedi) günü tatil, dini ve resmi bayram tatilleri dahil olmak üzere gece ve gündüz güvenliği ve emniyeti sağlamak amacı ile Ek-2 de kararlaştırılan ücret karşılığında çalıştırmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini otuz gün içerisinde valiliğe verir. Valilik, koruma ve güvenlik planlarında değişiklik yapılmasını veya plandaki yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesini isteyebilme hakkına haizdir.

Firma, işbu sözleşme ile vermeyi üstlendiği hizmetler ile çalıştıracağı personelin yürürlükte olan ilgili yasa, yönetmelik, tüzük hükümleri ve diğer mesleki vecibeler ile bu tarihten sonra çıkacak olan yeni mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden ve çalıştırılmasından tek başına sorumlu olur.

Firma, güvenlik ve emniyet sağlanmasına yönelik hizmetlerin zamanında, düzenli ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak amacıyla çalışacakları işin ve verilecek hizmetin gerektirdiği eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip personelin seçimini sağlamakla yükümlüdür. Firma ayrıca personelin fiziki yeterliliğinin görev müddetince sürmesini sağlamakla da yükümlüdür.

Firmanın işbu sözleşmede öngörülen hizmetlerde çalıştıracağı elemanlar en az ilköğretim mezunu, askerliğini yapmış, erkeklerde minimum …. – …. bayanlarda minimum ….. – ….  boylarda, fiziği diksiyonu düzgün, … ile … yaş arasında, güvenlik konularında eğitimli ve deneyimli olacaktır. Bu personel Site Yönetiminde görevlendirilmeden önce firma tarafından kursa tabi tutulur. Ayrıca işyerinin niteliği gereği firmanın personeli, işyeri çalışma koşullarına ve sisteme uymak zorundadır.

Gerek Firma gerekse yanında çalıştıracağı kişiler gizlilik kurallarına hassasiyetle uyar. Her ne suretle olursa olsun istem dışı olarak dahi öğrendikleri veya kendilerine müşteri tarafından verilen bilgileri, üçüncü şahıslara ve ilgisi olmayan kişilere sözlü yazılı veya herhangi bir başka biçimde aktarmayacaktır. Aksi durumda müşteri firmaya ve sorumlu şahsa karşı gizlilik ve sadakat borçlarına aykırılık nedeniyle yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, çalıştıkları ve taşeron firmaları ile ilgili sorunlarda yetkili kişinin bilgisi ile 5188 sayılı Kanuna göre müdahalede bulunur. Dışarıdan gelebilecek herhangi bir saldırıda da aynı Kanuna göre hareket eder.

Görev alanında, can ve mal güvenliğinin ve kamu düzenin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi amacıyla detektörle, x-ray cihazından geçirerek veya Kanunda belirtilen durumlarda gerektiğinde üst araması yapılabilir.

Kamuya açık alanlarda üst araması, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Bu alanlarda özel güvenlik görevlilerince yapılacak üst araması genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır. Arama sırasında yakalanan kişiler veya el konulan madde ve cisimler, yasal işlemi yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir. Arama kişinin aynı cinsiyetindeki görevli tarafından yapılır.

Özel güvenlik görevlileri, görev alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür.

………….. Site içerisinde herhangi bir sorunla karşılaşıldığında müşterinin yetkili kıldığı kişiler derhal bilgilendirilecek ve müdahaleler belirlenecek yöntemlere göre yapılacaktır.

Görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir. Ödenecek tazminat, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ödenmesi gerekecek diğer tazminatlarla ilişkilendirilmez.

Firma, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

B-) Müşterinin Yükümlülükleri

Müşteriye görevlendirilecek güvenlik personeli haftada 7 gün, üç vardiya halinde Ek-1 de belirtilen noktalarda ve sayıda resmi güvenlik görevlisi olarak hizmet verir. Gerekli görüldüğünde müşteri nokta ve personel sayısında firmanın onayı ile değişiklik yapabilir.

