Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

TAŞERON SÖZLEŞMESİ

 

Bu makalemizde Taşeron Sözleşmesini sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki Taşeron Sözleşmesi düzenlenmesi ve sonrasında yürütülecek süreç hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir Ticaret Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

Taşeronluk Sözleşmesi Örneği

Madde 1- Taraflar;

Bir taraftan …………… A.Ş.’ni (bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır) temsilen aşağıda isim ve imzası bulunan yetkili ile diğer taraftan, aşağıda isim ve imzası bulunan …… A.Ş arasında (bundan sonra “TAŞERON” olarak ifade edilecektir) aşağıda yazılı şartlarda iş bu anlaşmaya varılmıştır.

ŞİRKET         :           Ad-Soyad-Adres

TAŞERON     :           Ad-Soyad-Adres

Madde 2- İşin Konusu;

İşin konusu, ŞİRKET’ in yüklenimi altında yapımı devam eden “…….” inşaatı kapsamında cut-off kazı çukuruna gelecek suyu önlemek amaçlı, yeraltı su seviyesini düşürecek membada 3 veya 4 adet olmak üzere derin kuyuların açılması, boru teçhizi, bunların çakıllanması, pompaların indirilmesi ve kuyuların temizliğini kapsamaktadır.

Madde 3- Ekipman Temini ve Kesin Vasıtalarla İşe Devam Etme Zorunluluğu:

Taşeron, işi verilen sürede tamamlayabilmesi için şantiye şefinin direktifleri doğrultusunda yeterli miktarda makina ve ekipmanı iş başında bulundurmak zorundadır. Taşeron bu yükümlülüğe uymadığı takdirde kendisine yazı ile yapılacak ihtarın tebliğ tarihinden itibaren… (……..) gün içinde bunları yeterli dereceye çıkarmaya mecburdur. Şirket işin hızını tespit edilen sürelerde olamayacağı kanaatine vardığı takdirde programı geciktirmemek için işin bazı kısımlarını veya tamamını taşeron nam ve hesabına yapmak veya başkasına yaptırmak üzere müdahale hakkına sahiptir.

Madde 4- Taşeron’un Çalıştıracağı İşçi ve Personel;

Taşeron iş yerinde çalıştıracağı işçi ve personeli yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştıracaktır. Taşeron işlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, 7/7583 sayılı İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü ve ilgili mevzuat hükümlerine göre her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

Her türlü resim harç S.G.K. primleri vergi vb. giderler taşerona aittir. Ücret tediyeleri gelir vergisi tevkifatı ile sigorta prim borçlarını vergi dairesine ve kuruma yatırılmasını şirket muhasebecisi kontrol eder. Gerek gördüğü işlemi şirket resen yaparak taşeron hesabına zimmet kaydeder. Taşeron hizmet sözleşmesinden doğan bütün borçlarından ve vergi mükellefiyetlerinden kişisel sorumlu olup şirketin bu yüzden yapacağı ödemelerden dolayı rücu hakkı kabul ve taahhüt eder. İşten ayrılan bütün işçilerin yasal haklarını ödemeyi ve ibralarının teminini de taahhüt eder. Taşeron işe aldığı kişileri şantiye şefine ve muhasebecisine bildirdikten sonra bu personeli çalıştıracağını kabul eder.

Taşeron çalıştıracağı işçi ve personelin her türlü hal ve hareketlerinden sorumlu olduğunu ve şirketin rücu hakkını peşinen kabul eder. Şirket gerekli gördüğü ve istediği anda ve sürede taşeronun çalıştıracağı işçi ve personelin puantajını tutmaya ve her türlü ödemeleri kendi işçi ve personeli ile birlikte ödemeye yetkilidir.

Öte yandan şirket, herhangi bir nedenle taşeron firmanın vermiş olduğu zararı ödeme yükümü ile karşılaşırsa; bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı ayrıca ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, taşeronun hak edişinden kesecektir.

