Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

img-0

İŞE İADE DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

img-1

Bu makalemizde İşe İade Davası ve Dilekçe Örneğini sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki İşe İade Dava Dilekçesi düzenlenmesi ve sonrasında yürütülecek süreç hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir İş Hukuku Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

İşe İade Davası Nedir ?

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Eğer fesih geçerli bir nedene dayanmıyorsa işten çıkarılan işçinin işe iade davası açma hakkı ortaya çıkar. Altı aylık kıdem hesabında 4857 sayılı Kanun’un 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır.

İşe İade Davası Dilekçe Örneği ve İşe İade Davası Süreci

İş ilişkilerinde yaşanabilecek anlaşmazlıklar, özellikle işten çıkarılmaların hukuksal süreçleri, işe iade davalarını gündeme getirebilir. İşveren tarafından yapılan işten çıkarmaların yasal dayanağı olmadığında veya haksız bir şekilde gerçekleştiğinde, çalışanlar işe iade davası açma hakkına sahiptirler.

İşe İade Davasında Geçerli Sebepler Nelerdir ?

Kanunda işe iade davasındaki geçerli olmayacak sebepler yazılmış bunlar dışında kalan hususlar geçerli neden sayılmıştır. Aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:

 1. Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.
 2. İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
 3. Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
 4. Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.
 5. 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.
 6. Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.

İşe İade Davası Dilekçe Örneği : Fesih Süreci ve İşçi Hakları

İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması halinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi halinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

İşe İade Davası Sürecini Sağlıklı Şekilde Yönetmenin Sırrı

İşe iade davası sürecinizi en sağlıklı şekilde yönetmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • Hukuki Danışmanlık Alın: İşe iade davası süreci karmaşık olabilir, bu nedenle bir iş hukuku konusunda uzman bir avukattan danışmanlık almak hem elinizi güçlendirir, hem de dava sürecinin çok iyi geçmesini sağlar. İş hukuku konusunda uzman Avukatınız Yunus Soysal, size süreci anlatır, haklarınızı açıklar ve davayı nasıl yönetmeniz gerektiği konusunda size rehberlik eder.

 • Belgelerinizi Toplayın: Davanızı desteklemek için işe alım sözleşmeniz, işten çıkarma bildiriminiz, iş yerindeki iletişim kayıtları, performans değerlendirmeleri ve diğer ilgili belgeleri toplayın. Bu belgeler, davayı güçlendirmenize yardımcı olabilir.

 • Mahkeme Sürecini Başlatın: Arabuluculuk sonuç vermezse veya işverenle anlaşma sağlanamazsa, işe iade davası için iş mahkemesine başvurmanız gerekecektir. Mahkeme süreci başlatmak için avukatınızın yönlendirmelerini takip edin ve gerekli belgeleri mahkemeye sunun.

 • Mahkeme Duruşmalarına Katılın: Mahkeme sürecinde duruşmalara katılmak önemlidir. Hakim önünde vakalarınızı ve kanıtlarınızı sunun ve avukatınızın size verdiği tüm talimatlara uyun.

 • Dürüst ve İşbirlikçi Olun: Mahkeme sürecinde dürüst ve işbirlikçi olmak önemlidir. Hakim ve karşı tarafın avukatıyla saygılı bir iletişim sürdürün. Ayrıca, tüm belgeleri ve kanıtları doğru ve eksiksiz bir şekilde sunun.

 • Kararın İyileştirilmesi: Mahkeme kararı lehinize ise, işverenin size işe geri dönüşünüzü sağlaması için gerekli adımları izlemesini bekleyin. Eğer karar aleyhinize ise, avukatınızla birlikte temyiz veya diğer yasal adımları değerlendirin.

Bu adımları takip ederek işe iade davası sürecinizi en sağlıklı şekilde yönetebilirsiniz. Ancak, her durum farklıdır ve bu nedenle bir hukuk uzmanından kişiselleştirilmiş tavsiye almanız önemlidir. İşe iade davasında ve işe iade davası dilekçe örneği sürecinde bir avukatın hukuki uzmanlığına ve tecrübesine başvurmak, davanızın en kayıpsız şekilde geçmesini sağlayacaktır. Bu sebepten dolayı hukuki danışmanlık bu dava sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için elzemdir. Avukat Yunus Soysal İş Hukuku konusunda uzmanlığı ve tecrübesiyle sizlere destek olmaktadır. Hemen ulaşarak irtibata geçebilirsiniz.

Hemen aşağıda işe iade davası dilekçe örneğini bulabilirsiniz.

img-2

İşe İade Davası Dilekçe Örneği

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                        : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                         : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

DAVALI                       : …………………….. (TC:………………..)

