Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE İHTARNAME ÖRNEĞİ

Bu makalemizde ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname örneğini sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki, ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarı düzenlenmesi ve sonrasında yürütülecek süreç hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir avukatın hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

İhtiyaç nedeniyle tahliye Türk Borçlar Kanununun 350. Maddesinde Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle sona ermesi başlığı altında düzenlenmiştir.

  • TBK 350. Maddesinde; “Kiraya veren, kira sözleşmesini;
  1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,
  2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,

belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.”

Hükmüne yer verilerek ihtiyaç nedeniyle tahliye hukuki müessesesi düzenlenmiştir. Bu kanun hükmü uyarınca kiraya veren kanunda sayılan kendisinin ve kanunda sayılan kişilerin konut ihtiyacı nedeni hasıl olduğunda tahliye talep edebilecektir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesi genellikle belirli koşullar altında gönderilir. Örneğin, kiracının kira ödemelerini zamanında yapmaması, mülkü zarara uğratması, komşuları rahatsız etmesi gibi durumlarda kiracıya ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesi gönderilebilir. İhtiyaç sebebiyle tahliye ihtarnamesi örneğini verdiğimiz gibi konular için elzemdir.

Bu ihtarnameler genellikle yasal olarak belirlenen süre içinde kiracıya ulaştırılmalı ve belirli bir süre içinde gereken düzeltici önlemlerin alınması veya mülkün boşaltılması gerektiği belirtilmelidir. Kiracı, bu ihtarnamelerde belirtilen süre içinde gerekli adımları atmazsa, mülk sahibi genellikle yasal yollarla tahliye sürecini başlatma hakkına sahiptir. Bu nedenle, ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesi, kiracıya bir uyarı ve sonraki adımların bildirilmesi için önemli bir araçtır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Sürecini Doğru Yönetmek

İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesi örneği sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesi için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

  • Uygun Durumların Belirlenmesi: Mülk sahibi veya kiraya veren, kiracının ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesi gerekip gerekmediğini dikkatlice değerlendirmelidir. Bu durumlar genellikle kira sözleşmesinin ihlali, mülkün zarar görmesi veya komşuları rahatsız etme gibi durumları içerebilir.

  • Hukuki Danışmanlık Almak: Mülk sahibi veya kiraya veren, Ankara Kira avukatı Yunus Soysal’dan hukuki danışmanlık alarak süreci daha iyi anlamalı ve yasal olarak izlenmesi gereken adımları belirlemelidir. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için uzman bir avukatın danışmanlığı önemlidir.

  • İhtarname Hazırlığı: İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesi, hukuki gerekliliklere uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu ihtarnamede, kiracının ihlalinin ne olduğu, düzeltilmesi gereken durumlar, tahliye için belirlenen süre ve sonuçları belirtilmelidir.

  • İhtarname Gönderimi: İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesi, belirlenen süre içinde kiracıya resmi olarak gönderilmelidir. Bu, genellikle posta yoluyla veya elden teslim edilerek yapılır. İhtarname, kiracının alması için teslim alınabilir bir şekilde gönderilmelidir.

  • Sürecin Takibi: İhtarname gönderildikten sonra, mülk sahibi veya kiraya veren, kiracının belirlenen süre içinde gereken adımları atıp atmadığını yakından takip etmelidir. Kiracının gerekli düzeltici önlemleri alması veya mülkü boşaltması gerekebilir.

  • Hukuki Süreç: Kiracı, belirtilen süre içinde gereken adımları atmazsa, mülk sahibi genellikle yasal süreçleri başlatma hakkına sahiptir. Bu süreçte, hukuki adımların doğru bir şekilde takip edilmesi önemlidir.

  • Uyuşmazlık Çözümü: Taraflar arasında uyuşmazlık olması durumunda, alternatif çözüm yolları da denenebilir. Arabuluculuk veya uzlaşma görüşmeleri, uzun ve maliyetli bir yargı sürecinden kaçınmaya yardımcı olabilir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesi sürecinin adım adım ve dikkatlice yönetilmesi, taraflar arasında anlaşmazlıkların çözülmesine ve gereken sonuçların elde edilmesine yardımcı olur.

Hemen aşağıda ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname örneğini bulabilirsiniz.

 

İHTARNAME

 

İHTAR EDEN            : …………………(isim soyisim) ………………….. (TC: …………………………………..)

