Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

İKALE SÖZLEŞMESİ
ÖRNEĞİ 2024

 

Bu makalemizde İkale Sözleşmesi Örneğini sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki İkale Sözleşmesi Örneği düzenlenmesi ve sonrasında yürütülecek süreç hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir İş Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

İkale Sözleşmesi Nedir ?

İkale kavramı, temelde “kaldırılma” anlamı taşımaktadır. Diğer yandan Hukuk sistematiği içerisinde ise kelime karşılığı özelinde “bir şeyi iptal etmek, feshetmek” anlamında kullanılmaktadır.

Hukukumuz bakımından ikale ya da bozma sözleşmelerini, işçi ve işveren arasında meydana getirilen iş sözleşmesinin, yine aynı taraflarca sözleşme hürriyeti kapsamında karşılıklı anlaşma yolu ile sona erdirmek üzere kurdukları sözleşme olarak tanımlamak mümkündür.

İş hukuku açısından ikale sözleşmeleri ile amaçlanan temel husus, halihazırda var olan iş sözleşmesi taraflarının, ortak irade sonucu meydana getirecekleri bir diğer sözleşme ile mevcut iş ilişkisini sonlandırmasıdır.

İş sözleşmesi, işçinin bağımlı olarak iş görmeyi üstlendiği, işverenin ise işçinin iş görme ediminin karşılığı olarak ücret ödemeyi üslendiği bir iş görme sözleşmesidir. İkale sözleşmelerinin de karşılıklı borç doğuran bir sözleşme niteliğinde olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü ikale ile işçi, işinden vazgeçerek iş sözleşmesinin sonlanmasını sağlamaktadır.

İkalenin de bir sözleşme niteliğinde olmasından dolayı şekil, içerik ve geçerlilik bakımından genel hükümlere göre değerlendirilmesi icap eder. Hemen belirtelim ki ikale sözleşmelerinde bulunması zaruri en temel içerik, iş ilişkisinin son bulacağı tarihtir. Objektif esaslı unsur olan bu tarih bakımından iş ilişkisi taraflarının mutabakata varmış olması zorunlu ve yeterlidir.

Ancak söz konusu tarih kararlaştırılmamışsa, TBK. m.90 hükmü uyarınca iş ilişkisinin sona erme zamanı, ikale tarihi olarak kabul edilir. Bu zorunlu unsur dışında kalan diğer hususların ikale sözleşmelerinde yer almaması ya da diğer konuların gelecekte belirlenmesi öngörülmüşse bu durum, ikale sözleşmesinin kurulmasını ve geçerliliğini etkilemeyecektir. Fakat özellikle belirtilmelidir ki, ikale sözleşmesi tarafları, ikinci derecede önem arz eden birtakım konuları ikalenin esaslı unsuru niteliğinde kabul edebilirler. Böyle bir durumda söz konusu hususlar sübjektif esaslı unsur niteliğinde olacağından ikalenin kurulmamış sayılması sonucunu doğuracaktır.

İşçi İkale Sözleşmesi Örneği Nedir ?

İşçi ikale sözleşmesi, işveren ve işçinin karşılıklı anlaşmaları ile iş sözleşmesini sona erdiren bir sözleşmedir. İş sözleşmesinin ikale yoluyla sona ermesi için tarafların serbest iradeleri ile hareket etmeleri ve sözleşmede tüm hak ve alacaklarından feragat etmeleri gerekir.

İşçi ikale sözleşmesi örneği, genellikle tarafların kimlik bilgilerini, sözleşmenin amacını, süresini ve şartlarını içerir. Ayrıca, tarafların taahhütlerini ve işçinin işten ayrılması durumunda alacağı tazminat veya diğer ödemeleri de düzenler. İkale sözleşmesi, iş hukuku çerçevesinde yapılan bir anlaşma olduğu için yasal hükümlere uygun olmalı ve tarafların rızasıyla imzalanmalıdır.

İkale Sözleşme Örneği Nedir ?

İkale sözleşmesi örneği, işçi ve işverenin haklarını, sorumluluklarını ve anlaşmazlıkların çözüm yollarını belirlemek amacıyla hazırlanan bir belgedir. Bu sözleşme, taraflar arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde sona erdirilmesini hedefler ve olası uyuşmazlıkların yargıya taşınmasını önler.