Müşteri, personel takviye talebinden firmayı en az … saat önce haberdar eder. Güvenlik elemanı ve nöbet noktalarının arttırılması istendiği takdirde, bu talep en fazla … gün içinde yerine getirilir. Böyle bir talep halinde firmanın bu elemanlar için talep edeceği ücret aynı tarihte uygulanan ücretleri geçemez.

Müşteri, bir müessesede bir firma tarafından yapılacak çalışmalara uygulanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü yükümlülüklerine uymayı taahhüt eder. (Özellikle, iş kazalarını ve mesleki hastalıkları önlemek amacıyla, aynı tesiste, aynı anda gösterilen faaliyetlerin her birine özgü özel rizikolara göre alınacak önemleri, kendi personeli gibi Firma personeli için de sağlamak.

Müşteri, firma personelini 5188 sayılı Kanun gereği firmanın denetimi dışında başka görevlere tayin edemez.

Firma personeli, işverenin talimatlarına tabi olup, uygulama koşulları müşteri ve firma temsilcileri arasındaki görüşme çerçevesinde önceden tanımlanan ve özel şartlarda belirlenen müşteri güvenlik talimatlarına uyar.

Personel, ancak zorunlu durumlarda veya personelin güvenlik talimatlarına uymadığının müşteri tarafından belirlenmesi halinde, doğrudan doğruya müşteri vekili kıldığı kişiden talimat alabilir.

C-) Ortak Yükümlülükler

Müşterinin elemanları, kesin surette firma kadrosuna alınmazlar ve firmanın nam ve hesabına çalıştırılamazlar. Aynı şekilde müşteri de firmanın elemanlarını kadrosuna alıp kendi nam ve hesabına çalıştıramaz.

Firma ve çalıştırdığı güvenlik elemanları ile müşteri arasında bu anlaşma hükümlerinden başka bir ilişki mevcut olmayacaktır.

Madde 4- Fiyat Ödeme ;

Firma tarafından Sözleşme Ek-1 de belirtilen sayıda güvenlik elemanı ile belirtilen güvenlik noktalarında verilecek hizmet karşılığında ödenecek ücretin hesabında, yine işbu sözleşme Ek-2 de yer alan maliyetler esas alınacaktır.

Sözleşme Ek-2 de kararlaştırılan ve her ayın …. gününde kesilecek olan maliyetler müşteriye fatura edilecek, aylık ücret ödemesi müşteri tarafından fatura tarihinden itibaren … işgünü içinde banka havalesi yoluyla yapılacaktır.

Taraflarca kabul edilen fiyat, ulusal bayram ve genel tatil günlerinin ücretini kapsamaz. O günlerde verilen hizmet o ayın faturasında, saat hesabı üzerinden SGK mevzuatı gereğince fazla mesai hesaplanır ve müşteriye yansıtılır.

Sözleşmenin yürürlük süresi içinde asgari ücrette, taban ve tavan ücret prim ödeme katsayılarında, TTK primlerinde, vergi oranlarında olabilecek artış ve azalışlar, yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ile güvenlik görevlisi ay ücretine yansıtılacaktır.

Madde 5- Prim, Vergi, Resim ve Harçlar ;

İşbu sözleşmede kararlaştırılan güvenlik hizmeti ile ilgili olarak, firma, gerek kendisi gerekse kendi personelinin ………………. ve tüm diğer mercilere yapılması gerekli ve yapılacak beyanlar ile her türlü vergi, resim, harç mükellefiyet, 4857 Sayılı İş Kanunun …………. hükümleri çerçevesinde kendisine teşmil olunan vecibe ve yükümlülükler ile hata, noksan ve kusurlu işlemlerden dolayı doğacak maddi ve manevi zarar, ziyan ve tahakkuk edecek cezaların, Firmanın personeli ile ilgili olarak Firma adına tecelli edenler de dahil tazmininden ve iş kazası ile ilgili sorumlulukların yerine getirilmesinden tek başına sorumlu olup, bunların gereği gibi yerine getirilmemesinde müşteriye hiçbir sorumluluk tereddüt etmeyecektir.

