Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

PLASİYER SÖZLEŞMESİ

 

Bu makalemizde sizlere Plasiyer Sözleşmesi Örneği sunarak plasiyer sözleşmesi ile ilgili sizlerle paylaşacağız. Plasiyer Sözleşmesinin düzenlenmesi hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir Ticaret Hukuku Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

Pazarlamacılık Sözleşmesi Nedir ?

Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının sürekli olarak, bir ticari işletme sahibi işveren hesabına ve işletmesinin dışında, her türlü işlemin yapılmasına aracılık etmeyi veya yazılı anlaşma varsa, bu anlaşmada belirtilen işlemleri yapmayı, işletme sahibi işverenin de buna karşılık ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Pazarlamacılık sözleşmesi, sözleşmenin süresini, sona ermesini, pazarlamacının yetkilerini, ücret ve masrafların nasıl ödeneceğini, taraflardan birinin yerleşim yeri yabancı ülkede ise uygulanacak hukukun ve yetkili mahkemenin hangisi olduğunu içerir.

Pazarlamacı, talimata uymamasını zorunlu kılan haklı bir sebep olmadıkça, kendisine verilen talimata uygun olarak müşterileri ziyaret etmekle yükümlüdür; işverenin izni olmadıkça, kendisi veya üçüncü kişiler hesabına işlem yapamaz, aracılık edemez. Pazarlamacı, işlem yapmaya yetkiliyse, talimatta öngörülen fiyatlara ve diğer işlem koşullarına uymak zorundadır; işveren razı olmadıkça, bunlarda değişiklik yapamaz.

Pazarlamacı, pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak düzenli biçimde ayrıntılı bilgi vermek, aldığı siparişleri işverene derhâl ulaştırmak ve müşteri çevresini ilgilendiren önemli olayları bildirmekle yükümlüdür.

Pazarlamacının, müşterilerin ödememelerinden veya diğer yükümlülüklerini ifa etmemelerinden sorumlu olacağına ya da alacağın tahsili için yapılacak masrafları tamamen veya kısmen karşılayacağına ilişkin anlaşmalar, kesin olarak hükümsüzdür. Pazarlamacı, kendi müşteri çevresiyle işlem yapıyorsa, müşterilerin borçlarını ifa etmemesi durumunda, işverenin her bir işlemde uğrayacağı zararın dörtte birini geçmemek üzere karşılamayı, uygun bir ek komisyon kararlaştırılması koşuluyla yazılı olarak üstlenebilir. Sigorta sözleşmelerinde aracılık yapan pazarlamacılar, bir primin tamamının veya bir kısmının ödenmemesi sebebiyle, bunun tahsili için dava veya icra takibi yoluna başvurulması durumunda, bu amaçla yapılacak masrafların en çok yarısını karşılayacaklarını, yazılı olarak üstlenebilirler.

Aksine yazılı anlaşma olmadıkça pazarlamacı, sadece işlemlere aracılık etmeye yetkilidir. Pazarlamacı, işlem yapmaya yetkili kılınmışsa yetkisi, bu işlerin icrası için gereken bütün olağan hukuki işlem ve fiilleri kapsar; özel yetki verilmedikçe müşterilerden tahsilat yapamaz ve ödeme günlerini değiştiremez.

Pazarlamacıya belirli bir pazarlama alanında veya belirli bir müşteri çevresinde faaliyette bulunma yetkisi verilmiş ve aksine yazılı anlaşma da yapılmamışsa işveren, başkalarına aynı alan veya çevrede faaliyette bulunma yetkisi veremez; ancak, kendisi üçüncü kişilerle işlem yapabilir. Sözleşmenin pazarlama alanı veya müşteri çevresine ilişkin hükmünün değiştirilmesini gerektiren bir sebep varsa işveren, söz konusu hükmü, sözleşmede fesih bildirim süresi öngörülmüş olsa bile, bu süreye uymadan tek taraflı olarak değiştirebilir; ancak, bu durumda pazarlamacının tazminat ve hizmet sözleşmesini haklı sebeple sona erdirme hakkı saklıdır.

İşveren, pazarlamacıya sadece belirli bir miktardan veya bu miktarla birlikte komisyondan oluşan bir ücret ödemekle yükümlüdür. Ücretin tamamının veya önemli kısmının komisyondan oluşacağına ilişkin yazılı anlaşma, kararlaştırılan komisyonun, pazarlamacının faaliyetinin uygun karşılığını oluşturması koşuluyla geçerlidir. Deneme süresi için ödenecek ücret, serbestçe kararlaştırılabilir. Ancak, deneme süresi iki ayı geçemez.