Madde 5- Devir ve Temlik;

Taşeron, işi, şirketin onayını almadan anlaşmaya varılmadan hiç bir kimseye devir ve temlik edemez. Öyle bir durumda şirketin sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı söz konusu olacaktır.

Devir ve temlik yasağına aykırı olarak işin devri halinde , taşeron firmanın tüm hak edişi , şirkete irat kaydedilebilir.

Taşeronun işin belirli kısımlarını kendi sorumluluğu altında ve işverenin yazılı onayını alarak alt taşeronlara verebilmesi de şirketin onayına bağlıdır. Şirketin bilgisi dışında işin kısmen dahi üçüncü kişilere devredilmesi halinde, taşeron ….-TL (yalnızca ……..) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 6- Kaza ve Zararlara Karşı Tedbirler, Cezalar;

Taşeron işyerinde kullanılan alet ve makinelerle diğer vasıtalara ve üçüncü şahıslara zarar vermemeyi taahhüt eder ve sebep olabileceği tazminat ve masraflardan doğrudan sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

Şirket herhangi bir kaza ve hasar halinde maddi ve manevi zarara maruz kalan kimselerle taşeron adına anlaşmaya sulh olmaya ve onların zararlarını tazmine ve tazmin bedellerini taşeron hesabına borç kaydederek bu bedeli istihkaklardan veya teminatından kesmeye yetkilidir.

Madde 7-  İşin Süresi;

İşin süresi ….. aydır.

Taşeron işi, proje müdürlüğünün hazırladığı iş programına paralel şekilde yapmakla yükümlüdür. İş programına uyulmaması ve işin taşeron firma tarafından geciktirilmesi halinde her gün için %… oranında nefaset miktarı hak edişinden kesilecektir.

Ancak taşeron, hazırlanan programa ve şantiye şefliğinin ihtarlarına rağmen işi geciktirdiği ya da sözleşme şartlarına uymadığı takdirde şirket dilerse sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Bu durumda taşeron firmanın yapmış olduğu hak ediş, şirkete irat kaydedilir.

Madde 8- Fiyat Farkları;

Taşeron gerek esas taahhüt müddeti içerisinde gerekse mücbir sebeplerle uzatılan müddet içerisinde yeni taahhüdün tamamen ifasına kadar resim ve vergilerle zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konması fiyatların yükselmesi nakliye ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplerle istisna ederek, evvelce tahmin edilmeyen ve nazara alınmamış olan hallerde dahil olmak üzere, kendisine fazla para ödenmesi talebinde bulunamaz.

Madde 9- Taşerona Verilebilecek Malzeme;

Taşeronun kullanacağı akaryakıt, hakedişinden kesilmek üzere şantiye şefinin yetkileri dahilinde verilir.

Taşeronun imalat esnasında kullanacağı her türlü teçhiz borusu, devirdaim suyu, çakıl, bentonit veya kil taşeronun iş programını aksatmayacak şekilde zamanında bedelsiz olarak iş başında şirketçe temin edilecektir.

Madde 10- Ödemeler;

İş bitimi sonu itibariyle taşeronun yaptığı iş tespit edilerek şantiye yetkilileriyle müştereken hakediş tanzim edilir. Söz konusu hakedişin bedeli takip eden ayın …inci günü taşerona ödenir.

Madde 11- Sondaj İşlemlerinin Sona Ermesi Ve Kuyunun Teslimi;

Sondaj işlemlerinin sona ermesinden sonra kuyu, gerekli şekilde teçhiz edilir. Her ne şekilde olursa olsun sondaj çalışmaları tamamlandığında durum tespiti yapılarak işverene bir protokol ile kuyuları teslim edilir.

Kuyu teslim tutanağının imzalanmaması veya imzaya yanaşılmaması durumunda kuyu bitiminin ertesi ilk iş günü başlamak üzere …. iş günü içerisinde teslim alınmayan kuyu teslim edilmiş sayılır. Bu durumda Şirkete hiçbir şekilde ihtar çekilmesine gerek kalmaz.

