Ankara Miras Avukatı Mı Arıyorsunuz?

img-0

KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

img-1

Bu makalemizde sizlere Kamulaştırmanın İptali Davası Dilekçesi sunarak Kamulaştırmanın İptali Davası ile ilgili bilgileri emsal Yargıtay kararları ışığında sizlerle paylaşacağız. Ancak önemle belirtmeliyiz ki, Kamulaştırmanın İptali davaları hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin bir Kamulaştırma Avukatının hukuki yardımı eşliğinde sürdürülmesini tavsiye ederiz.

Kamulaştırmanın İptali Davası Nedir ?

Kamulaştırmanın iptali davası, devlet veya kamu kurumları tarafından belirli bir mülkiyetin zorla elde edilmesi işlemine karşı açılan hukuki bir süreçtir. Kamulaştırma, genellikle kamu yararı veya kamusal amaçlar doğrultusunda yapılan bir işlem olup, örneğin yol genişletme, altyapı geliştirme gibi projelerde sıkça karşımıza çıkar.

Ancak, kamulaştırma kararına karşı olan kişi veya kuruluşlar, bu kararın hukuken geçersiz olduğunu veya yasal şartlara uygun olmadığını düşündüklerinde, kamulaştırmanın iptali davası açabilirler. İptal davasıyla, kamulaştırma kararının hukuka uygunluğu ve geçerliliği mahkeme tarafından yeniden değerlendirilir.

Kamulaştırmanın iptali davası, bireylerin veya kuruluşların mülkiyet haklarını korumak için başvurabilecekleri önemli bir hukuki araçtır. Bu süreç, adil bir şekilde yürütülmesi gereken ve hukuki prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi gereken bir dava türüdür.

İdare tarafından, tespit olunan malike ve zilyede karşı açılan davaların görülmesi sırasında, taşınmaz malın gerçek malikinin başka bir şahıs olduğu anlaşıldığı takdirde, davaya bu gerçek malik, tapu malikinin daha önce öldüğü sabit olursa mirasçıları da dahil edilmek suretiyle devam olunur. Açılan davaların sonuçları dava açmayanları etkilemez.

Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.

Kamulaştırmanın İptali Davası Dilekçe Örneği Ne İçin Kullanılır ?

Kamulaştırmanın iptali davası dilekçesi, kamulaştırma kararının hukuka uygunluğunu sorgulayan ve mahkeme önünde bu kararın iptalini talep eden resmi bir başvuru belgesidir. Bu dilekçe, dava sürecinin başlangıcı olarak kabul edilir ve dava açma amacını net bir şekilde ifade eder.

Kamulaştırmanın iptali davası dilekçesi, davanın hukuki sürecinin başlangıcıdır ve dava açan tarafın iddialarını ve taleplerini mahkeme önünde resmi olarak sunmasını sağlar. Bu belge, dava sürecinin ilerlemesi için önemlidir ve davanın haklılığını ve güçlüğünü belirlemede kritik bir rol oynar.

img-2

Kamulaştırmanın İptali Davasında Ne Yapmanız Gerekir ?

Kamulaştırmanın iptali davası, hukuki süreçler açısından karmaşık ve önemli bir adımdır. Bu süreçte doğru adımları atmak önemlidir. İşte size bazı tavsiyeler:

  • Hukuki Danışmanlık Alın: Kamulaştırmanın iptali davası gibi hukuki süreçlerde profesyonel bir avukattan yardım almak önemlidir. Size doğru yönlendirmelerde bulunacak, davayı en etkili şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır.

  • Dava Belgelerini Toplayın: İptal davası için gerekli olan belgeleri toplamalısınız. Bu belgeler arasında kamulaştırma kararı, ilgili tapu kayıtları, yazışmalar, kanıt niteliği taşıyan belgeler bulunabilir. Bu belgelerin eksiksiz ve doğru olması önemlidir.

