Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

ECRİMİSİL DAVA DİLEKÇESİ 2024

 

Bu makalemizde sizlere Ecrimisil Dava Dilekçesi sunarak Ecrimisil Davası ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki, Ecrimisil ve müdahalenin men’i davaları hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir Gayrimenkul Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği

……………………Asliye Hukuk Mahkemesine

DAVACI                  : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                   : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

DAVALI                : …………………….. (TC:………………..)

…………………………(adres)… …………….

KONU                   : Müdahalenin Meni ve Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik …….. TL Ecrimisil Bedelinin (belirsiz alacak) faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi isteminden ibarettir.

HED                       : Şimdilik ……. TL

AÇIKLAMALAR:

                Davacı müvekkil …… İli …… İlçesi ……… Mahallesi …… Ada …. Nolu parsel’de kain taşınmazın ve taşınmaz üzerinde bulunan evin hissedarıdır. İşbu taşınmaz müvekkile babası ………. tarafından miras kalmış olup muris sağlığında iken maliki olduğu …… İli …… İlçesi ……… Mahallesi …… Ada …. Nolu parsel’de davalı ……. tarafından kalacak yeri olmadığı gerekçesi ile işgal edildiğini, süreç içerisinde yapılan ikazlara rağmen davalının ikameti boşaltmadığı ve bu suretle Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme suçunu işlediğinden bahisle suç duyurusunda bulunmuştur.

İşbu şikayet neticesinde …….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …… E. – ……. K. Sayılı dosyası ile yargılama yapılmış, yargılama sırasında muris …….. vefat etmiş, bu nedenle mirasçıları davaya devam etmişlerdir. …….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …… E. – ……. K. Sayılı  dosyası ile görülen davada davalı hakkında üzerine atılı Hakkı Olmayan Yere Tecavüz suçunu işlediği sabit görülerek ……. ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. İşbu karar ……….. tarihinde kesinleşmiştir. (EK: Mahkeme Kararı ve Kesinleşme Şerhi)

…….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …… E. – ……. K. Sayılı dosyasından verilen mahkumiyet kararına rağmen davalı Hakkı Olmayan Yere Tecavüz suçunu işlemeye devam etmekte ve mahkeme kararından sonra da dava konusu parselde bulunan evde ailesi ile birlikte ikamet etmeye devam etmektedir. Müvekkil babasından kalan ve manevi değeri olan taşınmazda davalının işgalinin devam etmesi nedeniyle ikamet edememekte, başkaca taşınmazları bulunmadığından kendi memleketleri ile bağları kesilmektedir. Müvekkil ve hissedar olan diğer kardeşleri defalarca davalıyı taşınmazdan çıkarmak için çaba sarf etmişlerse de şüpheli şikayet konusu evin artık kendisinin olduğunu ifade ederek müvekkil ve kardeşlerini taşınmazdan uzaklaştırmış, söz konusu olay defalarca kolluk kuvvetlerine intikal etmiştir.

Davalının somut olayda hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işlediği kesinleşen ceza mahkemesi kararı ile açıkça ortaya çıkmasına rağmen davalı söz konusu taşınmazdaki tecavüzünü sürdürmeye devam ettirmektedir. Davalı ……… tarihinden bu yana müvekkilin hissedarı olduğu taşınmaz üzerindeki haksız işgalini devam ettirmiş ve bu taşınmazı …… yılından itibaren kesintisiz olarak ikametgahı olarak kullanmıştır. Davalının taşınmaz üzerindeki işgali ceza mahkemesince verilen ve kesinleşen hükme rağmen son bulmamış olup davalı taşınmaz üzerindeki işgalini devam ettirmektedir. İşgalin devam ettiği süre boyunca davalı, müvekkile ve diğer hissedarlara işgalin karşılığı olarak herhangi bir bedel ödenmediği gibi hissedarlar davalının evden çıkmasını her istediğinde kolluk kuvvetlerine intikal eden olaylar gerçekleşmiştir.

Bilindiği üzere, paylı mülkiyette taşınmazdan yararlanamayan paydaş, engel olan işgalciye karşı el atmanın önlenmesini her zaman isteyebilir. Hatta elbirliği mülkiyetinde dahi paydaşlardan biri öteki paydaşların olurlarını almadan veya miras şirketine temsilci atanmadan tek başına ortak taşınmazdan yararlanmasına engel olan işgalci aleyhine el atmanın önlenmesi davası açabilir. Ancak, o paydaşın payına karşılık çekişmesiz olarak kullandığı bir kısım yer varsa, açacağı el atmanın önlenilmesi davasının dinlenme olanağı yoktur.

Davacı müvekkil dava konusu taşınmazın hissedarları arasında yer almakta olup ecrimisil alacağı bölünebilir bir hak olduğundan kendi payına ilişkin dava açma hakkı vardır. Nitekim Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2018/ 7252 E. – 2019 / 192 K. Sayılı kararında ; “Mahkemece, ecrimisilin bölünebilir hak olduğu ve elbirliğiyle maliklerden herhangi birisinin kendi payına hasren talepte bulunabileceği de gözetilmek suretiyle işin esası yönünden bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle aktif husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesi yönünde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.” hükmüne yer vererek ecrimisil talebinin bölünebilir olduğundan bahisle elbirliği mülkiyetinde hissedarların kendi payına ilişkin dava açabileceğine karar vermiştir.

Türk Medeni Kanununun 683. Maddesi ; “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir.” hükmüne haizdir. Davalı taraf …….. tarihinden itibaren haklı ve geçerli bir nedene dayanmaksızın taşınmaz üzerindeki işgalini ısrarla devam ettirdiğinden işbu hüküm uyarınca müdahalenin men’i ve ecrimisil istemi ile Mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur. Yukarıda açıkladığımız sebeplerden dolayı, müvekkilin hissedarı olduğu taşınmazına yapılan elatmanın önlenmesine,  dava tarihinden itibaren geriye dönük olarak 5 yıllık ecrimisil bedelinin yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline vekalet ücreti ile yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına talep ederiz.

YASAL NEDENLER  : HMK., TMK., BK. ve ilgili diğer mevzuat

KANITLAR                  : Karşı tarafça sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

Tapu Kayıtları,

Ceza Dava dosyası

Bilirkişi incelemesi, keşif, tanık ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve mahkemenizce resen dikkate alınacak hususlarla birlikte;

  1. Davalının, müvekkilin hissedarı olduğu …….. İli …….. İlçesi …….. Mahallesi …. Ada …. Nolu parselde bulunan taşınmaza müdahalesinin menine karar verilmesini,
  2. Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ….TL’nın (belirsiz alacak hükümlerine göre belirlenmesi gerekmektedir) dava tarihinden itibaren geriye dönük olarak 5 yıllık ecrimisil bedelinin yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini,
  3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 DAVACI VEKİLİ

AV. YUNUS SOYSAL

 Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Sizlerin de Gayrimenkul Avukatına ihtiyacınız varsa Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.