Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

ARAÇ KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

 

Bu makalemizde sizlere Araç Kira Sözleşmesi Örneği sunarak kira sözleşmesi ile ilgili bilgileri emsal Yargıtay kararları ışığında sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki, araç kiralama sözleşmesinin tanzimi hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir Kira Hukuku Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

Araç Kiralama Sözleşmesi Nedir ?

Aracı kiraya veren ve kiralayan arasında akdedilen ve kiralama işleminin koşullarını düzenleyen sözleşmeye araç kiralama sözleşmesi denir.

Araç Kiralama Sözleşmesi ile birlikte kiracı, belirlenen aracı kiraya verir, kiracı ise anlaşma hükümlerini kabul ederek aracı kiralar. Bu yüzden ileride herhangi bir sorunla karşılaştığınızda direkt olarak araç kira sözleşmesinde yazan maddeler önem arz eder. Bu maddeler, olası uyuşmazlık halinde hukuki koruma sağlamaktadır.

 

Araç Kira Sözleşmesi Örneği

 

Araç Kira Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar ;

KİRAYA VERENİN;

ADI VE SOYADI:

ADRESİ:

ARAÇ PLAKA NO:

(Bundan böyle “ KİRAYA VEREN “ olarak anılacaktır.)

KİRALAYANIN;

ADI VE SOYADI (ÜNVANI):

ADRESİ:

(Bundan böyle “ KİRALAYAN ”  olarak anılacaktır.)

Madde 2- Sözleşmenin Konusu;

………… ………..’a ait ……….. Plakalı araçların …. gün/ay/yıl süre ile ……… ……….’ne kiralanmasıdır.

Madde 3- Sözleşmenin Süresi;

Başlangıç Tarihi: …/…/…

Bitim Tarihi: …/…/….

Tarafların anlaşması halinde bu süre uzatılır veya kısaltılır.

Sözleşme, bitim tarihine … gün/ay kala taraflarca fesih edilmediği takdirde aynı şartlarda …. gün/ay/yıl uzatılır.

Madde 4- Kira Bedeli;

Sözleşmeye konu her bir aracın kira bedeli aylık ……… -TL (KDV DAHİL) dir. Kira bedeli kira süresini izleyen ayın ilk haftası içerisinde fatura edilen bedel (KDV Dahil) karşılığında nakden ödenecektir.

Madde 5- Devir Yasağı;

Kiralayan, kiraya verenin onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiralayan, aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler kontratta imzaları olmasa dahi kiralayan ile birlikte müteselsil sorumludur.

Madde 6- Kiralayanın Yükümlülükleri;

Kiralayan; seyir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde, emniyetli bir yende kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.

Kiraya verenin yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

Kiralayan; hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan haklarını, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve temin edemez, bunları kiraya verene zarar verecek biçimde kullanamaz. Kiralayan kira müddeti sonunda araçlarda teslim almış olduğu tüm makine cihaz ve demirbaşları tam ve eksiksiz olarak teslim edecektir.

Sözleşmeye konu araçların kullanımından doğan akaryakıt ve bakım onarım giderleri kiralayan tarafından karşılanacaktır.

Kiralayan; Kira süresi içinde aracın yağını, suyunu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiralayan; kira süresi içinde vasıtanın Periyodik bakımlarını (yağlama, yağ değişimi v.b) yaptıracaktır.

Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Normal kullanım harici ihmal ve hatalı kullanım sonucu (Yağsız, Susuz kullanım, Lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat parça ve lastik masrafları ile aracın hareket edememesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiralayana aittir.

Kiralayanın veya üçüncü bir şahsın kusuruyla kaza halinde aracın uğrayacağı değer kaybı miktarının tamamını kiralayan ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

Kiralayan otomobili:

a) Gümrük yasaları ve ateşli silahlar mevzuatı başta olmak üzere, TC kanunlarına ve yönetmeliklerine aykırılık teşkil edecek şekilde taşınması suç olarak belirtilen eşyaların taşınması ve/veya diğer gayri kanuni işlerde kullanmayacağı ve/veya kullandırmayacağını,

b) Yarış, hız denemesi, ralli, sağlamlık denemesi, motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı v.s. gibi yerlerde ve amaçları dışında veya tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda kullanmayacağı veya kullandırmayacağını,

c) Beyni ve refleksleri ve hareket kabiliyetlerini azaltan ya da uyuşturan emsali ilaçlar ve/veya maddeler almış kişilere, uyuşturucu etkisi altında veya alkollü olduğu hallerde otomobili kullanmayacağı ve kullandırmayacağını,

d) Hareket eden veya etmeyen başka otomobillerin çekilmesinde veya itilmesinde kullanmayacağı ve /veya kullandırmayacağını,

e) Trafik yasası ve yönetmeliği ile belirlenen yolcu sayısı üstünde yolcu almamayı, istihap haddini aşan yük taşıttırmayı, yasa ve yönetmelik esaslarına uygun olarak kullanmayı ve kullandırmayı taahhüt eder.

Madde 7- Hukuki Sorumluluk;

Kiralayan kiraladığı araçlarla ilgili yapacağı ticari faaliyetten dolayı ve çalıştıracağı işçiler ile ilgili olarak tüm SSK, Maliye, Bölge Çalışma ve diğer resmi kurumlara karşı sorumludur.

Madde 8 – Vergi Sigorta ve Harçlar

Kiralanan araçlara ait kira müddeti içerisinde tahakkuk eden tüm yasal vergiler kiralayan tarafından ödenecektir.

Madde 9- Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri;

İş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde …… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 10- Kiralayan; bu Sözleşmede bulunan adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresindeki herhangi bir değişikliği kiraya verene derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüt eder.

İş bu sözleşme bu madde ile birlikte 11 maddeden ibaret olup tarafların hür iradeleri ile

karşılıklı okunarak iki nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır …/…/…..

KİRAYA VEREN                                                    KİRALAYAN

      İmza                                                                        İmza

 

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Sizlerin de Kira Hukuku alanında bir avukata ihtiyacınız varsa Ankara Kira Hukuku Avukatı Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.