Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

REDDİ MİRAS DAVASI VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2024

Bu makalemizde sizlere Reddi Miras Dilekçesi sunarak Reddi Miras Davası ile ilgili bilgileri emsal Yargıtay kararları ışığında sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki, Reddi Miras davaları hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir Miras Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

Reddi Miras Davası ve Dilekçe Örneği 

Reddi miras, bir kişinin bir mirası kabul etmek istemediğini resmi olarak beyan etmesi anlamına gelir. Bu durumda, mirası kabul etmek istemeyen kişi, sulh hakimine yazılı veya sözlü olarak reddi miras beyanında bulunabilir. Reddi miras, genellikle mirasın borçları veya sorumlulukları nedeniyle mirası kabul etmenin istenmemesi durumunda gerçekleşir.

Reddi miras dilekçesi, bu beyanın resmi bir şekilde yapılmasını sağlayan belgedir. Dilekçe, sulh hakimine sunulur ve reddi mirasın nedenlerini açıkça belirtir. Örneğin, mirasın borçları veya kişisel nedenler gibi açıklamalar yapılabilir.

Reddi Miras Davası ve Süresi Nedir ?

Miras, üç ay içinde ret olunabilir. Üç aylık süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe murisin ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için murisin tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar (4721 S. K. m. 606).

Mirasın reddinin kayıtsız ve şartsız olması gerekir . Sulh hakimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir .

Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde murisin ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. Koruma önlemi olarak terekenin yazımı halinde mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hakimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlar.

Reddi Miras Davası ve Ret Hakkının Geçişi

Mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçer. Bu mirasçılar için ret süresi, kendilerinin murisine mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten başlar. Ancak bu süre, kendilerinin murisinden geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadıkça sona ermez. Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse; bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.

Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur. Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya murisinin işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez.

Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebri icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz. Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer. Mirası reddeden atanmış mirasçının payı, murisinin ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, murisinin en yakın yasal mirasçılarına kalır.

En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir. Altsoyun tamamının mirası reddetmesi halinde, bunların payı sağ kalan eşe geçer.

Mirasçılar, mirası reddederken, kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebilirler. Bu takdirde ret, sulh hakimi tarafından daha sonra gelen mirasçılara bildirilir; bunlar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse reddetmiş sayılırlar. Bu durumda miras, iflas hükümlerine göre tasfiye edilir ve tasfiye sonunda arta kalan değerler, önce gelen mirasçılara verilir. Önemli sebeplerin varlığı halinde sulh hakimi, yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre tanıyabilir. Vasiyet alacaklısının vasiyeti reddetmesi halinde, murisinin arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, bu redden vasiyet yükümlüsü yararlanır.

Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflas idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler. Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir. Bu suretle tasfiye edilen mirastan reddeden mirasçının payına bir şey düşerse bundan, önce itiraz eden alacaklıların, daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödenir. Arta kalan değerler ise, ret geçerli olsa idi bundan yararlanacak olan mirasçılara verilir.

Ödemeden aciz bir murisin mirasını reddeden mirasçılar, onun alacaklılarına karşı, ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde sorumlu olurlar. Olağan eğitim ve öğrenim giderleriyle adet üzere verilen çeyiz, bu sorumluluğun dışındadır. İyiniyetli mirasçılar, ancak geri verme zamanındaki zenginleşmeleri ölçüsünde sorumlu olur.

Reddi Miras Davasında Dikkat Etmeniz Gerekenler 

Reddi miras davası ve reddi miras dilekçesi hazırlarken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

  • Doğru ve Açıkça Belirtilmiş Nedenler: Reddi miras dilekçenizde, mirası neden reddettiğinizi açıkça belirtmelisiniz. Bu nedenler genellikle mirasın borçları, sorumlulukları veya kişisel nedenler olabilir. Nedenleri net bir şekilde ifade ederek sulh hakimine sunmalısınız.

  • Hukuki Uyum ve Doğruluk: Dilekçenizin hukuki terimleri ve ifadeleri doğru ve uygun bir şekilde kullanılmış olmalıdır. Hukuki olmayan veya yanıltıcı ifadelerden kaçınarak, dilekçenizi profesyonel bir şekilde hazırlamalısınız.

  • Gereken Belgelerin Eklenmesi: Reddi miras davası için gereken belgelerin dilekçenize eklenmesi önemlidir. Örneğin, mirasçı olduğunuzu gösteren belgeler, mirasın durumuyla ilgili bilgiler içeren belgeler ve diğer ilgili belgelerin dilekçenize eklenmesi gerekmektedir.

  • Uygun Dille Yazılmış Dilekçe: Dilekçenizin resmi bir dille ve uygun bir formatla yazılmış olması önemlidir. Dilin düzgün ve anlaşılır olması, sulh hakimi tarafından daha kolay değerlendirilmesini sağlar.

  • Tarih ve İmza: Dilekçenizin sonunda doğru tarih ve imzanızın bulunması gerekmektedir. Tarih ve imzanızın dilekçenin altında net bir şekilde yer alması, belgenin geçerliliğini sağlar.

  • Hukuki Destek: Reddi miras davasında veya Reddi miras dilekçesinde uzman bir miras avukatından destek almak çok önemlidir. Ankara Miras Avukatı Yunus Soysal reddi miras davanızda ve reddi miras dilekçenizde uzman olarak destek vermektedir.

Bu önemli noktalara dikkat ederek, reddi miras davası ve dilekçe örneğinizi doğru ve etkili bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, bu süreçte bir avukattan profesyonel destek almanız da faydalı olabilir.

Reddi Miras Dilekçe Örneği

…….. Sulh Hukuk Mahkemesine

 

DAVACI               : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                   : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

DAVALI                : …………………….. (TC:………………..)

…………………………(adres)… …………….

KONU                   : Mirasın hükmen reddi istemi

AÇIKLAMALAR  :

1-) Müvekkilimizin kardeşi, …/ …/ … tarihinde vefat etmiştir. Müvekkilimiz, kardeşinin tek mirasçısıdır. (EK 1)

2-) Müvekkilimiz hakkında murisinin borçlu olduğu bono nedeniyle asıl alacak … TL. olan borcu için … İcra Müdürlüğü’nün …/ … E. sayılı dosyası ile icra takibi yapılmış (EK 2) ve murisin borcu karşılayacak aktif malvarlığı olmadığı, dolayısıyla terekenin borca batık olduğu görülmektedir.

3-) Bu sebeple, terekenin borca batık olması nedeni ile mirasın hükmen reddine karar verilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 4721 S. K. m. 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618.

HUKUKİ DELİLLER                            :

1-……Sulh Hukuk Mahkemesinin …/… E. …/… K. sayılı ilamı.

2-… İcra Müdürlüğü’nün …/ … E. sayılı dosyası

3-Bilirkişi İncelemesi

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle, terekenin borca batık olduğunu tespiti ile mirasın hükmen reddi talebimizin kabulüne, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla arz ve talep ederiz. …/ …/ …

 

                                                                                                                                                  Davacı Vekili

    Av. YUNUS SOYSAL

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Ankara Miras Avukatı Yunus Soysal, miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların yargı mercileri önünde çözülmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır. Ankara Miras Avukatı Yunus Soysal alanına giren davalarda her tür hukuki süreç takibini yerine getirmektedir. Hukuki süreçlerin Ankara Miras Avukatı ile yürütülmesi ortaya çıkabilecek hak kayıplarının engellenmesinde büyük öneme sahiptir. Sizlerin de Miras Avukatına ihtiyacınız varsa Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.