Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

ALT KİRA SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 2024

Makalemizde Alt Kira Sözleşmesi Örneğini ve Alt Kira sözleşmesinin ne olduğu, bu sözleşmeyi yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği gibi önemli bilgileri emsal kararları da içerecek şekilde sizlerle paylaştık. Alt Kira Sözleşmesi uzman destek gerektiren önemli bir sözleşmedir. Başta bu sözleşmenin hazırlanması olmak üzere Alt Kira Sözleşmelerinde uzman bir Kira Avukatının hukuki yardımını tavsiye ediyoruz.  Ankara Kira Avukatı Yunus Soysal Kira Hukuku’nda uzman bilgisiyle size yardımcı olmaktadır. Kira Hukuku’nda daha fazla bilgi için ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Alt Kira Sözleşmesi Örneğini hemen aşağıda bulabilirsiniz.

Alt Kira Sözleşmesi Nedir ?

Alt kira sözleşmesi, bir işyerini kiralamış olan ana kiracının, bu işyerini başka bir kiracıya kiralamasını düzenleyen bir hukuki belgedir. Bu sözleşme, ana kira sözleşmesiyle uyumlu olarak hazırlanır ve genellikle kiracının kiralamış olduğu işyerini belirli şartlar altında alt kiracılara kiralamasını içerir.

Borçlar Kanunun Alt kira ve kullanım hakkının devri başlıklı 322. Maddesi; “Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.

Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez. Makalemizde yer verdiğimiz alt kira sözleşme örneğimiz 2024 yılı için de geçerli olup en güncel haliyle yer almaktadır.

Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.” Hükmü ile at kira sözleşmesi düzenlenmiştir.

Alt kiracı sözleşmesi örneği, alt kira sözleşmesi içinde alt kiracının hak ve yükümlülüklerini belirler. Alt kiracının kullanım hakkı, ödeme planı ve kira süresi gibi detaylar, bu örnekte açıkça ifade edilir. Alt kira kontratı örneği, taraflar arasındaki ilişkiyi bağlayan resmi belgeyi temsil eder. İşyeri alt kira ilişkilerinde kullanılan bu örnek kontrat, her iki tarafın da haklarını ve sorumluluklarını korur.

Buna göre kiracı kiralamış olduğu taşınmazı sözleşmede aksine bir hüküm yoksa üçüncü bir kişiye kısmen yada tamamen kiraya verebilir. Bu durumda alt kiracılık durumu söz konusu olur. Makalemizde yer verdiğimiz sözleşme örneği, alt kiracı sözleşmesi örneği, alt kiralama sözleşmesi örneği, işyeri alt kira sözleşmesi örneği, alt kira kontratı örneği olarak da adlandırılmaktadır.

Alt Kira Sözleşmesi Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli ?

Alt kira sözleşmesi yapmadan önce dikkat etmeniz gereken bazı adımlar ve tavsiyeler şunlardır:

 • Yasalara Uygun Olun: Alt kira sözleşmesi yaparken Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gibi ilgili yasalara uygun hareket ettiğinizden emin olun. Yasalara uygun olmayan bir sözleşme hukuksal sorunlara yol açabilir.

 • Detaylı İnceleme: Sözleşme metnini detaylı bir şekilde inceleyin ve her maddeyi anlayarak okuyun. Kiralama süresi, kira bedeli, depozito tutarı, sözleşmenin feshi gibi önemli konuları net bir şekilde belirtin.

 • Tarafların Kimlik Bilgileri: Sözleşmede kiracı ve kiraya verenin (ana kiralayanın) kimlik bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde yer aldığından emin olun.

 • Kira Bedeli ve Ödemeler: Kira bedeli, ödeme şekli, ödeme tarihleri gibi finansal detayları net bir şekilde belirleyin ve her iki tarafın da kabul ettiği bir anlaşma sağlayın.

 • Depozito ve Teminat: Depozito veya teminat miktarını ve iadesi ile ilgili şartları belirleyin. Depozitonun nasıl iade edileceği ve hangi durumlarda kullanılacağı konusunda net bir anlaşma yapın.

 • Sözleşmenin Süresi ve Feshi: Kiralama süresi, fesih koşulları ve fesih süreleri gibi konuları açıkça belirleyin. Sözleşmenin ne zaman sona ereceği ve nasıl sona erebileceği konusunda net bir anlaşma yapın.

