Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

El Atmanın Önlenmesi Davası ve Dilekçe Örneği

 

Bu makalemizde El Atmanın Önlenmesi Davası ve dilekçe örneği hakkında bilgileri sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki El Atmanın Önlenmesi Davası ve sonrasında yürütülecek süreç hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir Tapu Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

El Atmanın Önlenmesi Nedir ?

El atmanın önlenmesi davası, bir kişinin başka bir kişinin mal varlığına haksız yolla el koymasını engellemek amacıyla başlatılan hukuki bir süreçtir. Bu dava, Türk hukuk sisteminde mülkiyet haklarını koruma ve haksız fiillere karşı mücadele etme amacını taşır. El atmanın önlenmesi davası, genellikle bir malın mülkiyetine ilişkin ihtilafların çözümünde kullanılır ve mahkemeye başvurularak başlatılır.

Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. Malikin zilyetliğine ve bundan dolayı da mülkiyet hakkına el atan, taşkınlık yapan ve rahatsız edici durumlar yaratan, hakkının derecesine itiraz eden kimse aleyhine, elatmanın önlenmesi davası açılabilir. El atmanın önlenmesi kısaca, malik, hissedar yahut zilyet olunmayan bir taşınmaz üzerinde haksız olarak işgalde bulunma, taşınmazdan faydalanma halinde hak sahibi olan kişilerin haksız işgalciyi taşınmazdan çıkarması için kullandığı bir hukuki müessesedir.

Bir kimse başkasının fidanını kendi arazisine ya da kendisinin veya bir üçüncü kişinin fidanını başkasının arazisine dikerse, başkasının malzemesini kullanarak yapılan yapılara veya taşınır yapılara ilişkin hükümler bunlar hakkında da uygulanır. Ağaçlar ve ormanlar üst hakkına konu olamaz.

El Atmanın Önlenmesi Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.

El Atmanın Önlenmesi Davası Dilekçesi 

El atmanın önlenmesi dilekçesi, davanın başlatılması için mahkemeye sunulan resmi başvuru belgesidir. Dilekçede, davacının mal varlığına el konulduğuna dair somut olaylar, deliller ve talepler detaylı bir şekilde ifade edilir. Dilekçe, mahkemenin davanın esasına geçmeden önce başvurulan ilk resmi belge olup, davanın seyrini etkileyebilir.

Davacı, el atmanın önlenmesi davası ile mal varlığını koruma altına almayı ve haksız fiile uğradığı durumu düzeltmeyi amaçlar. Mahkeme, tarafların delillerini değerlendirerek adil bir karar verir ve gerekirse el koyma eylemini önlemek üzere tedbir kararları alabilir.

Sonuç olarak, el atmanın önlenmesi davası, mülkiyet hakkının korunması ve haksız fiillere karşı hukuki bir mücadele aracıdır. Taraflar, haklarını savunmak ve mahkemenin adil bir karar vermesini sağlamak için sürecin tüm aşamalarında etkin bir şekilde yer almalıdır.

Hemen aşağıda el atmanın önlenmesi dilekçe örneğini bulabilirsiniz. Ancak yine de el atmanın önlenmesi davası ve dilekçe örneğinde, alanında uzman bir Tapu Avukatının hukuki desteğini tavsiye ediyoruz.

 

El Atmanın Önlenmesi Davası Dilekçe Örneği

… … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI               : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                   : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

DAVALI                : …………………….. (TC:………………..)

…………………………(adres)… …………….

KONU                   : Taşkın yapı sebebiyle haksız elatmanın önlenmesi ve taşkın yapının yıkımına karar verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

1-) Müvekkil, … ada … parsel sayılı taşınmazda bağımsız bölüm malikidir. Davalı … …, Müvekkilin parseline komşu … nolu parselin malikidir. (EK 1)

2-) Davalı parselinde …/…/… tarihinde bina yapımına başlamış ve müvekkilime ait … no’lu parselin bir bölümüne de yaptığı taşkın inşaat yapmak suretiyle haklı ve geçerli bir nedeni bulunmaksızın müdahale etmiştir.

