Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

ESER SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Bu makalemizde sizlere Eser Sözleşmesi Örneği sunarak Eser Sözleşmesi ile ilgili bilgileri emsal kararlar ışığında sizlerle paylaşacağız. Eser sözleşmesinin düzenlenmesi ve olası uyuşmazlık halinde açılacak davalar hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir Ticaret Hukuku Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

Eser Sözleşmesi Nedir ?

Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Eser sözleşmesinin tarafları iş sahibi ve yüklenicidir.

Yüklenici, üstlendiği edimleri işsahibinin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle ifa etmek zorundadır. Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır.

Yüklenici, meydana getirilecek eseri doğrudan doğruya kendisi yapmak veya kendi yönetimi altında yaptırmakla yükümlüdür. Ancak, eserin meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel özellikleri önem taşımıyorsa, işi başkasına da yaptırabilir. Aksine âdet veya anlaşma olmadıkça yüklenici, eserin meydana getirilmesi için kullanılacak olan araç ve gereçleri kendisi sağlamak zorundadır.

Yüklenicinin Sorumlulukları Nedir ?

Malzeme yüklenici tarafından sağlanmışsa yüklenici, bu malzemenin ayıplı olması yüzünden işsahibine karşı, satıcı gibi sorumludur. Malzeme işsahibi tarafından sağlanmışsa yüklenici, onları gereken özeni göstererek kullanmakla ve bundan dolayı hesap ve artanı geri vermekle yükümlüdür.

Eser meydana getirilirken, işsahibinin sağladığı malzemenin veya eserin yapılması için gösterdiği yerin ayıplı olduğu anlaşılır veya eserin gereği gibi ya da zamanında meydana getirilmesini tehlikeye düşürecek başka bir durum ortaya çıkarsa, yüklenici bu durumu hemen işsahibine bildirmek zorundadır; bildirmezse bundan doğacak sonuçlardan sorumlu olur.

Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da işsahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden bütün tahminlere göre yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa, işsahibi teslim için belirlenen günü beklemek zorunda olmaksızın sözleşmeden dönebilir.

Meydana getirilmesi sırasında, eserin yüklenicinin kusuru yüzünden ayıplı veya sözleşmeye aykırı olarak meydana getirileceği açıkça görülüyorsa, işsahibi bunu önlemek üzere vereceği veya verdireceği uygun bir süre içinde yükleniciye, ayıbın veya aykırılığın giderilmesi; aksi takdirde hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, onarımın veya işe devamın bir üçüncü kişiye verileceği konusunda ihtarda bulunabilir.

Eserin Ayıplı Olması Halinde Seçimlik Haklar Ve Sorumluluk

İş sahibi, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa, bunu uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek zorundadır. Taraflardan her biri, giderini karşılayarak, eserin bilirkişi tarafından gözden geçirilmesini ve sonucun bir raporla belirlenmesini isteyebilir.

Eserdeki ayıp sebebiyle yüklenicinin sorumlu olduğu hâllerde iş sahibi, aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir:

  1. Eser iş sahibinin kullanamayacağı veya hakkaniyet gereği kabule zorlanamayacağı ölçüde ayıplı ya da sözleşme hükümlerine aynı ölçüde aykırı olursa sözleşmeden dönme.
  2. Eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme.
  3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları yükleniciye ait olmak üzere, eserin ücretsiz onarılmasını isteme.

İş sahibinin genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır. Eser, iş sahibinin taşınmazı üzerinde yapılmış olup, sökülüp kaldırılması aşırı zarar doğuracaksa iş sahibi, sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz.

Eserin ayıplı olması, yüklenicinin açıkça yaptığı ihtara karşın, iş sahibinin verdiği talimattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple iş sahibine yüklenebilecek olursa iş sahibi, eserin ayıplı olmasından doğan haklarını kullanamaz.

Eserin açıkça veya örtülü olarak kabulünden sonra, yüklenici her türlü sorumluluktan kurtulur; ancak, onun tarafından kasten gizlenen ve usulüne göre gözden geçirme sırasında fark edilemeyecek olan ayıplar için sorumluluğu devam eder. İş sahibi, gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, eseri kabul etmiş sayılır. Eserdeki ayıp sonradan ortaya çıkarsa iş sahibi, gecikmeksizin durumu yükleniciye bildirmek zorundadır; bildirmezse eseri kabul etmiş sayılır.