 • Profesyonel Yardım Alın: Sözleşmeyi hazırlarken veya incelediğinizde bir avukattan yardım almak faydalıdır. Özellikle karmaşık konuları anlamak ve doğru bir şekilde düzenlemek için profesyonel yardım almak önemlidir.

 • İmzalama ve Kopyaların Saklanması: Sözleşmeyi her iki tarafın da anlaşması durumunda imzalayın ve her iki tarafa da kopyalarını verin. Ardından kopyaların güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayın.

Bu tavsiyeleri dikkate alarak, alt kira sözleşmesi yaparken veya alt kira sözleşmesi örneği kullanırken daha güvenli ve sağlam bir temel oluşturabilirsiniz.

Alt Kira Sözleşmesi Emsal Karar

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Esas: 2010/ 3452 Karar: 2010 / 3767sayılı kararında ;

“Karar: Davacı dava dışı Z. D. ile aralarında 1.9.2002 başlangıç tarihli ve 15 yıl süreli kira sözleşmesi bulunduğunu, kiralananı 18.03.2005 tarihinde 3 yıl süre ile yine dava dışı A. G. ile E.D. K.’a alt kiraya verdiğini, bu sürenin bitmesine rağmen kiralananın kendisine teslim edilmediğini, 15.2.2007 tarihinde 1 yıl süre ile kiralayan Z. D. tarafından oğlu davalı G. D.’a kiralandığını, davalının kiralanandan tahliyesini, aylık 600 lira kira alacağının da tahsilini talep etmiştir.

Davalı davanın icra hakimliğinde görülmesi gerektiğini, husumetin de ancak kiralayan Z. D.’a yöneltilebileceğini belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece dava reddedilmiştir. Hükmü davacı temyiz etmiştir.

Davada dayanılan 1.9.2002 başlangıç tarihli ve 15 yıl süreli kira sözleşmesi hasılat kirasına ilişkindir. Bu bakımdan uyuşmazlığın çözümünde hasılat kirasına dair Borçlar Kanununun 270. ve devamı maddelerinin uygulanması gerekecektir. Sözleşmeye göre davacı kiracı, dava dışı Z. D. ise kiralayandır. 01.09.2002 başlangıç tarihli kira sözleşmesi yasada öngörülen herhangi bir nedenle feshedilmediği sürece hem davacıyı hem de dava dışı kiralayan Z. D.’ı bağlar. Dava dışı kiralayan Z. D. Borçlar Kanununun 272. maddesinin yaptığı gönderme sebebi ile yasanın 249.maddesi gereğince kiralananı akitte güdülen amaca uygun bir halde kiracıya teslim etmek ve kira müddeti zarfında bu halde bulundurmak ile mükelleftir. Bu edimin yerine getirilmemesi halinde kiracı geçerli kira sözleşmesine dayanarak hem kiralayana hem de üçüncü kişilere karşı sözleşmeden kaynaklanan haklarını ileri sürebilir.

Somut olayda, davacı ile dava dışı Z. D. arasındaki sözleşme süresi devam ettiğinden kiralananın 18.03.2005 başlangıç tarihli alt kira ilişkisinin bitmesinden sonra davacıya teslimi gerekir. Dolayısıyla davalı, kiralayan Z. D. ile yaptığı 15.02.2007 başlangıç tarihli ve 1 yıllık kira sözleşmesine dayanamaz. Mahkemece davalının kiralanandan tahliyesi ve diğer taleplerin incelenerek sonucuna uygun bir karar verilmesi yerine davanın yazılı gerekçelerle reddi doğru olmadığından karar bozulmalıdır.”

 

Alt Kira Sözleşmesi Örneği

Bir tarafta …… Otel tesisinde kiracı konumunda bulunan …… Ticaret A.Ş. (bundan sonra KİRAYA VEREN olarak anılacaktır) ile, bu otelin bağımsız “ek bina” olarak adlandırılan Sağlık ve Spor Klübü bölümünü alt kiracı konumunda kiralayan …… (bundan sonra KİRACI olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şartlar dahilinde ve bu sözleşme koşulları üzerinde anlaşma sağlamışlardır.

MADDE – 1 : Taraflar

1.1. Kiraya Veren :  AD – SOYAD – ADRES

1.2. Kiracı : AD – SOYAD – ADRES

MADDE – 2:  Sözleşmenin Konusu ve Genel Şartlar

Kiraya verenin hak sahibi bulunduğu ve aşağıda gösterilen kiralama konusu taşınmazın kiracıya kiralanmasına ilişkin şartlar işbu sözleşmenin konusunu oluşturur.