 

Madde 6- Akdin Feshi ;

Taraflar, sözleşmede yer alan borçlarından herhangi birini kısmen veya tamamen zamanında ve işin niteliğinin gerektirdiği özen ile yerine getirmediği veya iflas ettiği, firma güvenlik hizmetlerini vermekle yükümlü olduğu saatler dahilinde meydana gelebilecek yangına karşı veya müşterinin faaliyetlerine zarar verici önlenebilir olaylara karşı kötü niyetli tedbir almadığı veya işleri kısmen veya tamamen tatil ettiği veya müşteri tarafından yapılan tebligat ve talimatlara verilen süre zarfında uymadığı veya sözleşmeyi müteakip firma taahhüdünden vazgeçtiği takdirde protesto çekmeye ve hüküm olmaya gerek kalmasızın sözleşmeyi fesih ve her türlü zarar ve ziyanı talep etme hakkına sahiptir.

Madde 7- Sözleşmenin Devri Yasağı ;

Firma işbu Sözleşmeye uygun olarak müşteri tarafından kendisine verilen işi kesinlikle üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye devredemez veya satamaz. Müşterinin yazılı izni olmadan yapılan satış ve devir muameleleri geçersiz olup, Firmanın taahhüt ve sorumlulukları aynen baki kalacaktır.

Madde 8- Yetkili Mahkeme ;

İşbu sözleşmenin hüküm veya hükmün tatbikinden dolayı taraflar arasında doğabilecek hür türlü uyuşmazlığa …………. mahkemeleri ve ……….. daireleri yetkilidir.

Madde 9- Tebligat Adresi ;

Yukarıda yazılı tarafların isim ve unvanları altında yer alan adresler tebligat adresidir. Tarafların bu adreslere yapacağı bütün ihbar ve tebliğlerin geçerli tebligatlar olduğu kabul edilir.

Taraflar adresini değiştirdiği takdirde yeni adresini diğer tarafa derhal yazı ile bildirmek zorundadır.

Yukarıda yazılı adrese gönderilecek yazıların tebliğ edilmemesinden ve yeni adresini bildirmemesinden doğacak sonuçların sorumluluğunu yeni adres bildirim yükümünü gereğince yerine getirmeyen taraf evveliyetle kabul eder.

Madde 10- Süre ;

İşbu sözleşme hizmetin başladığı …/…/… tarihinde yürürlüğe girecektir. Sözleşme …. aylık bir süre için yapılmış olup, taraflardan herhangi birinin faks mesajını takiben iadeli taahhütlü bir mektupla yıllık dönemden … ay önce …. aylık bir ihbar süresi ile vazgeçmesi hali hariç olmak üzere, her … ayda bir kendiliğinden yenilenir.

Madde 12- Diğer Hükümler ;

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmün geçersizliği, Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğine etki etmez.

Geçersiz olan sözleşme hükmü için taraflar söz konusu maddenin anlam ve iktisadi kapsamına ters düşmeyen yakın bir amaca hizmet eden ve kanuni düzenlemelere aykırı olmayan başka bir hükmün geçerliliği hususunda anlaşacaklardır.

İşbu sözleşme ve ekinde yapılacak eklenti ve değişiklikler yazılı yapılması halinde hüküm ifade eder.

Sözleşmede kararlaştırılan hususlar ile sözleşme ekinde yer alan maddeler arasında bir çelişkinin ortaya çıkması halinde, sözleşmede kararlaştırılan esas ve usule itibar edilecektir.

Tarafların herhangi başka bir hususta sözlü ve yazılı anlaşmaları yoktur.

 

Site Yönetimi Adına                                                           Güvenlik şirketi adına

İmza                                                                                 İmza

 

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Ankara İş Hukuku Avukatı Yunus Soysal, İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların yargı mercileri önünde çözülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır. Ankara İş Hukuku Avukatı Yunus Soysal alanına giren davalarda her tür hukuki süreç takibini yerine getirmektedir. Sizlerin de İş Avukatına ihtiyacınız varsa Ankara İş Hukuku Avukatı Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.