  • Dava Şartlarını İnceleyin: Kamulaştırmanın iptali davası açabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartları inceleyerek, davaya uygun olduğunuzdan emin olmalısınız.

  • Süreyi Takip Edin: İptal davası için belirlenmiş olan süreleri kaçırmamaya özen gösterin. Sürelerin takibini yaparak gerekli işlemleri zamanında gerçekleştirin.

  • Mahkeme Sürecini İzleyin: Davanın mahkeme sürecini yakından takip edin. Duruşmalara katılın, avukatınızla düzenli iletişim halinde olun ve gelişmeleri takip edin.

  • Güncel Kalın: Kamulaştırmanın iptali davası sürecinde yaşanan hukuki değişiklikleri ve yeni kararları takip edin. Bu, savunmanızı güçlendirebilir veya stratejinizi yeniden değerlendirmenize yardımcı olabilir.

  • Sabırlı Olun: Hukuki süreçler genellikle zaman alıcıdır. Sabırlı olun ve sürecin doğal seyrine güvenin. Gerektiğinde kararlılıkla davaya devam edin.

Unutmayın ki, kamulaştırmanın iptali davası ciddi bir hukuki süreçtir ve doğru adımlar atılması önemlidir. Bu nedenle, profesyonel destek alarak ve süreci dikkatlice yöneterek haklarınızı savunabilirsiniz.

Kamulaştırma işleminin iptal edilmesi amacıyla dava açan idarenin hak arama özgürlüğü çerçevesindeki dava hakkının, Kamulaştırma Kanununda ve Yönetmelikte mal sahibi için öngörülen 30 günlük ve 1 yıllık hak düşürücü süreler kıyas yoluyla uygulanmak suretiyle sınırlandırılamayacağı açıktır.

Kamulaştırma kararının iptali istemine ilişkin davaların açılması tescil ve tespit davaları için bekletici mesele yapılmasına yeterli olmayıp ayrıca idari yargı mahkemesince yürütmenin durdurulması kararı verilmesi gerekir (YHGK. 2008/18-336 E. 2008/345 K.).

Kamulaştırma işleminin iptali istemiyle idare mahkemesinde dava açılması durumunda, ancak yürütmenin durdurulması kararının verilmesi ya da davanın kabulü cihetine gidilerek kamulaştırma işleminin iptal edilmesi halinde kamulaştırma işleminin bu tarihten itibaren uygulanma olanağının bulunmadığı; eş söyleyişle iptal kararının kesinleştiği tarihe kadar ortada geçerli bir kamulaştırma işleminin bulunduğu her türlü duraksamadan uzaktır (YHGK. 2008/18-336 E. 2008/345 K.).

İlke olarak, adli yargıda açılan davada, idari yargıda açılan iptal davasının bekletici mesele olarak kabulü olanaklı değildir. Diğer bir ifadeyle, adli yargıda açılan bedele ilişkin dava ile, idari yargıda açılan iptal davasının birbirinden bağımsız olarak yürütülmesi asıldır (YHGK. 2008/18-336 E. 2008/345 K.).

Kamulaştırmanın İptali Davasında Gerçek Mal Sahibinin Katılımı

İdare tarafından, tespit olunan malike ve zilyede karşı açılan davaların görülmesi sırasında, taşınmaz malın gerçek malikinin başka bir şahıs olduğu anlaşıldığı takdirde, davaya bu gerçek malik, tapu malikinin daha önce öldüğü sabit olursa mirasçıları da dahil edilmek suretiyle devam olunur. Açılan davaların sonuçları dava açmayanları etkilemez.

Kamulaştırmanın İptali Davası Açma Süresi 

Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından 10 uncu madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir.

İdari yargıda açılan davalar öncelikle görülmekte olup iştirak halinde veya müşterek mülkiyette, paydaşların tek başına dava hakları vardır. İdare, kamulaştırma belgelerinin mahkemeye verildiği günden itibaren otuz gün içinde maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilir.