 

Plasiyer (Satış Temsilcisi) Sözleşmesi Örneği

Madde 1- Taraflar;………… ……… ………/…….. adresinde ikamet eden …….. …….. ile ……… ……. ……../……. adresinde ikamet eden ……….. ……. arasında aşağıdaki koşullarla bir plasiyer (satış temsilcisi) sözleşmesi akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede ;

……… …….. “şirket”

……… …….. “plasiyer (ST) ”  olarak anılacaktır.

Madde 2- Konu;

İş bu sözleşme, işveren şirketin …. …. …../…. adresinde bulunan işyerinde, plasiyer (satış temsilcisi) olarak çalışacak olan …. ……’ nın görev, yetki ve sorumluluklarının, çalışma şartlarının belirlenmesine ilişkindir.

Madde 3 – Çalışma Süresi;

Plasiyer (ST)’nin haftalık çalışma günleri ve saatleri aşağıdaki gibidir:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Plasiyer (ST), çalışma saatleri içerisinde başka bir işte çalışamaz.

Madde 4- Plasiyer (Satış Temsilcisi) nin Yükümlülükleri;

4.1) Plasiyer(ST), tanıtımlarda kullanmak üzere firmanın belirlediği numune takım setini satın alır ve tanıtımlarda bu seti kullanır.

4.2) Plasiyer(ST), satış işlemi anında şirketin basılı ve yazılı evraklarını kullanacaktır. Şirketin evraklarını 3. kişilere veremez.

4.3) Plasiyer(ST),teslimatı gerçekleşmemiş siparişlerine mahsuben avans talep edemez.

4.4) Plasiyer(ST), şirketin haftalık/aylık eğitim seminerlerine katılmak ve bu hususta kendisini geliştirmek zorundadır.

4.5) Plasiyer(ST), şirketten aldığı evraklar üzerinde (ürün fiyatlarını, garanti şartlarını, set içeriklerini, satış ve teslimat şartlarını) hiçbir şekilde tahrifat ve değişiklik yapamaz. Bu nedenle şirkete vereceği zarar ve ziyandan bizzat sorumlu olacaktır.

4.6) Plasiyer(ST), ürünleri şirketin yazılı izni olmadıkça mağaza, süpermarket, alışveriş merkezi,fuar, vitrin gibi yerlerde teşhir edemez.

4.7) Plasiyer(ST),görevini ifa ederken çalıştığı şirket ile aynı ya da benzer hizmeti veren kişi yada firmalara ait mal veya hizmeti pazarlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde şirketin sözleşmeyi tek taraflı olarak tazminatsız olarak feshetme hakkı saklıdır.

4.8) Plasiyer(ST),şirketin ürünlerini şirket adına tüketicilere şirket tarafından belirlenen şartlarla satmak zorundadır. Ayrıca görevini ifa ederken ticari örf ve adet, haksız rekabet kuralları ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uyacağını iş bu sözleşme ile taahhüt etmiştir.

4.9) Plasiyer(ST),aldığı siparişlerle ilgili yapmış olduğu sözleşmeleri en geç (….) işgünü içerisinde şirket merkezine teslim etmek veya ulaştırmak zorundadır.

4.10) Plasiyer(ST), almış olduğu siparişlerin müşteri tarafından iptal edilmesi halinde, söz konusu siparişlerle ilgili aldığı ödemeleri iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 5 – Şirketin Sorumlulukları;

İşveren şirket, Plasiyer(ST) nin sorumluluklarını yerine getirmesinde gerekli olan şartları sağlamakla yükümlüdür; iş bu amaçla Plasiyer(ST) ‘e gerekli olabilecek her türlü araç ve gereci sağlamak zorundadır.

Madde 6- Sözleşmenin süresi;

6.1) Sözleşmenin süresi …. yıldır. Taraflarca yazılı olarak feshedilmediği sürece şirketin ilave edeceği yeni kuralları da kapsayacak şartlarla aynen devam edecektir. Yazılı bildirim süresi; sözleşme bitim tarihinden (…..) ay öncedir.

6.2) Şirket sözleşmenin bitiminde, sözleşmeyi yenileyip yenilememekte tamamen serbesttir.

İşbu sözleşme …./…/…. tarihinde  iki nüsha olarak hazırlanıp taraflarca imzalanmış olup birer nüshası taraflara verilmiştir. …./…/….

 

ŞİRKET                                                                                        PLASİYER(ST)

İMZA                                                                                                   İMZA

 

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı Yunus Soysal, Ticaret hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların yargı mercileri önünde çözülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır. Ankara Ticaret Hukuku Avukatı Yunus Soysal alanına giren davalarda her tür hukuki süreç takibini yerine getirmektedir. Sizlerin de Ticaret Avukatına ihtiyacınız varsa Ankara Ticaret Hukuku Avukatı Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.