Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

İŞ KAZASI NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVASI
VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

 

Bu makalemizde İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası hakkında bilgileri sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası ve sonrasında yürütülecek süreç hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir İş Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

İş kazası nedir ?

İş kazası, sigortalının işyerinde iş dolayısıyla ya da işverence yürütülmekte olan işyeri dışındaki çalışması sırasında ortaya çıkan, sigortalının hemen ya da sonradan sakatlığına neden olan olay olarak tanımlanabilir.

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun (506 Sayılı Kanun) “İş Kazası ve Meslek Hastalığının Tarifi” başlıklı 11. maddesinin (A) fıkrasında aynen; “..A) İş kazası aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.

  • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
  • Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda ,
  • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında…” denilmektedir.

Madde hükmüne göre iş kazası, maddede sayılı olarak belirtilmiş hâl ve durumlardan herhangi birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.

Gerek uygulama ve gerek öğretide açıkça kabul edildiği ve madde metninden de anlaşıldığı üzere bu hâllerden birine girmeyen sigorta olayı iş kazası sayılamaz. Sayılan bu hâllerin birlikte gerçekleşme koşulu bulunmayıp herhangi birinin gerçekleşmiş olması gerekli ve yeterlidir.

Başka bir deyişle iş kazası hukuksal nitelikte bir olay olup bu olayın yukarıda açıklanan yasa maddesinde sınırlandırılan ve belirtilen hâllerden herhangi birinin oluşmasıyla ortaya çıkması gerekir.

İş kazasının unsurları şöyle sıralanabilir: Kazaya uğrayan sigortalı sayılmalı; bu sigortalı bir kazaya uğramalı ve uğranılan kaza 506 Sayılı Kanun’un yukarıda ayrıntısı açıklanan 11. maddesinin (A) fıkrasında sayılan hâl ve durumlardan birinde meydana gelmeli; sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan bir olay biçiminde gerçekleşmeli; bu olay ile sigortalının uğradığı zararında uygun illiyet (nedensellik) bağı bulunmalıdır.

Hemen ifade etmek gerekir ki, Kanunun iş kazasını sigortalıyı zarara uğratan olay biçiminde nitelendirmiş olması illiyet (nedensellik) bağını iş kazasının bir unsuru olarak ele almayı gerektirmiştir. Ne var ki, burada aranan “uygun illiyet (nedensellik) bağı” olup bu da Kanunun aradığı hâl ve durumlardan herhangi birinde gerçekleşme olgusu ile sonucun birbiriyle örtüşmesi olarak anlaşılmalı, Kanun’da olmadığı hâlde herhangi başkaca kısıtlayıcı bir koşulun varlığı aranmamalıdır.

Kısacası anılan yasal düzenleme, sosyal güvenlik hukuku ilkeleri içinde değerlendirilmeli; maddede yer alan herhangi bir hâle uygunluk varsa zararlandırıcı sigorta olayının kaynağının işçi olup olmaması ya da ortaya çıkmasındaki diğer etkenlerin değerlendirilmesinde dar bir yoruma gidilmemelidir.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bakımından inceleme yapıldığında sosyal güvenlik hukuku anlamında iş kazası unsurları kazaya uğrayanın 5510 Sayılı Kanun anlamında sigortalı sayılması, sigortalının kazaya uğraması, sigortalının kaza sonucu bedensel veya ruhsal bir zarara uğraması ve kaza ile sigortalının uğradığı bedensel zararında uygun nedensellik bağının bulunmasıdır (Güzel, Ali/Okur, A. Rıza/Caniklioğlu, Nurşen: Sosyal Güvenlik Hukuku, 18. Baskı, İstanbul 2020, s. 362-377). 5510 Sayılı Kanun’da iş kazası sayılan hâllerden (b) bendi dışında kazanın yapılan işle ilgisini aramamaktadır. İş kazası kavramının kanunda bu şekilde geniş düzenlenmesinin sebebi sosyal güvenlik hakkının koruyucu kapsamının mümkün olduğunca genişletilmesinin amaçlanmasıdır.

30.06.2012 yürürlük tarihli ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (6331 Sayılı Kanun) 3. maddesinin (g) bendinde de iş kazasının, “işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı” ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

Hemen aşağıda İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçe örneğini bulabilirsiniz.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında uzman bir İş avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçe Örneği

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                               : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                                 : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

DAVALI                                : …………………….. (TC:………………..)

…………………………(adres)… …………….

KONU                                   : Ölümlü iş kazası nedeniyle, destekten yoksun kalma tazminatı ile manevi tazminatın işletilecek faiziyle ödetilmesine karar verilmesi istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) ………….. günü meydana gelen trafik iş kazasında, müvekkillerimizin eş ve babaları ……………. sigorta sicil no.lu ………., davalı şirketin …….. ………..ndaki işyerinde satış müdürü olarak çalışmakta iken, şirket tarafından temin edilen ………….. plâkalı otomobil ile görevli olarak ………….ya giderken, araç sürücüsü ………….. un ………….. yakınlarında kaza yapması sonucu ölmüştür. (EK-1)

 2-) Meydana gelen olay bir trafik-iş kazası olup, araçta yolcu ve şirket görevlisi olarak bulunan müteveffanın………….. ın kusura katılımı söz konusu değildir. Buna göre, davalı şirket tehlike sorumlusu olarak zararın tamamından sorumludur.

3-) Müteveffa kaza ve ölüm tarihinde ….. yaşında, henüz genç olmasına rağmen mesleğinde ilerlemiş, başarılı bir yönetici idi. İşyerinden edinilen bilgilere göre ücret, ikramiye, sosyal yardım ve primlerle birlikte ayda ……….. TL bir para eline geçiyordu ve bununla ailesine yüksek bir yaşam seviyesi sağlıyordu. Onun vakitsiz ölümüyle eşi ve çocukları rahat ve sorunsuz yaşam olanaklarından yoksun kalmışlardır. (EK – 2)

 4-) Tarafların biri kız biri erkek olmak üzere, … yaşında küçük çocukları bulunmakta olup, davacı eş … yaşında küçük çocukları ile eşinin ölümünden sonra yapayalnız kalmıştır. Davacı eşin onları yetiştirmesi, belli bir yaşa getirmesi uzun bir zaman alacağından, yeniden evlenmesi ve yeni bir destek bulması son derece zayıf bir olasılıktır.

5-) Müvekkillerimizin yaşadığı maddi ve manevi zararın bir nebze olsun karşılanabilmesi için dava açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 6100 S. K. m. 107.

HUKUKİ DELİLLER            :

1-)…/ …/ … tarih ve … sayılı Kaza Tespit Tutanağı ve hastane kayıtları,

2-)Desteğin işyerindeki görevi ile ilgili belge, diplomaları ve son ücret bordrosu

3-)Tanık beyanları,

4-)Bilirkişi incelemesi.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) … TL maddi, … TL manevi tazminatın ……. TL destekten yoksun kalma tazminatının olay tarihinden işletilecek faizinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

                                                                                                            Davacı Vekili

      Av. YUNUS SOYSAL

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Ankara İş Hukuku Avukatı Yunus Soysal, İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların yargı mercileri önünde çözülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır. Ankara İş Kazası Tazminat Avukatı Yunus Soysal alanına giren davalarda her tür hukuki süreç takibini yerine getirmektedir. Sizlerin de İş/İşçi Avukatına ihtiyacınız varsa Ankara İş Hukuku Avukatı Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.