 

 

Eser Sözleşmesinde Zamanaşımı

Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

Hemen aşağıda ESER SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNİ bulabilirsiniz. Eser sözleşmesi örneğinin düzenlenmesi ve olası uyuşmazlıkları halinde açılacak davalar uzman hukuki bilgiye dayandığından bu süreçlerin bir Ticaret Hukuku Avukatı Yunus Soysal ile yürütülmesini tavsiye ediyoruz. Telefon numaramızla bize ulaşabilirsiniz.

ESER SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

İŞ SAHİBİ :

ADRESİ :

ESERİ YAPAN :

ADRESİ :

ÜCRET :

İŞİN KONUSU :

İŞİN SÜRESİ :

Yukarıda adları yazılı iş sahibi ve eseri yapan arasında belirtilen konuda ve belirlenen ücretlerle 5846 sayılı Fikir sanat eserleri yasası uyarınca aşağıdaki şartlarda bir sözleşme imzalanmıştır.

1-Eseri yapan iş sahibinin talepleri doğrultusunda yukarıda konusu belirlenen işi yapıp iş sahibine teslim edecektir.

2-İş sahibi tarafından, eseri yapana iş karşılığında …………….. tutarındaki ücret, KDV siyle birlikte ödenecektir. Ücretin yarısı peşin yarısı ise işin teslimi anında ödenecektir.

İşin bütün giderleri iş sahibi tarafından karşılanacaktır. Bu iş için yolculuk veya yeme içme, konaklama ve geçici kalma giderleri gibi ekstra masraf gerektiren bir durum var ise düzenlenecek ek bir belge ile belirlenecek ve kabul edilebilir giderler belge, makbuz ve faturaları karşılığında eseri yapana iş bitiminde ödenecektir. Bu masrafların fazla olması halinde eseri yapana ……………. masraf avansı verilecektir.

3-İş sahibi konusu ve detayları belirlenen işin eser sahibi tarafından tamamlanması durumunda eseri teslim almak zorundadır. Haksız neden ve gerekçelerle teslim almaktan kaçınması durumunda belirlenen ücretin tamamını ödemek zorundadır.

4-Eseri yapan, işi belirlenen sürede bitirip teslim etmek zorundadır. Aksi durumda gecikme nedeniyle iş sahibinin uğradığı bir zarar var ise bunu karşılamak zorundadır. Elde olmayan zorunlu nedenler eser yapanın bu sorumluluğunu kaldırır.

5- Eseri yapan, bu sözleşme için yaptığı eserin aynısını veya tartışmasız biçimde benzeri mahiyette olanını ,veya bu eserde kullandığı özellikli logo, simge veya benzeri kalıcı işaretleri iş sahibi ile aynı işi yapan rakiplerinin işlerinde veya reklamında haksız rekabet doğuracak biçimde kullanamaz.

6-Taraflar arasında bu sözleşmeye ve Fikir ve sanat Eserleri Yasası hükümlerine göre yapılan eserin sahibi; iş sahibinin sözleşmeden doğan hakları saklı kalmak koşulu ile eseri yapandır. İşin tesliminden daha sonradan değiştirilmesi, geliştirilmesi veya farklı bir şekilde tekrar düzenlenmesi ayrı bir iş sözleşmesi ile düzenlenebilecektir. İş sahibi eseri yapanın yazılı rızası olmadan eser üzerinde başkalarına düzenleme ve özelliklerini ortadan kaldıran hiçbir değişiklik yaptıramaz.

7- Bu sözleşme de yer almayan hükümlerde Fikir ve sanat eserleri yasasının hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

8-Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda ……………………………………………. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

9- İş bu sözleşme 9 madde ve 1 nüsha olarak tarafların serbest iradeleri ile düzenlenmiş olup imzaları ile onanmıştır.

            İŞ SAHİBİ                                                                                   ESERİ YAPAN

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı Yunus Soysal, Ticaret hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların yargı mercileri önünde çözülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı Yunus Soysal alanına giren davalarda her tür hukuki süreç takibini yerine getirmektedir. Sizlerin de Ticaret Avukatına ihtiyacınız varsa Ankara Ticaret Hukuku Avukatı Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.