Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

İŞ KAZASI TAZMİNAT 2024

 

Bu makalemizde sizlere İş Kazası Tazminat Davası Dilekçesi sunarak İş Kazası Tazminat Davası ile ilgili bilgileri emsal Yargıtay kararları ışığında sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki, İş Kazası Tazminat davaları hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir İş Hukuku Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

İş Kazası Nedir ?

İş kazası; Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Bu 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır. (5510 S. K. m. 13).

İş kazasının 5510 sayılı Kanunun 4. maddenin birinci fıkrasının; a) (a) bendi ile 5. madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde, b) (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar (5510 S. K. m. 13).

Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 5510 sayılı Kanunun 96. madde hükmüne göre tahsil edilir (5510 S. K. m. 13).

Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz (6098 S.K. m. 66).

İş Kazası Tazminat Davası Dilekçe Örneği

…………………. NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI               : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                   : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

DAVALI                : …………………….. (TC:………………..)

…………………………(adres)… …………….

KONU                   : İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminatın işleyecek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi istemidir.

HED                    :

AÇIKLAMALAR  :

1- Müvekkilimiz davacı, …/…/… tarihinde davalıya ait işyerinde (EK 1- 2) , daire demir testere tezgahında 1 cm kalınlığında ve 2×7 cm ebadında ki demir lamayı açılı biçimde kesme işlemi yaparken, daire testere tezgahının kesici bıçağına temas eden sağ elinin üç parmağının kesilmesi sonucu (EK 3), %23 oranında meslekte kazanma gücünü (EK 4) yitirmiştir.

2- Kanun maddesi uyarınca; işverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

3- Müvekkilin söz konusu iş kazası nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararların davalı işveren tarafından söz konusu kanun hükmü ve YİBK’nun 27.03.1957 tarih ve 1957/1 esas, 1957/3 karar sayılı kararı gereği tazmin edilmesini sağlamak amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : 6098 S. K. m. 66, 5510 S. K. m. 13.

HUKUKİ DELİLLER            : 1.İşyeri Özlük Dosyası

2.Müvekkile ait aylık maaşını gösterir bordro

3.İş kazasına ait tahkikat dosyası ve evrakları ile sağlanan yardımlar ve geçici iş göremezlik ödeneğine ilişkin belgeler

4.Sakatlık oranına dair belgeler

5.Tanık beyanları

6.Keşif

7.Bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM                            : Yukarıda açıklanan nedenlerle uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere …-TL. maddi ve … -TL manevi olmak üzere toplam … TL. tazminatın kaza tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

Davacı Vekili

           Av.YUNUS SOYSAL

 

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Sizlerin de İş Hukuku Avukatına ihtiyacınız varsa Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.