……………………………..(adres)……………………………………………………………….

VEKİLİ                       : Av. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/Ankara

MUHATAP              : …………………(isim soyisim) ………………….. (TC: …………………………………..)

……………………………..(adres)……………………………………………………………….

KONU                        :  6098 sayılı Kanun Uyarınca İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarı

AÇIKLAMALAR      :

Sayın Muhatap;

…/…/20… başlangıç tarihli kira sözleşmesi kapsamında müvekkilin maliki bulunduğu ………………………………………………………………………… adresinde kain taşınmazda kiracı olarak oturmaktasınız.

Halihazırda müvekkilin  …………….. İlinde maliki olduğu başkaca bir konut nitelikli taşınmazı bulunmaması, müvekkilin ailesi ile birlikte ikamet etmiş olduğu taşınmazda kiracı sıfatı ile oturuyor olması ve müvekkilin kiracı olarak oturmakta olduğu taşınmaz malikinin tahliye ısrarı nedeni ile oturmakta olduğunuz taşınmaza yönelik müvekkilimin sürekli ve zorunlu kullanım ihtiyacım doğmuştur.

Türk Borçlar Kanununun “Kiraya veren, kira sözleşmesini; Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa … belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda … bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.” hükmüne haiz 350. Maddesi uyarınca kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacak ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla; müvekkilin zorunlu ve sürekli konut ihtiyacı sebebiyle kiracı olarak oturduğunuz taşınmazı tahliye ederek teslim etmenizi, aksi halde yasal yollara başvurarak aleyhinize ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılacağını ve bu dava için yapılacak tüm yargılama harç ve giderlerinden sorumlu olacağınızı, bu süreçte yapılacak kira ödemelerinin tahliye davası için yargıya başvurma hakkı saklı tutulmak kayıt ve şartı ile alınacağını ihtaren bildiririm.

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba normal tebligat ile tebliğini , bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasını saygıyla arz ederim.

İHTAR EDEN VEKİLİ

AV. YUNUS SOYSAL

İHTARNAME

 

İHTAR EDEN                : …………………(isim soyisim) ………………….. (TC: …………………………………..)

……………………………..(adres)……………………………………………………………….

VEKİLİ                          : Av. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/Ankara

MUHATAP                   : …………………(isim soyisim) ………………….. (TC: …………………………………..)

……………………………..(adres)……………………………………………………………….

KONU                           :  6098 sayılı Kanun Uyarınca İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarı

MECURUN ADRESİ : ………………………………………………………………………………………….

AÇIKLAMALAR         :

Sayın Muhatap;

Yukarıda açık adresi belirtilmiş bulunan müvekkile ait taşınmazda, …/…/20..  tarihli yazılı kira mukavelesi gereği aylık ….. TL kira bedeli ile kiracı sıfatına haiz olarak ikamet etmektesiniz.

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında, sözleşmenin sona ermesi hususunu düzenleyen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun Kiraya Verenin Gereksinimi başlıklı 350. Maddesi ‘’Kiraya veren, kira sözleşmesini; Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa sona erdirebilir’’ hükmünü amirdir. İşbu madde ile hüküm altına alındığı üzere kiralayana ihtiyaç halinde kira sözleşmesini sona erdirme hakkı tanınmıştır. Bu doğrultuda müvekkilin altsoyu olan  …………………’ın …/…/….. tarihinde evlenecek olması ve dolayısıyla zorunlu mesken ihtiyacının ortaya çıkması hasebiyle müvekkil tarafında kiralanan taşınmazı kullanma zarureti hasıl olmuştur. Anılan bu nedenle sözleşme süresi bitimi ile kiralanan taşınmazı tahliye etmenizi talep ederiz.

İşbu ihtar ile fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Genel Hükümleri, ilgili 350. Maddesi ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kira mukavelesinin biteceği tarihten sonra bir ay içerisinde kiralanan taşınmazı tahliye etmeniz gerektiğini, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağını, bu süreçte yapılacak olan yargılama giderleri ile vekalet ücretinin tarafınıza ait olacağı hususunu ihtaren bildiririm. …/…/……….

 

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba normal tebligat ile tebliğini , bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasını saygıyla arz ederim.

İHTAR EDEN VEKİLİ

AV. YUNUS SOYSAL

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Sizlerin de Kira hukuku alanında bir avukata ihtiyacınız varsa Ankara Kira Avukatı Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.