Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

img-0

GEÇİT HAKKI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2024

img-1

 

Bu makalemizde sizlere Geçit Hakkı Dava Dilekçesi sunarak Geçit Hakkı Davası ile ilgili bilgileri emsal Yargıtay kararları ışığında sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki, Geçit Hakkı davaları hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir Gayrimenkul Avukatı hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

Geçit Hakkı Nedir ?

Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir. Bu hak, ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar görecek olana karşı kullanılır.

Zorunlu geçit iki tarafın menfaati gözetilerek belirlenir. Taşınmaz malikinin taşınmazını işletme veya iyileştirme ya da taşınmazı üzerinde yapı yapma amacıyla komşu taşınmaza geçici olarak girme hakkı ile tarla yolu, hayvan sulama yolu, kış geçidi, tomruk kaydırma yolu ve oluğu ve bunlara benzer diğer geçitler özel kanun hükümlerine tabidir.

Özel kanun hükmü yoksa yerel adet uygulanır. Doğrudan doğruya kanundan kaynaklanan geçit hakları, tapu kütüğüne tescil edilmeksizin doğar. Ancak, bunlardan sürekli nitelikte olanlar beyanlar sütununda gösterilir . Tarla yolu, yaya veya araba geçidi gibi geçit hakları ile hayvan otlatma, hayvan sulama, tarlalara veya arklara su alma hakları ve benzeri hakların kapsamını belirlemede taraflar arasındaki anlaşma veya özel kanun hükümleri, yoksa yerel adet uygulanır.

  • Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Esas: 2022/ 1889 – Karar: 2022 / 6089 sayılı kararında ;

“Geçit irtifak … tarafların anlaşmasıyla mahkeme dışında sözleşmeyle kurulabileceği gibi (akti irtifak), yükümlü taşınmaz malikinin irtifak tesisi borcunu yerine getirmekten kaçınması veya tarafların hakkın kurulmasına ilişkin şartların gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda ihtilafa düşmeleri hallerinde mahkeme kararı ile de kurulabilir.

 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 747/2 maddesi gereğince geçit isteği, önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun komşuya, bu şekilde ihtiyacın karşılanmaması halinde geçit tesisinden en az zarar görecek olana yöneltilmelidir. Zira geçit … taşınmaz mülkiyetini sınırlayan bir irtifak … olmakla birlikte, özünü komşuluk hukukundan alır. Bunun doğal sonucu olarak yol saptanırken komşuluk hukuku ilkeleri gözetilmelidir. Geçit ihtiyacının nedeni, taşınmazın niteliği ile bu ihtiyacın nasıl ve hangi araçlarla karşılanacağı davacının sübjektif arzularına göre değil, objektif esaslara uygun olarak belirlenmeli, taşınmaz mülkiyetinin sınırlandırılması konusunda genel bir ilke olan fedakârlığın denkleştirilmesi prensibi dikkatten kaçırılmamalıdır.

 Uygun güzergah saptanırken önemle üzerinde durulması gereken diğer bir yön ise, aleyhine geçit kurulan taşınmaz veya taşınmazlar bölünerek kullanım şekli ve bütünlüğünün bozulmamasıdır. Şayet başka türlü geçit tesisi mümkün değilse bunun gerekçesi kararda açıkça gösterilmelidir.

 Geçit … kurulması davalarında amaç, genel yola bağlantısı olmayan taşınmazların yolla bağlantısının sağlanmasıdır. Bundan dolayı, geçit kurulurken ihtiyaç içinde olan taşınmaz kesintisiz olarak genel yola bağlanmalıdır. Buna uygulamada “Kesintisizlik ilkesi” denilir.

 Geçit … bir gayrimenkul mükellefiyeti olduğundan lehine geçit istenen davacı parselleri ayrı ayrı bağımsız olarak değerlendirilmeli, dava konusu her bir parsel yararına geçit hakkının başladığı yerden ulaştığı genel yola kadar olan güzergahtaki aleyhine geçit kurulan tüm parseller ayrı ayrı belirtilmelidir. Davacıya ait parseller arasında da kesintisiz bağlantının gerçekleştirilmesi için hükmen her bir davacı parseli ile devamındaki davacı parselleri arasında kesintisiz olarak ulaşımı sağlayacak şekilde geçit kurulmalıdır.

 Mahkemece, geçit davalarında uygulanan kesintisizlik ilkesi gereğince bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle davacının lehine geçit istediği her bir taşınmaz için bağımsız olarak genel yola bağlantı kurulacak şekilde geçit … kurulması gerekir. Buna göre geçit … talep edilen davacıya ait taşınmazlar arasında akti irtifak kurulmalıdır.”

img-2

Geçit Hakkı Dava Dilekçesi Örneği

……………………NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                 : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                   : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

DAVALI                : …………………….. (TC:………………..)

…………………………(adres)… …………….

KONU                   : Geçit Hakkı Tesisi İsteminin Kabulüne Karar Verilmesi İsteminden İbarettir.

HED                       : Şimdilik ……. TL

AÇIKLAMALAR  :

Davalının müvekkilimize ait olan ……. İli, ……. İlçesi, ……. Köyü, ……. Ada, ……. Parsel de tapuya kayıtlı  …. m2 lik arsasının yanında bitişik bir arsası mevcuttur. (EK 1) Müvekkilimizin arsası üzerinde oturmakta olduğu konutu da bulunmaktadır.

Müvekkilimize ait ev ve arsanın ana caddeye çıkışı davalının arsasının arkasında kaldığından mümkün değildir. Müvekkilimize ait arsanın bir yanında bir duvar, diğer yanında ise bataklık vardır. (EK 2) Müvekkilimiz yola çıkmak üzere davalıya ait parseli kullanmak durumundadır. Müvekkilimiz davalıya bu konuda teklif götürmüş uygun tazminat karşılığında yol açılmasını istemiştir. Davalı müvekkilimizin istemini reddetmiştir. Bu hususa yönelik mahkeme huzurunda dinlenilmek üzere tanıklarımız mevcuttur. (EK 3)

Müvekkilimize geçit hakkı tanınmasını istemek için bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : 4721 S. K. m. 747.

HUKUKİ DELİLLER            : Karşı tarafça sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

1-Davaya konu taşınmaza yönelik tapu kaydı.

2-Taşınmazın konumuna ilişkin fotoğraflar

3- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

4-Bilirkişi İncelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                             : Yukarıda açıklanan ve mahkemenizce resen nazara alınacak nedenler ile müvekkilimize, mahkemenizce uygun görülecek tazminat bedeli karşılığında davalının arsasından geçit hakkı verilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Av. YUNUS SOYSAL

 

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Sizlerin de Gayrimenkul Avukatına ihtiyacınız varsa Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.