3-) Müvekkil, inşaatın başladığı andan itibaren söz konusu haksız elatma ve taşkın yapı ile ilgili olarak davalıyla yaptığı görüşmelerden sonuç alamamış, bu husustaki itirazını belirtmek amacıyla …/ …/ … tarihinde … … Noterliği’nin ….  aracılığı ile çekmiş olduğu …/ …/ … tarih ve … yevmiye sayılı ihtarname de sonuçsuz kalmıştır. (EK 2)

4-) Tapuda Müvekkil adına kayıtlı taşınmazın üzerindeki davalının kötüniyetli olarak müdahalenin önlenmesi için sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER         : 4721 S. K. m. 683, 725.

HUKUKİ DELİLLER            :

1-Tapu kayıtları,

2-… … Noterliği’nin …/ …/ … tarih ve … sayılı ihtarnamesi,

3- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

4-Bilirkişi İncelemesi

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının söz konusu taşınmaza haksız el atmasının önlenmesine, Müvekkilin parseline haksız olarak inşa edilen taşkın yapının yıkımına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini Müvekkil adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

Davacı Vekili

           Av. Yunus Soysal

 

… … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI               : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                   : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

DAVALI                : …………………….. (TC:………………..)

…………………………(adres)… …………….

KONU                   : Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil ve Eski Hale Getirilme İstemlerimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR  :

1-) …… mevkii, ……………..… adresinde bulunan ….. ada, .… parsel sayılı tapulu taşınmaz Müvekkil adına tescilli bulunmaktadır. (EK-1)

2-) Davalılar …/…/….. tarihinde haklı ve geçerli bir nedene dayanmaksızın taşınmazı çevreleyen tel örgüyü ve Müvekkile ait olan çok sayıda meyve fidanını sökmek ve Müvekkilin ekim yapmak için açtığı çukurları kapatmak suretiyle taşınmaza müdahalede bulunmuş olup, Sayın Mahkeme huzurunda dinleteceğimiz tanıklarımız ile de …/…/…. Tarihinden beri davalıların söz konusu taşınmazı fiilen kullandığı ve bahse konu meyve ağaçlarından elde edilen mahsulü de satış yapmak suretiyle değerlendirdikleri sabit bulunmaktadır. (EK 2) Söz konusu müdahale Müvekkilin taşınmazındaki güvenlik kamerasının …/…./….. tarihli kayıtları (EK 3) ile de sabit bulunmaktadır.

3-) Müvekkil davalıya defalarca sözlü uyarılarda bulunmuş ve davalının taşınmazı eski hale getirmesi için ……..  Noterliği’nin …./…./….. tarihli ….. yevmiye no.lu ihtarnamesini (EK 4) göndermiştir. Ne var ki davalı söz konusu uyarıları dikkate almamıştır.

4-) Söz konusu ihtarnamenin davalı tarafa tebliği üzerine davalı taraf Müvekkilin yeniden çektiği tel örgüyü tekrar sökmüş ve bu kez de meyve fidanlarının dalları kırarak fidanlara ve taşınmaza zarar vermiştir. İşbu müdahale de …/…./….. tarihli güvenlik kamerası kayıtlarından (EK 5) açıkça anlaşılmaktadır.

5) Müvekkilin taşınmazına yapılan elatmanın önlenmesi ve eski hale getirilmesi ve bahse konu taşınmazın davalılar tarafından haksız ve müsaade alınmadan kullanılması sebebiyle toplam …… TL ecrimisil talebimize binaen Mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                        : 4721 S. K. m. 683, 729, 730,  6100 S. K. m. 12, 199.

HUKUKİ DELİLLER                            :

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız sebeplerden dolayı, Müvekkilin taşınmazına yapılan elatmanın önlenmesine ve taşınmazın eski hale getirilmesine, ve söz konusu taşınmazın davalılarca haksız olarak kullanılması sebebiyle toplam ….. TL ecrimisilin ve vekalet ücreti ile yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini Müvekkil adına saygıyla talep ederiz.

                                                                                                                   Davacı Vekili

                                                                                                                                                             Av. Yunus Soysal

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Sizlerin de Tapu Hukuku alanında bir avukata ihtiyacınız varsa Ankara Tapu Avukatı Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.