Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

 

Bu makalemizde sizlere Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği sunarak adi ortaklıkla ile ilgili bilgileri emsal Yargıtay kararları ışığında sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki, ortaklık sözleşmesinin tanzimi hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir Şirketler Hukuku Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

Adi Ortaklık Nedir ?

Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu bölüm hükümlerine tabi adi ortaklık sayılır.

Ortak girişim iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştirdikleri bir ortaklık türü olup, bu ortaklığın tek başına tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Adi ortaklığın kendisine ait bir tüzel kişiliği mevcut olmadığından davada taraf olma ehliyeti yoktur. Bir başka ifade ile adi ortaklığın dava ve takip ehliyeti olmadığı gibi, ona karşı da dava açılamaz.

Bu bağlamda adi ortaklığa karşı açılacak davalar adi ortaklığın kendisine karşı değil, dava konusunun paradan başka bir şey olması halinde ortakları oluşturan kişilere karşı yöneltilmelidir. Eğer davanın konusu para ise, ortaklar arasında müteselsil sorumluluk esası geçerli olduğundan dolayı dava, ortaklardan biri ya da birkaçına karşı açılmalıdır. Adi ortaklık sözleşmesi örneği bağlamında, ortaklık borçları ve gelirleri konusunda herhangi bir aksine sözleşme kanıtlanamadığı takdirde, ortaklar eşit oranda hak ve sorumluluk sahibi kabul edilmelidir.

Adi Ortaklık Sözleşmesi Nedir ?

Adi ortaklık sözleşmesi, ortakların bir araya gelerek iş yapma amaçlarına yönelik olarak oluşturdukları bir hukuki belgedir. Bu sözleşme, ortakların hak ve sorumluluklarını düzenlerken, aynı zamanda ortaklığın sonlanması durumunda nasıl bir yol izleneceğini de belirler. Bu belge, iş ortaklarının birbirlerine olan taahhütlerini netleştirir ve olası anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur.

Adi ortaklık, iş dünyasında sıkça tercih edilen bir iş ortaklığı modelidir. İş dünyasındaki çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren girişimciler, benzer hedeflere sahip olmaları durumunda adi ortaklık sözleşmelerine sıklıkla başvururlar. Adi ortaklık, bir işletmenin kararlarını birlikte almayı ve karları ortaklaşa paylaşmayı içeren bir işbirliği türüdür. Bu işbirliği, iş ortakları arasında güven ve şeffaflık ilkesi üzerine kurulmalıdır.

Adi ortaklık sözleşmesinde genellikle şu unsurlar bulunur:

 • Ortakların Katkıları: Ortakların işe koydukları sermaye veya diğer kaynaklar belirtilir.
 • Kar Paylaşımı: Karın nasıl paylaşılacağı ve dağıtılacağı belirlenir.
 • Ortaklık Yönetimi: Ortaklar arasında işletmenin yönetimi konusunda nasıl bir düzenin olacağı belirtilir.
 • Ortakların Hak ve Yükümlülükleri: Her ortağın işletme içindeki hakları ve sorumlulukları açıklanır.
 • Ortaklığın Sonlanması: Ortaklığın sona ermesi durumunda nasıl bir sürecin izleneceği belirtilir.

Adi ortaklık sözleşmesi, bu işbirliğini yazılı olarak belgeleyen önemli bir dokümandır. Bu sözleşme, ortakların hak ve sorumluluklarını düzenleyerek her iki tarafın da adil bir şekilde korunmasını sağlar. Örneğin, ortaklık sözleşmesi, işletmenin yönetimi, kar paylaşımı, ortakların sermaye katkıları, işten çıkma durumları ve diğer birçok konuyu kapsar.

