Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

img-0

İTİRAZIN İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

img-1

 

Bu makalemizde sizlere İtirazın İptali Dava Dilekçesi sunarak ilgili bilgileri emsal Yargıtay kararları ışığında sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki, İtirazın İptali Davası hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir avukatın hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

İtirazın İptali Davası Nedir ?

İtirazın iptali davası; icra dairesi vasıtasıyla başlatılan icra takibine borçlu tarafından yapılan itirazın, geçersiz kılınması ve bu suretle borçlunun itirazı üzerine duran takibin devamının sağlanarak, alacağın mevcudiyetinin hüküm altına alınması ve bu suretle alacağın borçludan tahsil edilmesi talebiyle, alacağın türüne göre farklı mahkemelerde açılan bir hukuk davasıdır.

  • İtirazın İptali Davası İcra İflas Kanununun 67. Maddesinde ;

“Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.

Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.

İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin sübutuna bağlıdır.

Birinci fıkrada yazılı itirazın iptali süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır.

Bu Kanunda öngörülen icra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve benzeri tazminatların tespitinde, takip talebi veya davadaki talep esas alınır.”

hükmüne yer verilerek düzenlenmiştir. Bu kapsamda alacaklı icra takibine yapılan itirazı ancak itirazın iptali davası hükümlerine göre ortadan kaldırabilecektir.

İtirazın İptali Davası Emsal Kararlar

  • Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas: 2022/ 7219 – Karar: 2022 / 8430 sayılı kararında ;

“Davacının ticari defter ve kayıtları, faturaları ile okul öğrenci kayıtları, bursluluk listesi, öğrenci ödeme takip formu, ödeme belgeleri incelenerek davalının her iki çocuğunun okuduğu yıllara ilişkin tüm borç ve ödemeleri tamamı belirlenerek 04/09/2012 tarihli çek bedelinin önceki yıllara ait borç ödemesi mi yoksa …’ün 2012-2013 öğretim dönemine ilişkin olup olmadığına tespitine yer verilerek alacağa ilişkin uzman muhasebeci bilirkişisinden rapor alınarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.”

  • Yargıtay Büyük Genel Kurulu Esas: 2021/ 1 – Karar: 2022 / 3 sayılı kararında ;

“İtirazın iptali davası genel hükümlere göre açılarak sonuçlandırılan bir dava olup, takip hukukuna ilişkin bir şikayet veya itiraz olmadığından, dava dilekçesinin, icra dosyasında müvekkili borçlu adına itiraz eden vekile değil, asıla tebliğ edilmesi gerekir. Hal böyle olunca icra takibine maruz kalan borçlu, vekil marifetiyle takibe itiraz ettiğinde, itiraz üzerine duran icra takibinin devamını sağlamak için alacaklının açacağı itirazın iptali davasında dava dilekçesinin asıla tebliğ edilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır. “

  • Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas: 2022/ 2215 – Karar: 2022 / 4920 sayılı kararında ;

“Taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesinde, kiracı tarafından depozito bedeli olarak 1.000 Euro verileceği düzenlenmiş olup depozito bedeli konusunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davaya dayanak icra takibi ile 1.000 Euro depozito alacağının tahsili talep edilmiştir. Yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde, alacaklının bu alacağını aynen, vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini isteyebileceği kabul edilmiştir. Davacının, alacağını Euro cinsinden icra takibine konu ettiği, sadece harca esas değerin belirlenmesi için icra dosyasına takip tarihindeki karşılığını 4.680 TL olarak belirttiği görülmektedir. Buna göre, davacının döviz emsinden olan alacağının fiili ödeme günündeki rayiç üzerinden ödenmesini istediği gözetilerek hüküm tesisi yoluna gidilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile Türk Lirası olarak belirlenen alacak miktarı üzerinden takibin devamına karar verilmesi suretiyle hüküm tesisi yoluna gidilmesi usul ve kanuna aykırıdır.”

img-2

İtirazın İptali Dava Dilekçesi

……………. MAHKEMESİNE

DAVACI                               : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                                   : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

DAVALI                                : …………………….. (TC:………………..)

…………………………(adres)… …………….

KONU                                   : Genel kurul kararına dayalı aidat alacağının tahsiline ilişkin Ankara … İcra Müdürlüğünün …….. E. Sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine yapılan haksız itirazın iptali isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                  :

                                       Davalı … …., müvekkilimiz kooperatifin …/…/… tarihinden beri ortağı konumundadır. Davalının …/…/… tarihi ile …/…/… tarihleri arasında birikmiş toplam …… TL aidat alacağı bulunmaktadır. Söz konusu aidat alacaklarının ödenmesi öncelikle sözlü olarak davalı tarafa bildirilmiş, buna rağmen ödeme gerçekleşmemiş ve bunun akabinde davalı tarafa …. Noterliği’nin …. Tarihli ve …. Yevmiye numaralı ihtarnamesi ile ödeme yapılması konusunda ihtar yapılmıştır.

                                       Sözlü ve yazılı ihtarlara rağmen borcun ödenmemesi üzerine …/…/… tarihli genel kurul toplantısında alınan karar ile davalı hakkında …. İcra müdürlüğü  …/… e. Sayılı dosyası ile aidat alacağının tahsili için icra takibi başlatılmıştır.