Kiracı; sözleşme ekinde bulunan Ticaret Sicil Belgesi ile beyan etmiş olduğu şirket yapısı ve bu belgede yazılı şirket ortakları ile bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

Kiracının, işbu sözleşmenin imza tarihi itibariyle şirket yapısında, büyük hissedar olan ……’in hisselerinin %50 altına düşmesi nedeniyle hisse değişimi, ortaklıktan ayrılma ve buna benzer durumları söz konusu olması halinde, bu sözleşme hiç bir ihtara gerek kalmaksızın münfesih hale gelir.

MADDE – 3 : Taşınmazın Mevcut Durumu

Bu sözleşmeye esas olan taşınmaz; “.. .. ..” adresinde bulunan ve …… Ticaret A.Ş. tarafından … …. ’ndan on beş yıl süre ile kiralanmış 5 yıldızlı …… Otel bitişiğinde ve “ek bina 1 olarak adlandırılan yerdir. Bu bina; giriş katı ve üstündeki iki kat ile toplam 2.000 m² olan alandır.

Ayrıca kiralama konusu gayrimenkul içinde mevcut olan tüm demirbaşlar ve ekipman, kiralama konusu gayrimenkul ile birlikte tutanak altına alınmak suretiyle kiracıya teslim edilecektir. Söz konusu tutanak işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası mahiyetindedir.

MADDE – 4 : Sözleşmenin Süresi

Bu sözleşme ../../…. tarihinde başlar ve toplam ………. yıl …… aylık kira dönemini kapsayarak ../../…. tarihinde sona erer. Sözleşme süresinin bitiminde taraflarca mutabık kalınması halinde, taraflarca kira süresi ve koşulları yeniden müzakere edilecektir. Aksi halde, kira süresinin bitiminden itibaren, kiracı …….. ay içerisinde kiralanan yeri tamamen tahliye edeceğini kabul ve taahhüt eder. Yeni kira dönemi için, herhangi bir fesih tarihi belirlenmemesi halinde, 6098 sayılı kanunun özel hükümleri taraflar arasında uygulanır.

MADDE – 5: Kira Bedeli

 1. Dönem 1 yıl 6 ay için ../../…. – ../../…… tarihleri arası: …… (…… Dolar) + KDV
 2. Dönem 1 yıl 6 ay için ../../…. – ../../…… tarihleri arası: …… (……Dolar) + KDV
 3. Dönem 1 yıl 6 ay için ../../…. – ../../…… tarihleri arası: …… (……Dolar) + KDV

Devlet tarafından KDV oranlarında yapılacak tüm değişiklikler ile resmi olarak kira bedellerine yansıtılabilecek vergi ve fonlar kira bedeline edilir veya düşürülür.

MADDE – 6 : Kira Bedelinin Ne Şekilde Ödeyeceği

İlk bir yıl altı aylık döneme ilişkin kira bedeli olan …… (……Dolar) + KDV ../../…… tarihinde, kiracı tarafından peşin ödenecektir. Takip eden yıllara-ilişkin kira bedelleri; ../../…. tarihinde başlamak üzere, her .. (…) aylık kira dönemini kapsayan kira tutarı belirlenerek, .. aylık dönemlerin başında, ilgili ayın 1 ila 5. günleri arasında ve peşin olarak ödenir. Ödemeler, Dolar olarak veya o günkü Merkez Bankası satış kuru karşılığı dikkate alınarak. … Bankası, …  Şubesi nezdinde bulunan …… numaralı Dolar hesabına veya aynı Banka nezdinde bulunan …… numaralı Türk Lirası hesabına yatırılmak suretiyle yapılacaktır. Yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeli bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranına göre belirlenir.

MADDE – 7 : Kiralanan Şeyin Ne İçin Kullanılacağı

Söz konusu binada spor, sağlık klubü, kondüsyon merkezi aktivitelerini yerine getirecektir. Yukarıda sayılan hizmetler dışında alternatif bir hizmet veya hizmetlerin yapılabilmesi için Kiracının, Kiraya Verenden yanlı onay alması şarttır.

MADDE – 8 : Bakım – Onarım ve Tadilat

Kiralama konusu taşınmazda yapılması gereken her türlü bakım, onarım ve tadilat işlemleri için kiracı yazılı talepte bulunmak ve kiraya verenin yanlı onayını almak zorundadır. Kiracı tadilat ve yenileme istekleri için gerekli plan, proje ve çizimleri, yazılı onay talebi ile birlikte kiraya verene iletecektir.

