Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

img-0

KIDEM TAZMİNATI DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2024

img-1

 

Bu makalemizde Kıdem Tazminatı Dilekçe Örneğini sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki Kıdem Tazminatı Dilekçe Örneği düzenlenmesi ve sonrasında yürütülecek süreç hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir İş Hukuku Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

Kıdem Tazminatı Nedir ?

Kıdem tazminatı, bir çalışanın işyerinden ayrıldığında, işveren tarafından ödenen bir tür tazminat sistemidir. Bu ödeme, çalışanın işyerinde geçirdiği süre ve emeğin bir değerlendirmesi olarak ortaya çıkar. Ancak, ayrılma nedenine göre değişiklik gösterir ve bazı durumlarda çalışanlar, kıdem tazminatı alma hakkını araştırmak ve talep etmek isteyebilirler.

İş Kanununun 17.maddesine göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.  İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz.

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.

Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:

a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.

b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.

c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip  veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak

d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.

e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.

f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.

img-2

İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde, 19 ve 21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası uygulanmaz. Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:

  1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,
  2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,
  3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
  4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;
  5. 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

Özellikle aile hekimliğinde çalışan temizlik personeli gibi meslek grupları, kıdem tazminatı konusunda özel durumlarla karşılaşabilir. Bu kişiler, genellikle kamu sektöründe istihdam edildikleri için, kıdem tazminatı hakları konusunda belirli kurallara tabidirler. Ancak, işten ayrılma durumunda bu hakların nasıl kullanılacağına dair belgelerin hazırlanması gerekebilir. Örneğin, kıdem tazminatı dilekçe örneği, bu kişiler için oldukça önemlidir. Dilekçe, çalışanın işten ayrılma niyetini belirttiği ve kıdem tazminatı hakkında talepte bulunduğu resmi bir belgedir. Aynı zamanda, kıdem tazminatı yazısı örneği de çalışanlar için bir referans noktası olabilir. Bu yazı, işverene hitaben yazılan ve çalışanın kıdem tazminatı hakkındaki taleplerini içeren bir belgedir.

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır.

Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12/07/1975 tarihinden evvel  işyeri devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur.

İşçinin birinci bendin 4 üncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü halinde bu şart aranmaz.

T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.

1475 Sayılı İş Kanunda belirtilen Kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.

 

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır ?

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her bir yıl süresi için, brüt ücretin 30 günlük tutarıdır. 30 günlük ücret; normal ücret ve çalışanın aldığı diğer menfaatlerden oluşur. 

Kıdem tazminatı = İşçinin son brüt ücreti * İşçinin hizmet yılı

 

Kıdem Tazminatı Dilekçe Örneği

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                               : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                                 : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

DAVALI                                : …………………….. (TC:………………..)

…………………………(adres)… …………….

KONU                                   : Kıdem tazminatı isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkil halen davalının yönetiminde olan banka ile …/…/… tarihinde akdedilen iş sözleşmesi (EK-1) ile çalışmaya başlamış ve sözleşmesinin işverence feshedildiği …/…/… tarihine kadar toplam … yıl … gün hizmet ifa etmiştir. (EK-2)

2-) Müvekkilin çalıştığı bankaya …/…/… tarihinde TMSF tarafından el konulmuş, banka önce …/…/… tarihinde … Bank ile birleştirilmiş, … Bank’a da TMSF tarafından el konulması üzerine … A.Ş.’nin yönetimine geçmiştir.

3-) Söz konusu sürecin sonunda Müvekkilin iş sözleşmesi …/…/… tarihinde ihbar önellerine uyulmaksızın ve haklı ya da geçerli bir neden gösterilmeksizin feshedilmiş, Müvekkilin kıdem ve ihbar tazminatları ödenmemiştir. (EK-3)

4-) Davalı işveren tarafından iş sözleşmesi haksız bir şekilde feshedilen ve … … Noterliği’ nin …/…/…. tarih ve … yevmiye numarası (EK-4) ile işverene çekilen ihtara rağmen alacakları ödenmeyen müvekkilin yasadan doğan işçilik alacaklarının tahsil edilebilmesi için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : 4857 S. K. m. 17, 18, 1475 S. K. m. 14, 7036 S. K. m. 5, 6, 7, 9

HUKUKİ DELİLLER                            :

SONUÇ VE İSTEM                            : Yukarıda belirtilen nedenlerle ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile, kıdem tazminatına fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanmak suretiyle … TL’nin, ihbar tazminatına ise temerrüt tarihinden itibaren uygulanacak yasal faiz ile birlikte … TL’nin Müvekkile ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, Müvekkil adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

Davacı Vekili

Av. Yunus Soysal

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Sizlerin de İş Hukuku alanında bir avukata ihtiyacınız varsa Ankara İş Hukuku Avukatı Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.