                                       Başlatılan icra takibine dair ödeme emri davalıya …/…/… tarihinde tebliğ edilmiş olup davalı taraf işbu takibe …/…/… tarihinde itiraz etmiş olup haksız olan bu itiraz nedeniyle icra takibi durmuştur.

Davalı taraf borca itiraz ederken “daireyi kooperatifin eski yönetiminden peşin olarak satın aldığı bu nedenle bir borcu olmadığını” belirtmiştir. Oysa ki daire, davalı tarafından peşin olarak değil, “normal statülü” olarak alınmış olup bu nedenle davalı taraf aidat alacaklarından sorumludur.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle davalının haksız itirazının iptali ile borçlunun takip konusu borcu takip dosyasında belirtilen % …faiziyle ödemeye ve takip konusu alacağın % 20’sinden az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine karar verilmesi için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : TBK, İİK, HMK Ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            :

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle davalının haksız itirazının iptali ile borçlunun takip konusu alacağın % 20’sinden az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla talep ederiz…/…/…

DAVACI VEKİLİ

AV. YUNUS SOYSAL

img-3 

……………. MAHKEMESİNE

DAVACI                               : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                                   : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

DAVALI                                : …………………….. (TC:………………..)

…………………………(adres)… …………….

KONU                                   : Genel haciz yoluyla yapılan takibe vaki itirazın iptali istemi

AÇIKLAMALAR                  :

Müvekkil, davalı … Bankası’ndan ../../… tarihinde ….-TL tutarında konut kredisi kullanmış olup , bu krediyi ../../… tarihinde yapılandırmıştır. Müvekkilimizden masraf adı altında …. –TL alınmıştır.

İşbu alınan tutarının haksız alınması nedeni ile,../../… tarihinde tarafımızca … Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na başvurulmuştur. …. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı ../../…tarih … K. sayısı ile  tarafımızdan kesilen … -TL yapılandırma masrafının tarafımıza iadesine karar verilmiştir.

Müvekkilimiz lehine verilen…. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı ../../…tarih … K. sayılı karar tarafımızca …İcra Müdürlüğü’nün …/… Esas sayılı dosyası ile icra takibine konulmuştur. Davalı taraf, …/../… tarihinde başlatmış olduğumuz işbu takibe itiraz etmiş olup, takip durmuştur.

Davalı takibe itirazında haksız olup, takibin devamı bakımından davalı itirazının iptalini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : TBK, İİK, HMK Ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            :

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle davalının haksız itirazının iptali ile borçlunun takip konusu alacağın % 20’sinden az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla talep ederiz…/…/…

DAVACI VEKİLİ

AV. YUNUS SOYSAL

 

İtirazın İptali Davası Cevap Dilekçesi

 

……………. MAHKEMESİNE

DOSYA NO                         :………………..

DAVACI                               : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                                   : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

DAVALI                                : …………………….. (TC:………………..)

…………………………(adres)… …………….

KONU                                   : Cevap Dilekçemizin Sunulmasından İbarettir.

AÇIKLAMALAR                  :

Müvekkil hakkında … … İcra Müdürlüğü’nün …/… E. Sayılı dosyası üzerinden girişilen icra takibine vaki borca itirazımız üzerine davacı-alacaklı tarafından açılmış bulunan işbu itirazın iptali davasına karşı cevaplarımız aşağıdaki gibidir.

Davacı-alacaklı taraf ile davalı müvekkil arasında yapılan …/…/… tarihli sözleşme kapsamında davalı müvekkilin arabasında meydana gelen hasarın tamiri ve sözleşmede belirlenen diğer yan işlerin karşılığı olduğu anlaşılan ….-TL bedelin ödenmediği iddiasıyla müvekkilimiz hakkında icra takibi başlatılmıştır.

Taraflar arasında kararlaştırılan bedelin ……TL lik kısmı iş başlangıcında davacı-alacaklı tarafın …. bankası …. nolu hesabına yatırılmış, kalan kısım bakımından ise iş bitiminde ödeme yapılacağı konusunda anlaşmaya varılmış, bu anlaşma uyarınca da işin bittiği …/…/… tarihinden … gün sonra davacı-alacaklının iş yerine giderek elden ödeme gerçekleştirmiş ve alacaklı tarafça makbuz düzenlenerek müvekkile teslim edilmiştir. Görüldüğü üzere, işbu borç, tüm fer’ileri ile birlikte eksiksiz olarak, davacı-alacaklı tarafa ödenmiştir.

Ödenmiş olan borca istinaden yapılan icra takibine müvekkilimizin itirazı haklı olup,  takibinde haksız ve kötüniyetli olduğu aşikar olan alacaklı-davacının mesnetsiz davasının reddi ile % 20 kötüniyet tazminatı istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                         : TBK, İİK, HMK Ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER                                             : … İcra Müdürlüğü’nün …/… E. sayılı dosyası, …./…/… tarihli Hizmet sözleşmesi, Banka dekontu, …/…/… tarihli makbuz.

SONUÇ VE İSTEM                            : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkil hakkında açılmış bulunan işbu itirazın iptali davasının reddine, takibinde haksız ve kötü niyetli olan alacaklı hakkında takip konusu alacağın % 20’sinden az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkil adına saygıyla talep ederiz …./…/…

DAVALI BORÇLU VEKİLİ

AV. YUNUS SOYSAL

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Sizlerin de İtirazın İptali Davası ile ilgili bir avukata ihtiyacınız varsa Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.