Adi ortaklık sözleşmesi örneği word formatında, iş ortakları için büyük bir kolaylık sağlar. Bu belge, iş ortaklarının ihtiyaçlarına ve iş modeline uygun olarak özelleştirilebilir. Örneğin, kar paylaşım oranları, ortakların görev ve sorumlulukları gibi detaylar belirlenerek sözleşme kişiselleştirilebilir. Bu, ortaklar arasında anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olabilir. Bu belge, iş ortaklarının haklarını ve sorumluluklarını net bir şekilde belirleyerek gelecekte olası anlaşmazlıkları minimize etmeye yardımcı olur. İş dünyasındaki hızlı değişimlere ayak uydurabilmek ve başarılı bir iş ortaklığı sürdürebilmek için adi ortaklık sözleşmesi, girişimcilerin dikkatle ele alması gereken önemli bir unsurdur.

Adi Ortaklık Sözleşmesi Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli ?

Adi ortaklık sözleşmesi yapmadan önce dikkat etmeniz gereken bazı adımlar ve tavsiyeler şunlardır:

 • Ortaklık Koşullarını Belirleyin: Ortaklık koşullarını net bir şekilde belirleyin. Ortakların ne kadarlık bir sermaye ile katılacakları, kar ve zararların nasıl paylaşılacağı gibi konuları açıkça ortaya koyun.

 • Ortakların Rollerini ve Sorumluluklarını Tanımlayın: Her ortağın yapacağı katkıları, görevleri ve sorumlulukları belirleyin. Ortakların hangi alanlarda yetkili olduğunu ve karar alma süreçlerini netleştirin.

 • Ortaklık Paylarını Belirleyin: Ortaklık paylarını, her ortağın toplam ortaklık sermayesine oranla ne kadarlık bir paya sahip olduğunu belirleyerek yazılı hale getirin.

 • Sözleşme Şartlarını Detaylandırın: Ortaklık sözleşmesinde, ortaklığın kuruluş amacı, işletme faaliyetleri, ortakların sermaye ve emek katkıları, kar dağıtımı, ortaklığın sona ermesi gibi konuları detaylı bir şekilde ele alın.

 • Hukuki Danışmanlık Alın: Ortaklık sözleşmesi hazırlanırken Ankara Şirketler Hukuku Avukatı Yunus Soysal’dan profesyonel destek almanızı tavsiye ediyoruz. Hukuki belirsizliklerin önüne geçmek ve ortakların haklarını korumak için uzman görüşü almak önemlidir.

 • İç Anlaşmazlıkların Çözüm Yollarını Belirleyin: Ortaklık sözleşmesinde, olası anlaşmazlıkların çözümü için hangi yolların izleneceği belirtilmelidir. Arabuluculuk, tahkim gibi alternatif çözüm yolları hakkında karar alın.

 • Gizlilik ve Gizli Bilgilerin Korunması: Ortaklık sözleşmesinde, ticari sırların ve gizli bilgilerin korunması için gerekli güvenlik önlemlerini belirleyin. Ortakların işbirliği içinde gizlilik anlaşmasına uygun olarak hareket etmelerini sağlayın.

 • Sözleşmenin Güncel Tutulmasını Sağlayın: Ortaklık şartları veya işletme koşulları değiştikçe, ortaklık sözleşmesini güncel tutun. Değişikliklerin yazılı olarak kaydedilmesi ve tüm ortakların onayını alınması önemlidir.

Bu adımları dikkate alarak, adi ortaklık sözleşmesini sağlam bir temel üzerine inşa edebilir ve olası anlaşmazlıkları en aza indirebilirsiniz.

Hemen aşağıda sizlere sunduğumuz adi ortaklık sözleşme örneğini bulabilirsiniz. Ancak önemle belirtmeliyiz ki, adi ortaklık sözleşmesinin tanzimi hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir Şirketler Hukuku Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği

………  Adi Şirketi (Adi Ortaklığı) Ortaklık Sözleşmesi

Bir taraftan …………….. …/… adresinde ikamet  eden ……   ….., diğer taraftan …………..  …../….. adresinde ikamet eden  ………  ……., aşağıdaki belirtilen şartlar dahilinde iş bu adi ortaklık sözleşmesini tanzim ve imza etmişlerdir.

