Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

KİRA İHTARNAME ÖRNEĞİ 2024

 

Bu makalemizde Kira İhtarname Örneğini sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki Kira tahliye ihtarı düzenlenmesi ve sonrasında yürütülecek süreç hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir avukatın hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

Kira sözleşmesinin kiralayan tarafından sona erdirilmesi kanunda yazılı hallerde düzenlenmiştir. Bunlardan ihtiyaç nedeniyle tahliye, yeni malik gereksinimi nedeniyle tahliye, kira sözleşmesinin 10 yılı aşan dönemde uzatılmayacağına ilişkin tahliye ihtarname örneklerini aşağıda sizler ile paylaşıyoruz.

 Kira İhtarname Örneği

 

İHTAR EDEN            : …………………(isim soyisim) ………………….. (TC: …………………………………..)

……………………………..(adres)……………………………………………………………….

VEKİLİ                       : Av. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/Ankara

MUHATAP                : …………………(isim soyisim) ………………….. (TC: …………………………………..)

                                        ……………………………..(adres)……………………………………………………………….

KONU                        :  6098 sayılı Kanun Uyarınca İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarı

AÇIKLAMALAR      :

Sayın Muhatap;

…/…/20… başlangıç tarihli kira sözleşmesi kapsamında ………………………………………………………………………… adresinde kain taşınmazda kiracı olarak oturmaktasınız.

Kiracı olarak oturmakta yukarıda adresi belirtilen taşınmazı …/…/20….  tarihinde müvekkilim satın almış bulunmaktadır. Bu taşınmaz müvekkilimin kendi ihtiyacı için kullanılacağından, taşınmazı …/…/20.. tarihine kadar tahliye ederek teslim etmenizi, Bu süre zarfında kiracı olarak ödemekle yükümlü bulunduğunuz kira bedelllerini ……… Bankası A.Ş./ …….. Şubesi TR000000000000000000000 Iban numaralı …………………….’in banka hesabına yatırmanızı, aksi halde yukarıda belirtilen tarih sonunda hakkınızda yeni iktisap ve ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açacağını, yapılacak kira ödemelerinin tahliye davası için yargıya başvurma hakkı saklı tutulmak kayıt ve şartı ile alınacağını ve yapılacak tüm yargılama giderlerinin tarafınızdan talep edileceğini ihtaren bildiririm.

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba normal tebligat ile tebliğini , bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasını saygıyla arz ederim.

İHTAR EDEN VEKİLİ

AV. YUNUS SOYSAL

İHTARNAME

 

İHTAR EDEN            : …………………(isim soyisim) ………………….. (TC: …………………………………..)

……………………………..(adres)……………………………………………………………….

VEKİLİ                       : Av. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/Ankara

MUHATAP               : …………………(isim soyisim) ………………….. (TC: …………………………………..)

……………………………..(adres)……………………………………………………………….

KONU                        :  6098 sayılı Kanun Uyarınca İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarı

AÇIKLAMALAR      :

Sayın Muhatap;

Müvekkilin maliki bulunduğu……………………………………………………………………………………… adresinde bulunan taşınmazda …/…./……. tarihli kira sözleşmesi kapsamında kiracı sıfatı ile ikamet etmektesiniz. Kira sözleşmesi başlangıç tarihi …/…/……. tarihi olup kira sözleşmesi 10 yıllık uzama süresini tamamlamıştır.

6098 sayılı Borçlar Kanununun ‘Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi’ başlıklı 347. Maddesi “Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.” hükmüne haiz olup işbu madde kapsamında tarafınız ile imzalanan ve …/…/……. tarihinde sona erecek kira sözleşmesi bu tarihten itibaren uzatılmayacağını vekil eden adına bildiririz.

Yukarıda izah olunduğu üzere 10 yıllık kira süresini tamamlayan kira sözleşmesini müvekkil tarafından uzatılmayacağını, bu nedenle kira sözleşmesinin sona ereceğini, uzayan kira yılı sonunda kiralanan taşınmazı tahliye etmeniz gerektiğini ve taşınmazın boş ve kullanılabilir halde bildirilen tarihte müvekkile teslim edilmesi gerektiğini bildirir, işbu ihtar doğrultusunda hareket edilmemesi halinde yasal yollara başvurulacağını ve bu yolda sarf olunacak yargılama harç ve giderlerinin tarafınıza yükletileceğini ihtar ederiz.

Sayın Noter

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim.

İHTAR EDEN VEKİLİ

AV. YUNUS SOYSAL

 

İHTARNAME

 

İHTAR EDEN            : …………………(isim soyisim) ………………….. (TC: …………………………………..)

……………………………..(adres)……………………………………………………………….

VEKİLİ                        : Av. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/Ankara

MUHATAP                : …………………(isim soyisim) ………………….. (TC: …………………………………..)

……………………………..(adres)……………………………………………………………….

KONU                        :  6098 sayılı Kanun Uyarınca İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarı

AÇIKLAMALAR      :

Sayın Muhatap;

…/…/20… başlangıç tarihli kira sözleşmesi kapsamında müvekkilin maliki bulunduğu ………………………………………………………………………… adresinde kain taşınmazda kiracı olarak oturmaktasınız.

Halihazırda müvekkilin  …………….. İlinde maliki olduğu başkaca bir konut nitelikli taşınmazı bulunmaması, müvekkilin ailesi ile birlikte ikamet etmiş olduğu taşınmazda kiracı sıfatı ile oturuyor olması ve müvekkilin kiracı olarak oturmakta olduğu taşınmaz malikinin tahliye ısrarı nedeni ile oturmakta olduğunuz taşınmaza yönelik müvekkilimin sürekli ve zorunlu kullanım ihtiyacım doğmuştur. Türk Borçlar Kanununun “Kiraya veren, kira sözleşmesini; Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa … belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda … bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.” hükmüne haiz 350. Maddesi uyarınca kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacak ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla; müvekkilin zorunlu ve sürekli konut ihtiyacı sebebiyle kiracı olarak oturduğunuz taşınmazı tahliye ederek teslim etmenizi, aksi halde yasal yollara başvurarak aleyhinize ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılacağını ve bu dava için yapılacak tüm yargılama harç ve giderlerinden sorumlu olacağınızı, bu süreçte yapılacak kira ödemelerinin tahliye davası için yargıya başvurma hakkı saklı tutulmak kayıt ve şartı ile alınacağını ihtaren bildiririm.

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba normal tebligat ile tebliğini , bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasını saygıyla arz ederim.

İHTAR EDEN VEKİLİ

AV. YUNUS SOYSAL

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Ankara Kira Avukatı Yunus Soysal, miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların yargı mercileri önünde çözülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır. Ankara Kira Avukatı Yunus Soysal alanına giren davalarda her tür hukuki süreç takibini yerine getirmektedir. Hukuki süreçlerin Ankara Kira Avukatı ile yürütülmesi ortaya çıkabilecek hak kayıplarının engellenmesinde büyük öneme sahiptir. Sizlerin de Kira Hukuku Avukatına ihtiyacınız varsa Ankara Kira Avukatı Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.