Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

TEREKENİN TESPİTİ DAVASI

 

Bu makalemizde Terekenin Tespiti Davası hakkında bilgileri sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki Terekenin Tespiti Davası ve sonrasında yürütülecek süreç hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir Miras Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

Terekenin Tespiti Davası Nedir ?

Terekenin tespit ve defter tutulması istemi, tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine ulaşmasını sağlamak için önlem alınması niteliğinde olup çekişmesiz yargı işidir. Çekişmesiz yargıda eğer özel bir düzenleme bulunmuyorsa, görevli mahkeme kural olarak sulh hukuk mahkemesidir.

Yetkili mahkeme, mirasbırakanın yerleşim yerindeki sulh hakimi olup mirasbırakan, yerleşim yerinden başka bir yerde ölmüş ise, o yerin sulh hakimi bu ölümü yerleşim yeri sulh hakimine gecikmeksizin bildirir ve mirasbırakanın ölüm yerinde bulunan mallarının korunması için gerekli önlemleri alarak bununla ilgili dosyayı ve varsa vasiyetnameyi yerleşim yeri sulh hakimine gönderir.

Mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hakimi, istem üzerine veya resen tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün önlemleri alır. Mirasbırakan, yerleşim yerinden başka bir yerde ölmüş ise, o yerin sulh hakimi bu ölümü yerleşim yeri sulh hakimine gecikmeksizin bildirir ve mirasbırakanın ölüm yerinde bulunan mallarının korunması için gerekli önlemleri alarak bununla ilgili dosyayı ve varsa vasiyetnameyi yerleşim yeri sulh hakimine gönderir.

Bu önlemler, özellikle kanunda belirtilen hallerde terekede bulunan mal ve hakların yazımına, terekenin mühürlenmesine, terekenin resmen yönetilmesine ve vasiyetnamelerin açılmasına ilişkindir. Önlemlerle ilgili giderler, ileride terekeden alınmak üzere, başvuran kişi tarafından; önleme hakimin resen karar verdiği hallerde Devlet tarafından karşılanır.

Aşağıdaki sebeplerden birinin gerçekleşmesi halinde sulh hakimi terekenin defterinin tutulmasına karar verir:

  1. Mirasçılar arasında vesayet altına alınmış olan veya alınması gereken kimse varsa,
  2. Mirasçılardan biri uzun süreden beri bulunamıyorsa ve temsilcisi de yoksa,
  3. Mirasçılardan veya ilgililerden biri, ölüm tarihinden başlayarak bir ay içinde istemde bulunursa,

Defter tutma işlemi gecikmeksizin tamamlanır.

Önlemi gerektiren durumların ortadan kalkması üzerine, sulh hakimi, önlemlere son vererek terekeyi hak sahiplerine teslim eder. (Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük m. 32)

Yazımı yapılan tereke mallarından gerekenler mühürlenerek koruma altına alınır. Mühür altına alma yazımdan önce de yapılabilir. Mühürlenmeyen mallar için de uygun koruma önlemi alınır. Mirasbırakanla birlikte oturanların ikametleri için zorunlu olan taşınmaz bölümleri ile ihtiyaçları için gerekli eşya mühürlemenin dışında tutulur.

Defterin hemen tutulmasının mümkün olmadığı hallerde, deftere geçirilecek tereke mallarının korunmasını sağlamak için tamamının veya bir kısmının, ölümün hemen sonrasında ve en geç on gün içinde mühürlenmesine karar verilebilir. Bu şekilde mühürlenen malların da defteri tutulur.

Alacaklıların istemi üzerine yapılan mühürleme, alacak miktarıyla sınırlıdır. Alacaklıya güvence gösterildiği takdirde mühürleme yapılmaz, yapılmışsa kaldırılır.

 

Terekenin Tespiti Davası Dilekçe Örneği

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İSTEMDE BULUNAN       : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                                   : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

İLGİLİ                                    : …………………….. (TC:………………..)

…………………………(adres)… …………….

KONU                                   : Terekenin tespit edilmesi ve defter tutulması istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR                  :

1-) Müvekkil ekte sunduğumuz veraset ilamında (EK 1) da belirtildiği üzere, …/…/… tarihinde vefat etmiş olan annesi …. ….’nin 4 (dört) mirasçısından biridir.

2-)  Muris … …’nin Müvekkil dışında 2 (iki) kız 1 (bir) erkek olmak üzere 3 (üç) mirasçısı daha var olup (EK 2) muris vefat ettiği anda mirasçılardan erkek çocuk … …. ile aynı evde birlikte ikamet etmektedir. Muhtarlıktan aldığımız ve dilekçemiz ekinde yer alan belgeden de birlikte ikamet ettikleri anlaşılacaktır. (EK 3)

3-) Murisin vefat ettiği evde terekeye dahil olan ziynet eşyaları, tahviller, … -TL nakit para ve çeşitli illerde yer alan taşınmazlara ait tapular mevcut olup Müvekkil ve diğer kız kardeşleri ile erkek kardeş arasındaki bir süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle menkul değerlerin kaçırılması ve zarar görme ihtimali bulunmaktadır. Annelerinin cenazesinde erkek kardeşin Müvekkil ve kız kardeşlerine karşı “mirastan size zırnık yok, bir kuruş bile alamayasınız diye elimden geleni yapacağım” şeklinde sözler sarfetmiş olması da bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. Konuya dair dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK 4) isimleri yer alan ilgililer, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verecektir.

4-) Yukarıda saymış olduğumuz nedenlerle Müvekkilin zarar görme ihtimaline binaen terekenin tespit edilmesi ve defter tutulması önem arz etmekte olup işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                                        :

HUKUKİ DELİLLER                                          : Veraset ilamı, Nüfus kayıtları, …/…/… tarihli muhtarlıktan alınan ikametgah belgesi, Tanık anlatımları

SONUÇ VE İSTEM                                       : Yukarda açıklanan nedenlerle, miras bırakanın terekesinin tespitine, terekenin defterinin tutulmasına karar verilmesini Müvekkil adına saygıyla talep ederiz.

İstem Sahibi Vekili

Av. Yunus Soysal

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Sizlerin de miras hukuku alanında bir avukata ihtiyacınız varsa Ankara Miras Avukatı Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.