Kiralama konusu gayrimenkul ve içindeki mevcut demirbaşlar ile ekipmanın bakımları aksatılmadan- ve usulüne uygun olarak Kiracı tarafından yapılacaktır. Sözleşme sonunda tüm bina ve sözleşme ekinde bulunan ekipman çalışır, bakımlı, işler durumda ve temiz olarak kiraya verene teslim edilecektir. Kiracının hizmetini sürdürebilmesi için izin aldıktan sonra yapacağı taşınmaz anlamdaki tüm tadilat ve yenilemeler, binanın ayrılmaz bir parçası haline gelecektir. Bu ve olası diğer masraflar için kiracı, kiraya verenden herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.

MADDE – 9 : Devir Yasağı ve Sözleşmenin Sona Ermesi

Kiracı kiraladığı yeri hiçbir şekilde devredemez, alt kiracıya kiralayamaz veya böyle bir teşebbüste bulunamaz. İşbu sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen Kiracının şirket yapısında bir değişiklik olması, …… hisselerinin %50’nin altına düşmesi nedeniyle hisse değişimi, ortaklıktan ayrılma ve/veya buna benzer durumların söz konusu olması halinde, bu sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmadan, kiraya verenin gerek bu sözleşme gerekse kanundan doğan haklarına halel gelmeksizin münfesih hale gelir.

MADDE  – 10 : Özel Şartlar

10.1. Kiracı, kiraya verenin ve Otelin prensip ve kurallarına aynen uyacaktır. Aksi yönde bir durumun vukuu bulması ve genel ahlaka aykırı olayların gündeme gelmesi halinde, kiraya veren, herhangi bir ihtara hacet kalmaksızın, gerek bu sözleşme gerekse kanundan doğan haklarına halel gelmeksizin sözleşmeyi feshedebilecektir. Kiracı Böyle bir durumda, mecuru derhal tahliye etmeyi şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.

10.2. Kiracı, yanında çalıştıracağı elemanlarının otel içindeki hal ve hareketlerinden, tesise veya üçüncü şahıslara verebileceği her türlü zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.

10.3. Kiracı, kiraladığı yerde onarım gerektiren bir durumu veya kiralama konusu gayrimenkule dışarıdan bir müdahale halinde bunu, hemen kiraya verene haber vermekle yükümlüdür.

10.4. Kiracı kendi ünitesinde hiçbir ürünü müşterilerine satamaz ve dışarıdan gelecek misafirleri ile müşterileri için otel hizmetlerini karşılıklı olarak belirlenmiş fiyatlar ile yararlandırır.

Kiracı; personeli ve gelen müşterilerinin giriş ve çıkışları için kendisine tahsis edilmiş kapılan kullandırır.

10.5. Kiracı işlettiği bina ve çevresinin temizliğinden ve düzeninden öncelikle sorumludur.

10.6. Kiraya Veren, sadece kiracının personeline geçerli olmak üzere, Kiracıya tesiste yapacaktan yiyecek & içecek harcamaları için,’ kiraya veren tarafından belirlenecek bir oranda indirim hakkı tanır. Kiracıya ait personel Otel kafeteryasını öğlen ve akşam yemek hizmetleri almak amacıyla kullanabilir. Bu hizmetler belirlenecek bir bedel mukabili olup, her ay sonunda Kiracıya fatura edilir.

10.7. Kiracı, verdiği hizmetin çeşitliliği ve kalitesinden sorumludur,

Madde – 11 : Sözleşmenin Feshi Halleri

İşbu sözleşmenin diğer maddelerinde yer alan fesih ve sona erme halleri saklı kalmak kaydıyla, kiracının yukarda sayılan sözleşme maddelerine muhalefet etmesi halinde, kiraya veren kendisini yazılı olarak ihtar eder. Yazılı ihtara rağmen, kiracı tarafından sözleşmeye uygun davranılmaması ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde dava yoluyla sözleşme feshedilir.

Diğer taraftan, kiraya verenin … …  ile olan kira sözleşmesinin herhangi bir sebeple feshedilmesi ve/veya sona ermesi durumunda, bu sözleşme de kendiliğinden ve Kiracı tarafından hiçbir hak iddia edilmeden sona erer. …./…/…

Kiraya Veren                                                                                                                                   Kiracı

İmza                                                                                                                                                    İmza

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Sizlerin de Kira Hukuku alanında bir avukata ihtiyacınız varsa Ankara Kira Avukatı Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.