Madde 1- Adi Ortaklığın Ünvanı ;

 Ortaklığın adı, ………………….’ dır.

Madde 2- Ortaklığın Merkezi ;

 Şirketin merkezi …………’ dir. Adresi ………………………..        ………./……..’dir.

Madde 3- Ortaklığın Konusu ;

İkinci maddede belirtilen adreste  ……….  işi yapılacaktır.

Madde 4- Ortaklığın Sermayesi ;

Ortaklığın belli bir sermayesi mevcut olmayıp iş gereğince ortaklardan her biri %50 katılım payı oranında ….. …… .… – TL olarak eşit sermaye payları ile  iştirak edeceklerdir.

Ortaklar ticarethanenin vergi mükellefiyeti ile ilgili ve diğer resmi ya da gayri resmi ödeme ve harcamalarına eşit oranda katkıda bulunmayı taahhüt eder. Vergilendirme  ile  ilgili olarak periyodik olarak her ay giderler ve gelirler hesaplanarak gelir vergisi nispeti de göz önüne alınarak hesap yapılacak  ve çıkan oranda …… …….. işletmeye borçlanacaktır.

Madde 5- Kar ve Zarar Taksimi ;

Kar ve zarara ortaklar,  koymuş oldukları sermaye oranında yani eşit oranda iştirak edeceklerdir.

Sermayenin ve karın hesaplanmasında faturalar ve ticari defterler gibi resmi kayıtlar esas alınacaktır.

 Madde 6- Ortaklığın İdaresi ;

Adi ortaklığın idaresi ortakların tümünün kararlarıyla sağlanacaktır. Adi ortaklığa ilişkin alınacak bir kararda ortakların birinin şirket adına yürüttüğü bir işleme karşı diğer ortak işin tamamlanmasından evvel …….. gün içerisinde itirazda bulunabilir.

Madde 7 – Ortakların Sorumlulukları ve Yükümlü olduğu işler

 Her ortak, ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göstermekle yükümlüdür.Her ortak, diğerlerine karşı, kendi kusuruyla verdiği zararları, başka işlerde ortaklığa sağladığı menfaatlerle mahsup ettirme hakkı olmaksızın gidermekle yükümlüdür.

Madde 8 – Ortaklığın Süresi ve Hisse Devri ;

Sözleşme … yıl süre ile geçerli olacak ve bu süre ../../…. tarihinden itibaren başlayıp ../../…. tarihine kadar sürecektir. Bu süre sonunda sözleşme tarafların hesaplaşması ile sona erecek, taraflar isterler ise sözleşmeyi uzatabileceklerdir.

Sözleşmede öngörülmüş olan sürenin bitiminden sonra ortaklar altı ay içerisinde birbirlerine fesih ihbarında bulunmadıkları takdirde ve ortakların örtülü iradesiyle şirket idaresinin sürdürülmesi halinde ortaklık;  belirsiz süreli ortaklığa dönüşür.

Ortaklardan herhangi biri diğer ortağın yazılı onayını almadan mevcut hisselerini ve sorumluluklarını her ne ad altında olursa olsun başkalarına devredemez.

Madde 9 – Yasal Hükümlerin Uygulanması ;

İş bu adi şirket sözleşmesinde hüküm bulunmayan durumlarda 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun adi şirketle ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 10 –  Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme ve İcra Dairesi;

Adi şirket sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda; yetkili ve görevli mahkeme 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre belirlenir.[1]

İş bu sözleşme dört nüsha olarak hazırlanmış olup on maddeden meydana gelmiştir ve ortaklarca imza altına alınmıştır. …../…../……

              

                      ORTAK                                                                                 ORTAK

                     Adı Soyadı                                                                             Adı Soyadı

                        İMZA                                                                                    İMZA

 

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Sizlerin de Şirketler Hukuku alanında bir avukata ihtiyacınız varsa Ankara Şirket Avukatı Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.