Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

VASİYETNAME ÖRNEĞİ 2024

 

Bu makalemizde Vasiyetname Örneğini sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki Vasiyetname Örneği düzenlenmesi ve sonrasında yürütülecek süreç hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir Miras Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

Vasiyetname Nedir ?

Vasiyetname, mirasbırakanın ölümünden sonra yerine getirilmesini istediği son arzuları ile mirasının paylaşım şeklini belirlediği yazılı veya sözlü beyandır. Vasiyetnamenin; resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyetname olmak üzere üç türü bulunmaktadır. Her üç tür için de Kanun’da oldukça sıkı şekil şartları öngörülmüştür. Bu şekil şartlarına uymayan vasiyetnameler sakat olur. Aynı şekilde vasiyetname yapıldığı sırada vasiyetname yapabilme ehliyetine sahip olunmaması da vasiyetnameyi sakat hale getirir. Ancak vasiyetnamenin bu nedenler dolayısıyla sakat olması onu kendiliğinden geçersiz hale getirmez. Sakat bir vasiyetnamenin hüküm doğurmaması için vasiyetnamenin iptali davası açılması gerekir.

Mirasbırakan, hakkında borç ödemeden aciz belgesi bulunan altsoyunu, saklı payının yarısı için mirasçılıktan çıkarabilir. Ancak, bu yarıyı mirasçılıktan çıkarılanın doğmuş ve doğacak çocuklarına özgülemesi şarttır.

Miras açıldığı zaman borç ödemeden aciz belgesinin hükmü kalmamışsa veya belgenin kapsadığı borç tutarı mirasçılıktan çıkarılanın miras payının yarısını aşmıyorsa, mirasçılıktan çıkarılanın istemi üzerine çıkarma iptal olunur.

Resmi vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmi memur tarafından düzenlenir. Resmi memur, sulh hakimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir. Mirasbırakan, arzularını resmi memura bildirir. Bunun üzerine memur, vasiyetnameyi yazar veya yazdırır ve okuması için mirasbırakana verir. Vasiyetname, mirasbırakan tarafından okunup imzalanır. Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalar.

Vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra mirasbırakan, vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini memurun huzurunda iki tanığa beyan eder. Tanıklar, bu beyanın kendi önlerinde yapıldığını ve mirasbırakanı tasarrufa ehil gördüklerini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar. Vasiyetname içeriğinin tanıklara bildirilmesi zorunlu değildir.

Resmi Vasiyetname Örneği

 ….(yazıyla yazılır) yılı ….(yazıyla yazılır) ayının…. (yazıyla yazılır) günü, ben …. Noteri …….. Caddesi  No….’deki dairemde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’nın bana tanıdığı yetkilerle görevimi yaparken yanıma gelen ve kim olduğu aşağıda isim, şöhret ve ikametgah adresleri yazılı bulunan şahitlerin tariflerinden anlaşılan ve ibraz eylediği … Nüfus dairesinden verilen … tarihli Nüfus cüzdanına nazaran …. tarihinde……. ‘de …..den olma ve ….den doğma olduğu şüphe bırakmayacak şekilde anlaşılan ve ……..’nın Mahallesinde ….. Nolu apartmanın …..Nolu dairesinde ikamet eden…… benden bir vasiyetname tanzim etmemi talep ve Türkçe okuyup yazma bildiğini beyan etmekle şuur ve ehliyetine malik olduğunu gördüğüm adı geçenden arzularının neden ibaret olduğunu ve hiçbir aldatma veya cebir ve tehdit etkisi altında olup almadığını sordum. Hiçbir hile ve cebir ve tehdit etkisi altında olmadığını söyleyerek şu şekilde söze başladı: “Her fert gibi bir gün gelip ben de bu dünyadan göçeceğim. Ölümümde bana varis olacak mahfuz hisseli varisim yoktur. Topluma hizmet etmek maksadıyla kanunların bana verdiği hakka dayanarak şu şekilde vasiyet ediyorum:

……………………………………………………….

vasiyet ediyorum.

Bu vasiyetlerimin tenfizine … … … adresinde ikamet eden … …’yı memur tayin ediyorum. İşte arzularım bunlardır.” diyerek sözünü bitirdi. Ben de dediklerini aynen yazdım ve vasiyetçi okumak – yazmak bildiğinden aşağıda isimleri yazılı şahitler huzurunda okumak üzere kendisine verdim. Şahitler yanında okuduktan sonra tamamen arzularına uygun olduğunu beyanla burayı imzaladı.

