Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

MİRAS SÖZLEŞMESİ 2024

 

Bu makalemizde Miras Sözleşmesini sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki Miras Sözleşmesi düzenlenmesi ve sonrasında yürütülecek süreç hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir Miras Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

Miras Sözleşmesi Nedir ?

Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir. Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine hâkim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır. Paylaşmanın derhâl yapılması, paylaşım konusu malın veya terekenin değerini önemli ölçüde azaltacaksa; sulh hâkimi, mirasçılardan birinin istemi üzerine bu malın veya terekenin paylaşılmasının ertelenmesine karar verebilir.

MİRAS PAYLAŞMA (TAKSİM) SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

TARAFLAR:

İşbu paylaşma sözleşmesi …/…/… tarihinde vefat eden … nüfusuna kayıtlı, …’dan doğma, …’dan olma muris … …’nın sözleşme ekindeki veraset ilamıyla resmiyet kazanmış olan mirasçıları … nüfusuna kayıtlı …/…/… doğumlu … …; … nüfusuna kayıtlı …/…/… doğumlu … … ve … nüfusuna kayıtlı …/…/… doğumlu … … arasında imzalanmıştır.

KONU:

İşbu sözleşme muris … …’den mirasçılara intikal eden ve mirasçıların iştirak halinde malik bulundukları taşınır ve taşınmaz malların mirasçılar arasında payları oranında paylaştırılmasını ve sicile kaydını sağlamak amacıyla mirasçı taraflar arasında yapılmıştır.

PAYLAŞMA HÜKÜMLERİ

1 – … ili, … ilçesi, … köyü … mevkiinde bulunan ve tapunun … parsel numarasında kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmaz taraflardan … … ile … … adına %50 hisselerle tapuya tescil edilecektir.

2- … ili, … ilçesi, … adresinde bulunan ve tapunun … parsel numarasında kayıtlı müstakil ev niteliğindeki taşınmaz taraflardan … … adına tam hisseyle tescil edilecektir.

3- … ili, … ilçesi, … adresinde bulunan ve tapunun … parsel numarasında kayıtlı işyeri niteliğindeki taşınmaz %30’u … …, %50’si … … ve %20’si … …’ye ait olmak üzere tescil edilecektir.

4- Muris adına trafik sicilinde kayıtlı … … … plakalı … marka … model binek otomobil taraflardan … … adına tescil edilecektir.

SONUÇ:

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı murisin ekteki veraset ilamı gereği yasal mirasçıları bulunan ve yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz taraflar, muristen intikal eden ve iştirak halinde maliki bulunduğumuz malları yukarıda birlikte belirlediğimiz hükümler çerçevesinde paylaşmayı kabul ettiğimizi, söz konusu taşınır ve taşınmaz malların belirlediğimiz oranlarda sicillerine kaydedilmelerinde mutabık olduğumuzu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 

 

DÜZENLEME ŞEKLİNDE MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

             (İlgilinin okur yazar olup olmamasına ,sağır,dilsiz ve kör olup olmamalarına göre düzenleme başlıklarından birisinin yazılması)

………….. yılı ………..ayının ………… günü ……../……../…….

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben ………. Noteri …………………. ………………………adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği ………………….. verilmiş ……………………… gün, …………… kayıt ve …………………….. seri numaralı, fotoğraflı …………………….. göre …………………….. ili, ………………….. ilçesi, ……………………………….mahallesi/köyü nüfusuna ……………… cilt, ……………. aile sıra, …………………. sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı ………………… ana adı ……………….. doğum tarihi ……………………. olan ve ……………………. Vergi Dairesinin ……………………..sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan ve halen…………………..adresinde oturduğunu,………………….olduğunu söyleyen ……………………. ile gösterdiği ………………………….. verilmiş ……………………. gün, ………………….. kayıt ve………………………….. seri numaralı, fotoğraflı ……………………… göre …………………….. ili, …………………. ilçesi, ………………….. mahallesi/köyü nüfusuna ………………. cilt, ……………… aile sıra, ……….. sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı …………… ana adı …………………. doğum tarihi ………………………. olan ve ………………. Vergi Dairesinin ………………. sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan,halen……………………….. adresinde oturduğunu,…………….. olduğunu söyleyen……………………. birlikte bana başvurarak miras payının devri sözleşmesi düzenlenmesini istediler.

Her ikisinin de bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve……………..olduğunu anladım.

İlgililerin kimlikleri hakkında ibraz ettikleri belgelerden kanı sahibi oldum.

Mirasçı söz aldı ‘’ (müşterek muris…………..ölümüyle diğer mirasçılar yanında bana da intikal eden miras payımın tamamını-miras payımın bir kısmını-belli bir malda ki miras payımı, örneğin A taşınmazındaki miras payımı gibi)…………..bedel mukabili (mirasçılardan A’ya veya mirasçı olmayan üçüncü bir şahsa) devrettiğimi, devir bedelini nakden ve tamamen aldığımı, alıcının dilerse iş bu sözleşmeyi ait olduğu Tapu Sicil Müdürlüğünde tescil ettirebileceğini kabul, beyan ve ikrar ederim dedi ve sözlerini bitirdi.

Bundan sonra devir alan söz aldı,‘’ bende devir edenin ikrarında belirtilen  miras payının tamamını- miras payının bir kısmını- belli bir maldaki miras payımı, örneğin A taşınmazındaki miras payımı gibi)…………bedel mukabili devir aldığımı ve devir bedelini kendisine nakden ve tamamen ödediğimi beyan ve ikrar ederim dedi ve sözlerini bitirdi.

Yazılan sözleşme okunmak üzere kendilerine verildi. Ayrı ayrı okudular. Gerçek isteklerinin tam olarak yazıldığını söyledikten sonra hep birlikte altı imzalandı, mühürlendi.

 

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Sizlerin de Miras Hukuku alanında bir avukata ihtiyacınız varsa Ankara Miras Avukatı Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.