Madde 12- Birim Fiyatlar;

… çapında delginin yapılması, … çapında borunun teçhiz edilmesi, filitresinin yapılması ….-TL/m.+ KDV dir.

Birim fiyata her türlü işçilik, makine, ekipman, sarf malzemeleri, nakliye, işçi maaş ve S.G.K giderleri, vergiler, genel giderler, yatay ve düşey taşımalar ile KDV dahildir.

Madde 13- Fatura Verilmesi;

Taşeron her istihkak tanzimini müteakip yaptığı iş miktarı kadar fatura vermek zorundadır.

Madde 14- Sözleşmenin Feshi;

Taşeron, sözleşme ve eklerinde belirlenen borçlarından herhangi birisine kısmen veya tamamen uymadığı takdirde şirketçe kendisine ihtarname yazılarak bir süre tanınır. Bu süre içerisinde taşeron, ihtarnameye rağmen borçlarını yerine getirmezse başka bir merasim ve hüküm almaya ihtiyaç kalmaksızın şirket sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. Sözleşmesi bu şekilde feshedilen taşerona işin bitirilmesine kadar hiçbir ödeme yapılmaz. Şirketin belirleyeceği tarihte başlanılmak üzere taşeronun hesap kesme hakedişi yapılır. Taşeron gelmediği veya vekilini göndermediği takdirde bu hakediş şirketçe resen tanzim olunur. Hesap kesme hakedişine göre taşeronun alacağı çıkarsa şirketin fesih dolayısıyla bir zararı olup olmadığı anlaşılıncaya kadar bu alacak tevkif olunur. Bu zarar taşeronun alacağını geçmez ise aradaki fark taşerona ödenir. Şirket alacaklı çıkarsa iş bu alacak taşerondan ayrıca tahsil edilir veya teminatından kesilir.

Madde 15- Tarafların Taşeron Sözleşmesinden Vazgeçmesi;

Sözleşmenin imzasından sonra taşeron taahhüdünden vazgeçerse şirket protesto çekme ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşmeyi 14. madde gereğince feshederek taşeronun teminatını gelir kaydetmeye ve ayrıca her türlü haklarını talep etmeye yetkilidir.

Sözleşmenin imzasından sonra şirketçe sözleşmeden vazgeçilmesi halinde ise keyfiyet yazı ile taşerona bildirilir. Bu takdirde taşeron tarafından o tarihe kadar yapılmış bütün bedelleri tespit ve takdir olunur. Taşeronun yaptığı işlere karşılık hesaplanan bedeller kati hakediş tutarı taşerona ödenir ve teminatı geri ödenir. Taşeron bunun dışında istekte bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Madde 16- Yasal Yerleşim Yeri;

Taşeron aşağıda gösterdiği ve imzaladığı adresi yasal yerleşim yeri olarak göstermiştir. Bu yerleşim yerine yapılacak her çeşit idari ve yasal tebligat aynı tarihte taşeronun şahsına yapılmış sayılır. Taşeronun iş bu yerleşim yeri değiştiği takdirde yeni adresini şirkete derhal bildirmeye mecburdur. Taraflar adres bildirim yükümlülüklerine uymadıkları takdirde , sözleşmenin 1.maddesinde yazılı adreslere 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 21.maddesine uygun şekilde yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul etmişlerdir.

Madde 17- Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri;

Bu sözleşmenin uygulanmasından dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklarda …… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Uyuşmazlığın mahkemeye intikal etmesi işin hiçbir şekilde durmasına, yavaşlamasına sebep teşkil edemez.

İş bu sözleşme 17 maddeden ve eklerden ibaret olup …/…/… tarihinde 2 (iki) nüsha tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

 

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Sizlerin de Ticaret Hukuku alanında bir avukata ihtiyacınız varsa Ankara Ticaret Avukatı Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.