Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI 2024

Bu makalemizde sizlere ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi sunarak ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili bilgileri emsal Yargıtay kararları ışığında sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki, ortaklığın giderilmesi davası hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir Miras Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir ?

Ortaklığın giderilmesi davası diğer adı ile İzalei Şüyu davası; Elbirliği yahut paylı mülkiyette paydaşlar taşınır yada taşınmaz üzerindeki ortak mülkiyetin sona erdirilmesini aralarında anlaşarak gerçekleştiremedikleri takdirde bu paylaşma istemini dava açarak mahkemeden talep edebilirler. Bu durumda açılacak olan dava ortaklığın giderilmesi davasıdır. Ortaklığın giderilmesi davası Türk Medeni Kanunun 698. Ve 699. Maddelerinde düzenlenmiştir.

 • Türk Medeni Kanunu 698. Maddesi;

“Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Paylaşmayı isteme hakkı, hukukî bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabilir. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebilir. Uygun olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunulamaz.”

 • Türk Medeni Kanunu 699. Maddesi;

“Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir. Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir. Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır.”

Ortaklığın Giderilmesi Davası Prodedürü

 Ortaklığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri görevli ve yetkili mahkemede açtıktan sonra mahkemece davalılara tebligat yapılarak yargılama aşamasına geçilir. Davalı tarafça sunulan cevap dilekçesi sonrasında mahkemece ortaklığın giderilmesi istenilen taşınır/taşınmaz malların değerinin belirlenebilmesi için bilirkişi raporu aldırılır. Alınacak bilirkişi raporunda;

 • Ortaklığın giderilmesi istenilen malın değerinin doğru tespit edilip edilmediği
 • Taşınmaz üzerinde bulunan muhdesat değerine yönelik hesaplamanın mahiyeti
 • Tapuda bulunan şerhlerin değere etkisi,
 • Hissedarların paylarının doğru belirlenip belirlenmediği

gibi hususlar önem arz eder. Mahkemece rapor yeterli bulunduğu takdirde rapor doğrultusunda karar verilerek hüküm açıklanır. Mahkeme kararı kesinleştikten sonra dosya Satış Memurluğuna gönderilerek malın satış işlemi gerçekleştirilir. Satış sonrası elde edilen bedelden masraflar mahsup edilip bakiye bedel hissedarlara payları oranında ödenir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satış İşlemi

 Ortaklığın giderilmesine karar veren mahkemece ortaklığın hangi suretle giderileceğine de hükümde yer verilir. Ortaklık iki şekilde giderilebilir. Bunlar;

 • Ortaklığın Satış Yolu İle Sona Erdirilmesi
 • Ortaklığın Aynen Taksim Yolu İle Sona Erdirilmesi

Ortaklığın satış ile sona erdirilmesi kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi ortaklığın umum arasında yapılacak satış ile sona erdirilmesi, ikincisi ise ortaklığın hissedarlar arasında yapılacak satış ile sona erdirilmesidir. Ortaklığın hissedarlar arasında yapılacak satış ile sona erdirilmesinde bunun davacı tarafça talep edilmesi ve bu satış usulüne davalılarca itiraz edilmemiş olması gerekmektedir.

Ortaklığın aynen taksimi yolu ile sona erdirilmesi uygulamada pek mümkün olmayan bir taksim usulüdür. Bu taksim yolunda mirasçıların hepsine eşit olarak bir ortaklık malı paylaştırılır. Eksik kalan kısım yönünden ivaz ilavesi yapılabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Ortaklığın giderilmesi davalarının, taşınmaz ve taşınır mallar için açılabilir. Ortaklığın giderilmesi davası ortaklık konusu malda paydaş bulunanların “tamamına” husumet yöneltilerek yürütülmesi gerekir.
 • Taşınmazdaki, bir kısım “payın” ortaklığının giderilmesi mümkün değildir. Dava sonucunda ortaklık konusu malın bütünü yönünde ortaklığın giderilmesine karar verilecektir.
 • Alacaklı, icra takibine geçerek, borçlunun taksim edilmemiş bir miras veya iştirak halinde tasarruf edilen bir mal hissesini haciz ettirebilir.
 • Ortaklığın giderilmesi davalarında, taşınmaz üzerindeki muhdesatın kendisi tarafından meydana getirildiğini iddia eden ortağa, bu konuda dava açması için süre verilir. Dava açıldığı takdirde bu davanın sonucu beklenir.
 • Ortaklığın giderilmesi davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise taşınmaz mallarda bulunan ortaklıklar üzerinde taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi, taşınır mallarda taşınırın sicile kayıtlı olduğu yer mahkemesidir.

 

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

……………. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                  : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                   : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

DAVALI                 : …………………….. (TC:………………..)

…………………………(adres)… …………….

HED                         : (dava değeri yazılmalıdır.)

KONU                     : Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi Talebinden İbarettir.

AÇIKLAMALAR  :

Miras bırakandan mirasçılarına intikal eden ……… İli ………… İlçesi ………. Mahallesi ….. Ada …. Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde davacı müvekkil ve davalı arasında ortaklık mevcuttur.

Miras bırakanın vefatından bu yana dava konusu taşınmaz üzerinde ortaklık devam ettirilmiş ancak gelinen aşamada ortaklığın devam etme ihtimali kalmamıştır. Bu nedenle her bir malikin menfaatlerinin gözetilerek söz konusu taşınmazın paylaştırılması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle davaya konu gayrimenkulün satışının yapılarak paylaştırılmasını talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu, HMK, TBK ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER  : Tapu kayıtları, bilirkişi, keşif, tanık, yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve mahkemece resen dikkate alınacak hususlarla birlikte, ……… İli ………… İlçesi ………. Mahallesi ….. Ada …. Parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle ortadan kaldırılmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

AV. YUNUS SOYSAL

 

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Ankara Miras Avukatı Yunus Soysal, miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların yargı mercileri önünde çözülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır. Ankara Miras Avukatı Yunus Soysal alanına giren davalarda her tür hukuki süreç takibini yerine getirmektedir. Hukuki süreçlerin Ankara Miras Avukatı ile yürütülmesi ortaya çıkabilecek hak kayıplarının engellenmesinde büyük öneme sahiptir. Sizlerin de Miras Avukatına ihtiyacınız varsa Ankara Miras Avukatı Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.