Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

img-0

MİRAS DAVASI 2024

img-1

 

Bu makalemizde Miras Davası hakkında bilgileri sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki Miras Davası açılması ve sonrasında yürütülecek süreç hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir Miras Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

Miras Davası Nedir ?

Miras davası, murisin vefatından sonra mirasçılara intikal eden mallar üzerinde yani miras hakkında açılan, konusu mirasbırakandan intikal etmiş tüm miras olan her davayı kapsayan genel bir dava terimidir. Bu kapsamda olayın niteliğine göre uygulamada birçok değişik türde miras davası bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı vasiyetnamenin iptali davası, tenkis davası, mirasın reddinin iptali davası gibi tüm davalar miras davasıdır.

Miras davası açılmaksızın mirasbırakan hayatta iken mirasbırakan ve mirasçılar arasında miras sözleşmesi yapılabilir. Mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlar. Paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini de kabul edebilirler. Paylaşma sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

Terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle bağlıdır.

Bir mirasçının üçüncü kişiyle yapacağı böyle bir sözleşmenin geçerliliği, noterlikçe düzenlenmesine bağlıdır. Sözleşme bu kişiye paylaşmaya katılma yetkisi vermez; sadece paylaşma sonunda mirasçıya özgülenen payın kendisine verilmesini isteme hakkını sağlar.

Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir.

Sözleşmenin tarafları, arzularını resmi memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar.

Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir:

  1. Tasarruf mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,
  2. Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,
  3. Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise,
  4. Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.

İptal davası, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir.

Dava, ölüme bağlı tasarrufun tamamının veya bir kısmının iptaline ilişkin olabilir.

İptal davası, ölüme bağlı tasarrufla kendilerine, eşlerine veya hısımlarına kazandırma yapılanların tasarrufun düzenlenmesine katılmalarının yol açtığı sakatlığa dayandığı takdirde tasarrufun tamamı değil, yalnız bu kazandırmalar iptal edilir.

İptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyiniyetli davalılara karşı on yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer.

Hükümsüzlük, def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.

img-2  

Miras Davası Dilekçe Örnekleri

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                               : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                                 : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

DAVALI                                : …………………….. (TC:………………..)

…………………………(adres)… …………….

KONU                                   : Miras taksim sözleşmesi sebebiyle tapu iptali ve tescil istemimizden ibarettir.

HED                                   : ……………… TL

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkilimiz ve davalı arasında …. Noterliği’nin …./…/…. Tarihli … yevmiye nolu miras taksim sözleşmesi (EK 1) ile ortak miras bırakanları babalarından kalan taşınmazların paylaşımı yapılmış; bu kapsamda davalının …  ada …. parsel, …. ada …. parsel, …. ada …. parsel, …. ada …. parsel, …. ada …. parsel sayılı taşınmazlarda bulunan hisselerinin ….. –TL bedelle müvekkilimize devredileceği kararlaştırılmıştır.

2-) Davalı parasını almış ancak devir için en son tarih olarak kararlaştırılan …/…/… tarihi geçmiş olmasına rağmen hisselerini müvekkilimize devretmemiştir. Müvekkilimiz tarafından sözlü olarak defalarca uyarılmasına rağmen devre yanaşmayan davalıya en son …. Noterliği’nin …./…/…. Tarihli … yevmiye nolu ihtarnamesi (EK 2) ile devir için son bildirim yapılmış, ancak davalı bu ihtara da kayıtsız kalmıştır.

3-) İş bu nedenlerle miras taksim sözleşmesinin gereğini yerine getirmekten kaçınan davalı aleyhine, davalı adına olan tapu kaydının iptali ile taşınmazların müvekkilimiz adına tesciline karar verilmesini sağlamak amacıyla mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : 4721 S. K. m. 676, 677

HUKUKİ DELİLLER            :

1-) Miras Taksim Sözleşmesi

2-) …. Noterliği’nin …./…/…. Tarihli … yevmiye nolu ihtarnamesi

3-) Tapu kayıtları

4-) … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …/…. Esas …/… Karar sayılı veraset ilamı

5-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

6-) Keşif ve bilirkişi incelemesi

7-) Yemin

SONUÇ VE İSTEM                            : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının taşınmazları üçüncü kişilere satmasının önlenmesi için ilgili tapu kayıtlarına tedbir konulmasına ve davalı üzerine kayıtlı taşınmazların tapu kaydının iptali ile müvekkilimiz adına tapuya tesciline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …

                                                                                                                  Davacı Vekili

                                                                                                                   Av. Yunus Soysal

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                               : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                                 : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

DAVALI                                : …………………….. (TC:………………..)

…………………………(adres)… …………….

KONU                                   : Miras taksim sözleşmesi sebebiyle tapu iptali ve tescil istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkilimizin babası … … ile davalı kiracı … … …/…/… tarihinde aralarında miras sözleşmesi yapmışlar ve bu sözleşme uyarınca davalının kiracı olarak ikamet ettiği … Caddesi … Sokak No:../ … Kat: …’de bulunan apartman dairesini müvekkilimizin babası davalıya bağışlamıştır. (EK-1)

2-) Miras sözleşmesi yapıldıktan bir süre sonra müvekkilimizin babası …/…/…. tarihinde vefat etmiştir. (EK-2)

3-) Davalı kiracı ile müvekkilimizin babasının yaptığı söz konusu miras sözleşmesinin aldatılarak ve manevi baskı altında yapıldığını düşünmekteyiz. Bu nedenle …/…/… tarihli miras sözleşmesinin iptaline karar verilmesini mahkemenizden talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                        : 4721 S. K. m. 545, 557,558.

HUKUKİ DELİLLER                         :

SONUÇ VE İSTEM                            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …/…/… tarihli miras sözleşmesinin iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,  karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

Davacı Vekili

Av. Yunus Soysal

 

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Ankara Miras Hukuku Avukatı Yunus Soysal, Miras Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların yargı mercileri önünde çözülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır. Ankara Miras Avukatı Yunus Soysal alanına giren davalarda her tür hukuki süreç takibini yerine getirmektedir. Sizlerin de Miras Avukatına ihtiyacınız varsa Ankara Miras Avukatı Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.