İkale sözleşmesi örneği, tarafların çıkarlarını korumak amacıyla detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır. İşçinin hakları, işverenin sorumlulukları ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik maddeler net bir şekilde ifade edilmelidir. Bu sayede, tarafların sözleşme şartlarına uyarak güvenilir bir iş ilişkisi sonlandırması sağlanır. Sonuç olarak, işçi ikale sözleşmesi, iş hukuku açısından önemli bir belge olup, tarafların anlaşmazlıkları çözme ve iş ilişkisini sağlıklı bir şekilde sonlandırma amacına hizmet eder. Tarafların rıza ve anlayışıyla hazırlanan bu sözleşme, iş ilişkilerindeki sorunları minimize etmek adına etkili bir araçtır. İşveren ve işçi, ikale sözleşmesi ile karşılıklı olarak haklarını koruyabilir ve gelecekteki olası ihtilafları önleyebilirler. Bu konu da Ankara İş Hukuku Avukatı Yunus Soysal’dan hukuki yardım alabilirsiniz.

İkale Sözleşmesi Örneği

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İKALE YOLU İLE SONA ERMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

Bu sözleşme; … … (Şirket) ile iş sözleşmesine istinaden … olarak çalışmakta olan … …’in iş sözleşmesini …/…/… tarihinde anlaşma yolu ile sona erdirmelerinin esaslarını kayıt altına almak amacı ile düzenlenmiştir.

Madde 1- İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

a) Bu sözleşmenin amacı, Şirket ile …/…/… tarihli iş sözleşmesine istinaden çalışmakta olan … …nin iş sözleşmesinin …/…/… tarihinde ikale yoluyla sona erdirilmesi nedeni ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

b) … …’nin …/…/… tarihli iş sözleşmesi ikale sonucu …/…/… tarihinde sona erdirilmiştir.

Madde 2- Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri

Bu protokolü imzalayarak ikale yoluyla iş sözleşmesi sona eren işçiye aşağıdaki ödemeler ……………….. IBAN numaralı hesabına yapılmıştır / yapılacaktır.

Kıdem tazminatı: ……………….. TL

İhbar tazminatı: …………………. TL

Yıllık izin ücreti: …………………. TL

Diğer ücretler (fazla mesai, hafta tatili vb.): …………….. TL (ödemelerin ayrıntıları yazılmalıdır.)

İşçiye sahip olduğu haklar dışında yapılan (varsa) ek ödeme: …………… TL

Bu protokolü imzalayarak ikale yoluyla iş sözleşmesi sona eren işçi; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve sair tüm alacaklarını tahsil ettiğini, işverenden hiçbir alacağının kalmadığını, bu ve benzeri hakları için ayrıca dava açmayacağını, iş güvencesi hükümlerinden yararlanmayacağını ve işe iade davası açmayacağını beyan ve taahhüt eder.

Bu protokolün imzalanmasıyla birlikte işveren, işçisi aleyhine ihbar tazminatı başta olmak üzere iş mahkemesine dava açmayacağı, işçisinden her hangi bir alacağının kalmadığını beyan ve taahhüt eder.

Bu kabul ve beyana rağmen … … ‘nin Şirket aleyhine dava ikame etmesi halinde … TL cezai şartı, hiçbir şekilde itiraz etmeksizin …/…/… tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte Şirket’e ödemeyi kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder.

Madde 3- Dava Haklarından Feragat

İş sözleşmesi ikale yoluyla sona eren … … , iş sözleşmesi nedeni ile herhangi bir konuda Şirket aleyhine dava açmayacağını ve iş ilişkisine ilişkin tüm konularda Şirketi ibra ettiğini kabul eder.

Madde 4- Sözleşmede Ele Alınmayan Hususlar

Bu sözleşmede söz konusu edilmeyen bütün konular, iş sözleşmesinde ve eklerinde yer alan hususlar ile İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili kanun hükümlerine tabi olacaktır.

Bu sözleşme …/…/… tarihinde … ilinde iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, imza ile yürürlüğe girmiştir.

ŞİRKET                                                                                                                              İŞÇİ

İsim                                                                                                                                     İsim

Tarih                                                                                                                                    Tarih

İmza                                                                                                                                    İmza

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Sizlerin de İş Hukuku alanında bir avukata ihtiyacınız varsa Ankara İş Avukatı Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.