Kamulaştırmanın iptali davası ve kamulaştırmanın iptali davası dilekçe örneği uzmanlık isteyen bir konudur. Bu yüzden mutlaka bu konuda uzman bir avukatın desteğini almanızı tavsiye ediyoruz. Kamulaştırmanın İptali davaları hukuki bilgiye dayandığından ilgili süreçlerin Kamulaştırma Avukatı Yunus Soysal‘ın hukuki desteğiyle yürütmenizi tavsiye ederiz.

Kamulaştırmanın İptali Davası Dilekçe Örneği

… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA;

DAVACI               : …………………….. (TC:………………..)

VEKİLİ                   : AV. YUNUS SOYSAL

Kavaklıdere Mah. Havuzlu Sk. No:4/13 Çankaya/ANKARA

DAVALI                : …………………….. (TC:………………..)

…………………………(adres)… …………….

KONU                   : … İli, … İlçesi, … Mahallesi, H.22.d.02.d.2.c pafta, 3166 ada, 58 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin …/…/… günlü, … sayılı … Belediyesi -Encümeni kararının iptali isteminden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ  :

AÇIKLAMALAR  :

1-)  … İli, … İlçesi, … Mahallesi, H.22.d.02.d.2.c pafta, 3166 ada, 58 parsel sayılı taşınmaza (EK-1) ilişkin Belediye Encümeni’nce …/…/… tarihinde kamu yararı kararı (EK-2) alınmış, …/…/… ve …/…/… günlerinde müvekkil kayıt maliki pazarlığa davet edilmiş, müvekkilimin davete icabet etmemesi üzerine… Belediye Encümeni’nin …/…/… günlü, … sayılı kamulaştırma kararı (EK-3) sonrasında taşınmazın bedelinin tespiti ve davalı idare adına tescili için … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılmış ve dava dilekçesi ve ekleri (EK-4) …/…/… tarihinde müvekkilime tebliğ edilmiştir.

2-) Dava konusu taşınmaz yer itibariyle … Büyükşehir Belediyesi’nin yetki sınırları içerisinde kalmaktadır. … Büyükşehir Belediyesi ile davalı … Belediyesi arasında davalı belediyeye yetki devrini içeren protokol(EK-5)  de hukuki dayanaktan yoksundur. Bu sebeple davalı … Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kamulaştırma işlemi yetki unsuru yönünden hukuka aykırı bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu kamulaştırma işleminin iptal edilmesi için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                         : 2709 S. K. m. 46; 2942 S. K. m. 14; 2577 S. K. m. 3, 32

HUKUKİ DELİLLER                            :

1-) … İli, … İlçesi, … Mahallesi, H.22.d.02.d.2.c pafta, 3166 ada, 58 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydı

2-) … Belediye Encümeni’nin …/…/… günlü, … sayılı kamulaştırma kararı,

3-)Belediye Encümeni’nce verilmiş …/…/… tarihinde kamu yararı kararı,

4-)… Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmış dava dilekçesi ve ekleri,

5-) … Büyükşehir Belediyesi ile davalı … Belediyesi arasında davalı belediyeye yetki devrini içeren protokol,

6-) Keşif ve bilirkişi incelemesi.

SONUÇ VE İSTEM                                            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … İli, … İlçesi, … Mahallesi, H.22.d.02.d.2.c pafta, 3166 ada, 58 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin …/…/… günlü, … sayılı belediye encümeni kararının iptaline ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. 

DAVACI VEKİLİ

AV. YUNUS SOYSAL

Yazımızı burada noktalıyoruz ve faydalı olmasını diliyoruz. Sizlerin de Kamulaştırma Avukatına ihtiyacınız varsa Avukat Yunus Soysal ile iletişime geçebilirsiniz.

Mesaj Gönder
1
Scan the code
Merhaba.
Avukata mesaj göndermek için tıkla.