…………………………(adres)… …………….

KONU                     : Feshin geçersizliğinin tespiti ile  boşta geçen sürelere ilişkin … aylık ücret alacağı ve diğer haklarının yasal faizi ile birlikte tahsilinin tespiti istemimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR                         :

1-) 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesi çerçevesinde …/…/… tarihi itibariyle başvurulan arabuluculuk faaliyeti sonucunda yukarıda isimleri belirtilen davacı ve davalı arasında anlaşmaya varılamamış olup buna ilişkin son tutanağın aslı/arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği (EK 1) ekte yer almakta olup anlaşma sağlanamadığı için işbu davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

2-) Müvekkil … …., davalı işverene ait işyerinde plesiyer elemanı olarak …/ …/ … tarihinde … sicil numarası ile işyerinizde işe başlamış (EK 2) ve yaklaşık … yıl ……  görevinde çalışmıştır. (EK 3)

3-) Müvekkil ile işe başladığı tarihte imzalanan belirsiz süreli iş sözleşmesi (EK 4) …/ …/ … tarihinde herhangi bir geçerli hukuki sebep gösterilmeksizin feshedilmiştir. İş sözleşmesine ait fesih ihbarı …/ …/ … tarihinde müvekkilimize tebliğ edilmiştir. (EK 5)

4-) Feshe ilişkin bildirimin eline ulaşmasından sonra müvekkilimiz davalı işveren ile görüşme sağlamış, feshin nedenini sormuş;  davalı işveren tarafından performans düşüklüğü gerekçe gösterilse de dilekçemiz ekinde de yer alan ve müvekkilimizin ustabaşı tarafından davalı işverene üç aylık periyotlar halinde gönderilen raporlarda örnek bir çalışan olduğu görülmektedir. (EK 6). Mahkemenize başvurmadan önce …. … Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile (EK 7) davalı işverene işe iade talebinde bulunulmuş aksi takdirde dava açılacağı bildirilmiş olmasına rağmen talebimize herhangi bir yanıt verilmemiştir.

5-) Müvekkilimizin işe iadesinin, boşta geçen sürelere ilişkin ücret alacağı yanı sıra diğer haklarının yasal faizi ile birlikte tahsiline; işe başlatmama halinde ise işe başlatmama tazminatının işverenden tahsilini teminen, işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER               : 4857 S. K. m. 20, 21, 5521 S. K. m. 1, 5, 6100 S. K. m. 105,  7036 S. K. m. 3

HUKUKİ DELİLLER       : İşe giriş belgesi, İşyeri SGK kayıtları, Belirsiz süreli sözleşmesi, …/…/… tarihli fesih ihbarı, işyeri şahsi sicil dosyası, …. Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi, Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamadığına dair son tutanağın aslı/arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği

SONUÇ VE İSTEM                               : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimizin iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğinin tespiti ve işe iadesi ile boşta geçen süreye ilişkin …. aylık ücret alacağının ve diğer haklarının …/…/…. tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte (isteme göre değişebilir) tespitine; başvurusuna rağmen  müvekkilimizin yasal süresi içinde işe başlatılmaması halinde … aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatının ../../… tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte (isteme göre değişebilir) tespiti ile vekalet ücretinin ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz …/…/…

                               Davacı Vekili

                                                                                                                 Av. Yunus SOYSAL

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Sizlerin de İş Hukuku alanında bir avukata ihtiyacınız varsa Ankara İşçi Avukatı Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

İşe iade davasının açılabilmesi için, İş Kanunu’nda belirtilen şartların sağlanması gerekir. Bu şartlar, şu şekilde sıralanabilir:

 • İşyerinde en az 30 işçi çalışıyor olmalıdır.
 • İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır.
 • İşçinin iş sözleşmesinin feshinden önce en az altı aylık kıdemi olmalıdır.
 • İşverenin fesih bildiriminde geçerli bir sebep göstermemesi veya gösterilen sebebin geçerli olmaması gerekir.

İşe iade davasının açılabilmesi için, İş Kanunu’nda belirtilen şartların sağlanması gerekir. Bu şartlar, şu şekilde sıralanabilir:

 • İşyerinde en az 30 işçi çalışıyor olmalıdır.
 • İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır.
 • İşçinin iş sözleşmesinin feshinden önce en az altı aylık kıdemi olmalıdır.
 • İşverenin fesih bildiriminde geçerli bir sebep göstermemesi veya gösterilen sebebin geçerli olmaması gerekir.

İşçinin işten çıkarılmasından itibaren 1 ay içinde başvuruda bulunması gerekir.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.