Ben de tarih koyarak imzaladım.

Bu vasiyetnamenin Noter tarafından bana verilip okuduğumu ve muhtevasının son arzularıma uygun olduğunu Noter huzurunda siz şahitlere beyan ederim. …/…/….

Bu vasiyetname Noter tarafından vasiyetçiye verilip huzurumuzda okuyup arzularına uygun olduğunu bize söylediğini ve kendisini tasarrufa ehil gördüğümüzü beyan ve imza ederim.

Bu vasiyetname Noter tarafından vasiyetçiye verilip huzurumuzda okuyup arzularına uygun olduğunu bize söylediğini ve kendisini tasarrufa ehil gördüğümüzü beyan ve imza ederim.

İşbu vasiyetname ve aynı yerde ve aynı saatte düzenlenmiş olup tarafımızdan imzalanmış ve mühürlenmiştir.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA İÇİN RESMİ VASİYETNAME ÖRNEĞİ

….(yazıyla yazılır) yılı ….(yazıyla yazılır) ayının…. (yazıyla yazılır) günü, ben …. Noteri …….. Caddesi  No….’deki dairemde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’nın bana tanıdığı yetkilerle görevimi yaparken yanıma gelen ve kim olduğu aşağıda isim, şöhret ve ikametgah adresleri yazılı bulunan şahitlerin tariflerinden anlaşılan ve ibraz eylediği … Nüfus dairesinden verilen … tarihli Nüfus cüzdanına nazaran …. tarihinde……. ‘de …..den olma ve ….den doğma olduğu şüphe bırakmayacak şekilde anlaşılan ve ……..’nın Mahallesinde ….. Nolu apartmanın …..Nolu dairesinde ikamet eden…… benden bir vasiyetname tanzim etmemi talep ve Türkçe okuyup yazma bildiğini beyan etmekle şuur ve ehliyetine malik olduğunu gördüğüm adı geçenden arzularının neden ibaret olduğunu ve hiçbir aldatma veya cebir ve tehdit etkisi altında olup almadığını sordum. Hiçbir hile ve cebir ve tehdit etkisi altında olmadığını söyleyerek şu şekilde söze başladı: “Her fert gibi bir gün gelip ben de bu dünyadan göçeceğim. Ölümümde bana varis olacak mahfuz hisseli varisim yoktur. Topluma hizmet etmek maksadıyla kanunların bana verdiği hakka dayanarak şu şekilde vasiyet ediyorum:

“ …/…/… doğumlu oğlum/kızım … …, …/…/… tarihli aciz belgesiyle borç ödemeden acze düşmüştür. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 513.* maddesinde yer aldığı üzere; aciz belgesi bulunan … …’yı mirasımdan kendisine düşen saklı payının yarısı oranında mirasçılıktan çıkarıyorum. … …’nın kalan saklı payını ise … …’nın …/…/… ve …/…/… doğumlu … … ve … … adındaki çocuklarına özgülüyorum.”

diyerek sözünü bitirdi. Ben de dediklerini aynen yazdım ve vasiyetçi okumak – yazmak bildiğinden aşağıda isimleri yazılı şahitler** huzurunda okumak üzere kendisine verdim. Şahitler yanında okuduktan sonra tamamen arzularına uygun olduğunu beyanla burayı imzaladı.

Ben de tarih koyarak imzaladım.

Bu vasiyetnamenin Noter tarafından bana verilip okuduğumu ve muhtevasının son arzularıma uygun olduğunu Noter huzurunda siz şahitlere beyan ederim. …/…/….

Bu vasiyetname Noter tarafından vasiyetçiye verilip huzurumuzda okuyup arzularına uygun olduğunu bize söylediğini ve kendisini tasarrufa ehil gördüğümüzü beyan ve imza ederim.

Bu vasiyetname Noter tarafından vasiyetçiye verilip huzurumuzda okuyup arzularına uygun olduğunu bize söylediğini ve kendisini tasarrufa ehil gördüğümüzü beyan ve imza ederim.

İşbu vasiyetname ve aynı yerde ve aynı saatte düzenlenmiş olup tarafımızdan imzalanmış ve mühürlenmiştir.

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Sizlerin de miras hukuku alanında bir avukata ihtiyacınız varsa Ankara Miras Avukatı Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.